منابع و ماخذ پایان نامه قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه

گزين کردن داروهاي گياهي را به جاي داروهاي شيميايي تقويت مي کنند (27,61,63).
در فصل دوم اين پايان نامه به طور کامل به بحث پيرامون اين ويروس و مشخصات آن پرداخته شده است.
با توجه به موارد ذکر شده و همينطور مطالعات چند هزار ساله در مورد گياهان دارويي اين امر به اثبات رسيده که داروهاي با منشا گياهي داراي عوارض جانبي کمتري مي باشند. گياهان دارويي منابع طبيعي مهمي هستند که از گذشته هاي دور مورد توجه انسان بوده اند که انسان ها در درمان بسياري از بيماري ها و تسکين دردها بطور تجربي از آنها استفاده نموده اند. ماده موثره ترکيبات گياهي بصورت مصنوعي قابل سنتز نمي باشند و اين امر سبب شده دانشمندان و داروسازان از خود اين گياهان براي ساخت داروهاي موثر در درمان بيماري ها استفاده نمايند.
تحقيقات امروزي نشان داده که درگياهان ترکيبات مختلف با اثرات متفاوت وجود داردکه در بيشتر موارد اثر درماني گياه مربوط به اين ترکيبات مي باشد. باتوجه به اثرات نامطلوب مواد صناعي واثرات سوء آنها امروزه گرايش زيادي به استفاده از گياهان دارويي ديده مي شود. گياهان دارويي در پزشکي سنتي بسياري از کشورها براي درمان بسياري از بيماري ها به کار مي روند. بديهي است که کشور ايران به علت دارا بودن شرايط گوناگون آب و هوايي و خاک هاي متنوع داراي فلور گياهي بي مانندي است که اين گياهان بخش عمده اي از طب سنتي ايران را تشکيل مي دهند که داراي اثرات درماني شناخته شده اي هستند که مطالعه اين منابع عظيم در روند توسعه و پيشرفت ساختار دارو درماني کشور بسيار نقش مفيدي خواهد داشت (57,83).
پژوهش ها نشان داده اند که برخي از اين گياهان دارويي داراي اثرات ضد ويروسي نيز هستند و عصاره بعضي از گياهان بعنوان عوامل ضد ويروسي توصيف شده اند (82).
يکي از اين گياهان دارويي گياه مرزه با نام علمي satureja hortensis L. مي باشد که در طب سنتي کاربردهاي زيادي دارد. اين گياه متعلق به خانواده نعناع (lamiaceae) مي باشد و شامل حدود 200 گونه از گياهان، درختچه ها و گياهان معطر عمدتاً با توزيع گسترده در منطقه ي مديترانه، آسيا و آمريکاي شمالي مي باشد (72).
اين گياه غني از اسانس است و در آن اجزاء و ترکيبات مختلفي وجود دارد و هر کدام از اين ترکيبات داراي خواص متنوعي مي باشند بسياري از آنها بعنوان عامل طعم دهنده در غذا و بسياري ديگر براي اهداف دارويي مورد استفاده قرار مي گيرد.
همچنين اين گياه داراي خواص زيادي براي درمان بسياري از بيماري هاست که ميتوان به خاصيت ضدويروسي، ضدباکتريايي، ضدقارچي، ضددرد، ضدآرتريت، ضدسرطان، ضدالتهاب، ضدکرم، ضداکسيدان، ضداسپام، معرق، ضداسهال، هضم کننده غذا، خلط آور، مسکن درد دندان، محرک قوي معده، ضدعفوني کننده و… اشاره کرد (7).
از کارواکرول موجود در آن در توليد محصولات بهداشتي، بعنوان ضد عفوني و در اسپري ها خوشبو کننده و بعنوان دافع حشرات به طور گسترده استفاده مي شود و همينطور در تهيه ي برخي اسانس هاي مصنوعي استفاده مي شود (13).
در بخش گياه شناسي از فصل دوم بطور کامل در مورد اين گياه و اثرات آن توضيح داده شده است.
دراين پژوهش جهت دستيابي به داروهاي موثر عليه ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک برآن شديم که با توجه به موارد استفاده فراوان ازعصاره دارويي گياه مرزه در درمان بيماري هاي مختلف، فعاليت ضد ويروسي عصاره اين گياه را برعليه هرپس سيمپلکس تيپ يک در کشت سلول انساني مانند سلول Hela بررسي نماييم .
سلول Helaاز سلول هاي سرطان دهانه رحم انسان به دست آمده، اين سلول ميزبان مناسبي براي ويروس فوق مي باشد و اثرات سايتوپاتيک ناشي از تکثير ويروس به خوبي در آن مشخص مي شود.
اهداف تحقيق را مي توان اين گونه بيان کرد :
1- تعيين اثر غلظت هاي مختلف عصاره گياه مرزه بر سلول انساني.
2- تعيين اثر مستقيم ضد ويروسي عصاره گياه مرزه بر ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک.
3- تعيين اثر مهارکنندگي عصاره گياه مرزه بر مراحل مختلف تکثير ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک در کشت سلول انساني.
4- تعيين اثر ضد ويروسي رقت هاي مختلف عصاره گياه مرزه بر ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک در کشت سلول انساني.
فرضيه تحقيق :
غلظت هاي مختلف عصاره گياهي مرزه بر روي ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک اثر توکسيک دارد.
عصاره گياهي مرزه به طور مستقيم باعث غير فعال شدن ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک مي شود.
عصاره گياهي مرزه به طور مستقيم باعث مهار تکثير ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک مي شود.
سوالات تحقيق :
آيا غلظت هاي مختلف عصاره گياه مرزه اثر توکسيک مختلف و متفاوت بر سلول انساني دارد؟
آيا عصاره گياهي مرزه به طور مستقيم اثر ضد ويروسي بر ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک دارد؟
آيا عصاره گياهي مرزه اثر مهارکنندگي بر تکثير ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک دارد؟
عصاره گياهي مرزه روي چه فازي ازتکثير ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک اثر مهار کننده دارد؟
فصل دوم
مروري بر متون گذشته
ويروس شناسي :
2- 1 تاريخچه و نامگذاري ويروس هرپس سيمپلکس
حدود صد سال قبل از ميلاد مسيح دانشمندي بنام هرودت ضايعات تبخال مانند اطراف لب را توصيف کرد. ويروس هرپس در زبان يوناني به معناي خزيدن است که سقراط اين نام را براي توصيف ضايعات روي پوست بيان کرد که پيشرفت و گسترش ويروس طي عفونت از ضايعات مخاطي به پايانه هاي عصبي علت نامگذاري اين ويروس است. در گذشته بعلت ناشناخته بودن، آن را در گروه يکي از عوامل پاتولوژيک مانند انگل، قارچ، ويروس، عفونت هاي مخلوط از چند نوع پاتوژن و حتي بدخيمي هاي جلدي نسبت مي دادند اما امروزه مي دانيم که پيشرفت و گسترش ويروس است که سبب اين ضايعات مي شود. در ابتدا ويروس هرپس سيمپلکس و واريسلا زوستر را يکي مي دانستند اما در اوايل قرن نوزدهم ضايعات هرپسي به خوبي شناخته شدند و اين ويروس از ويروس واريسلازوستر تفکيک شد.
با مطالعات Astruc فرانسوي و همکارانش براي اولين بار هرپس جنيتال شرح داده شد. طي مطالعات ايمنولوژيک مشخص شد که اين ويروس توانايي نهفته شدن و بازگشت مجدد را دارد و unna درسال1883 اولين کسي بود که فعال شدن مجدد ويروس را شرح داد.
Fournier در سال 1896 بر روي درمان اين ويروس مطالعاتي انجام داد که بهداشت، منع مصرف الکل، تنباکو و جلوگيري از اعمال جنسي را پشنهاد کرد.
Vidalاثبات عفونت زا بودن و قابليت انتقال اين ويروس از انساني به انسان ديگر را توصيف نمود.
در قرن 19و20 کشفيات متعددي در زمينه شناخت ويروس HSV صورت گرفت که يکي از عوامل بسيار مهم
اين کشفيات وجود سلول هاي غول آساي چند هسته اي (giant cells)بود که اين ويروس ايجاد مي کند.
Schneeweiss پس از گذشت حدود 40 سال از جداسازي اوليه HSV اعلام کرد که دو سروتايپ از HSV وجود دارد HSV-1 و HSV-2 که امروزه آنها را تحت عنوان هرپس ويروس هاي انساني تيپ يک و دو نامگذاري کرده اند (تحت قوانين ICTV).
ويروس هرپس سيمپلکس عامل طيف وسيعي از بيماريهاي موضعي ساده مانند تبخال تا بيماري هاي سيستميک پيشرفته مانند آنسفاليت است و شدت علائم کلينيکي تا حد زيادي وابسته به قدرت سيستم ايمني ميزبان است (18,44,81).
مطالعه و بررسي چگونگي تکثير HSV و شناسايي محصولات ژني آن
بررسي چگونگي ايجاد عفونت هاي مخفي و عود کننده توسط ويروس
درمان هاي ضد ويروسي آنسفاليت هرپسي
درمان ضايعات هرپسي در افراد با نقص سيستم ايمني
تحقيقات در زمينه ساخت واکسن از طريق مهندسي ژنتيک
همه از جمله مطالعاتي هستند که در سالهاي اخير براي بهبود وضع شناخت و درمان اين ويروس صورت گرفته است (58,67).
2- 2 طبقه بندي
اعضاي خانواده هرپس ويريده متعدد هستند و طبقه بندي اعضاي آنها پيچيده است. ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک، يک عضو خانواده هرپس ويريده است که به 3 زير خانواده (آلفا هرپس ويرينه، بتا هرپس ويرينه وگاما هرپس ويرينه) تقسيم مي شود.
2-2-1 آلفا هرپس ويرينه
اعضاي اين زير خانواده داراي خصوصياتي مانند طيف ميزباني گسترده، رشد سريع درکشت سلول و ايجاد کننده سيکل سيتولوژيک مي باشند و توانايي مخفي شدن در نورون ها را دارند. جنس هاي اين زير خانواده
شامل :
Genus: Iltovirus Species: Gallid herpesvirus
Genus: Mardivirus Species: Gallid herpesvirus 2
Genus: Scutavirus Species: Chelonid herpesvirus 5
Genus: Simplexvirus Species: Human herpesvirus 1,2
Cercopithecine herpesvirus ( B virus )
Genus: Varicellovirus Species: Human herpesvirus 3 ( VZV )
2-2-2 بتا هرپس ويرينه
اعضاي اين زير خانواده داراي رشد آهسته و طيف ميزباني محدود و ايجاد کننده سلول هاي سايتومگال (بزرگ) مي باشند و توانايي مخفي شدن در غده هاي ترشحي، سلول هاي لنفوپروليفراتيو، کليه و ساير بافت ها را دارند. جنس هاي اين زير خانواده شامل :
Genus: Cytomegalovirus Species: Human herpesvirus 5 ( CMV )
Genus: Muromegalovirus Species: Murid herpesvirus 1
Genus: Proboscivirus Species: Elephantid herpesvirus 1
Genus: Roseolovirus Species: Human herpesvirus 6,7
2-2-3 گاما هرپس ويرينه
اعضاي اين زير خانواده داراي رشد متغير هستند و محل مخفي شدنشان لنفوسيت هاي TوB مي باشد و ايجاد کننده عفونت ليتيک هستند. جنس هاي اين زير خانواده شامل:
Genus: Lymphocryptovirus Species: Human herpesvirus 4 ( EBV )
Genus: Macavirus Species: Alcelaphine herpesvirus 1
Genus: Percavirus Species: Equid herpesvirus 2
Genus: Rhadinovirus Species: Saimiriine herpesvirus 2
Human herpesvirus 8 ( HHV8 )
اعضاي خانواده هرپس ويريده داراي چهار خصوصيت بيولوژيک مشترک هستند :
1) سنتز ژنوم ويروس و شکل گيري کپسيد در هسته سلول ميزبان اتفاق مي افتد ولي پردازش نهايي ويروس در سيتوپلاسم صورت مي گيرد.
2) اين ويروس ها داراي طيف وسيعي از آنزيم ها در متابوليسم اسيدنوکلئيک خود هستند از جمله تيميدين کيناز، تيميدين سنتتاز، ريبونوکلئوتيد ردوکتاز، هليکاز، پرايماز، DNA پلي مراز.
3) تکثير ويروس در سلول هاي آلوده مستلزم تخريب آن سلولهاست.
4) تمام اعضاي خانواده هرپس ويريده قادرند در سلول هاي ميزبان خود به صورت نهفته در بيايند و يک ويروس مي تواند بطور همزمان در برخي از سلول ها بطور فعال تکثير شود و در برخي سلولها نهفته بماند در حالت مخفي ژنوم ويروسي بصورت حلقوي بسته در مي آيد و ژن هاي محدودي را بيان مي کند (44,16).
2-3 ساختمان و مورفولوژي ويروس
شکل 2-1: اجزاء مختلف ويروس هرپس سيمپلکس.
اين ويروس ها داراي اندازه بزرگي با قطري حدود 160-200nmمي باشند (58,75). اجزاء ويريون از چهار قسمت عمده تشکيل شده که از سطح داخل به خارج عبارت است از :
1) بخش مرکزي (core)
حاوي ژنومDNA دو رشته اي خطي است که به دور پروتئين هايي مانند (VP19)‚DAN binding protein پيچيده اند که اين پروتئين با پروتئين Vp5در ارتباط است

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *