منبع مقاله با موضوع تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه

به مبحث ترانزیت می پردازد و هم اکنون نیز قابل اجراء می باشد.قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374می باشد.
مطابق ماده (1)قانون فوق الذکر ترانزیت خارجی کالا عبارتست از:”سلسله مراحلی که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ازیک نقطه مرزی دارد و حالا از همان نقطه یا نقطه دیگر خارج می گردد.”
تبصره- آن میزان کالاهایی که وارد مناطق حراست شده می شوند در صورتی که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود تابع مقررات وضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.
4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی
اولین بار کلمه ترانزیت در کنوانسیون آزادی ترانزیت (کنوانسیون بارسلنا)که در واقع اولین موافقتنامه در زمینه ترانزیت وآزادی آن می باشد تعریف شده است.این کنوانسیون که از 9 ماده تشکیل شده است دارای پیوستی است که معاهده از آن با عنوان اساسنامه نام برده وسند اصلی معاهده را تشکیل می دهد. در این اساسنامه ترانزیت اینگونه تعریف شده است:”اینگونه فرض می شود که اشخاص و کالاها باعبور از سرزمین یکی ازکشورهای متعاهد جابجا م شوند ،زمانی که عبور از چنین سرزمینی فقط قسمتی از یک سفر کامل است که شروع می شود و پایان آن بدون توجه به مرزهای دولتی است که ترانزیت ازقلمرو آن صورت پذیرفته است”.

ازدیگر اسناد بین المللی که موجب تقویت کنوانسیون بارسلونا گردید،کنوانسیون نیویورک در مورد تجارت ترانزیتی کشورهای محاط در خشکی می باشد.مقدمه این کنوانسیون بیان می دارد:”کشورهای طرف کنوانسیون حاضر با درنظر داشتن قطعنامه1028 مجمع عمومی در مورد کشورهای محاط و گسترش تجارت بین المللی که نیاز آنان را برای تسهیلات ترانزیتی مناسب به منظور پیشبرد تجارت بین الملل به رسمیت می شناسند ،ازدولت های عضو دعوت می کند تا با تصدیق شناسایی کامل نیازهای دولت های محاط در مورد تجارت ترانزیت ،تسهیلات مناسب در چارچوب حقوق ورویه بین المللی در این خصوص را به آنان اعطاء کنند”
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)در ماده 5 خود که از معاهده بارسلونا الگو گرفته است ،ترانزیت را براساس اصول آزادی وعدم تبعیض تعریف می نماید :”آزادی ترانزیت باید در قلمرو هریک از طرفین متعاهد وجود داشته باشد.هیچ تمایزی نباید بین کشتی ها براساس پرچمی که دارند،مبداءحرکت،مسیر حرکت،مسیر ورود و خروج ومقصد یا دیگر شرایط مربوط به مالکیت کالاها یا کشتی ها یا دیگر راه های ترانزیت وجود داشته باشد.”ملاحظه می گردد تمامی کنوانسیون ها و معاهدات فوق الذکر به نوعی در تعریف خوداز ترانزیت بیشتر به اصل آزادی آن تکیه نموده اند.

تعریف ترانزیت در منشور مشابه تعریف آن در ماده 5 گات می باشد.مطابق بند 10 ماده 7 ترانزیت عبارتست از:
الف:حمل از طریق قلمرو یک طرف متعاهد یا به تسهیلات بندری در قلمروش یا از تسهیلات مزبور برای بارگیری یا تخلیه مواد و محصولات انرژی که مبداء آن طرف متعاهد دیگری است به مقصد قلمرو طرف متعاهد دیگر مگر این که دو طرف متعاهد ذیربط به گونه ای دیگر تصمیم بگیرند و تصمیم خود را بایک مدخل مشترک در ضمیمه N ثبت نمایند.
باتوجه به تعریف فوق مفهوم ترانزیت مشخص گردید اما موضوعات مورد ترانزیت درهریک متفاوت می باشد.به عنوان مثال کنوانسیون بارسلونا از ترانزیت اشخاص و کالاها سخن می گوید این در حالی است که قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی همانطور که از نامش پیداست صرفاً به ترانزیت کالا می پردازد و در رابطه با ترانزیت اشخاص نمی باشد.منشور نیز با توجه به موضوع آن صرفاً به ترانزیت انرژی می پردازد،مضافاً اینکه تعهدات کشورها در منشور جهت حمایت ازترانزیت ،وسیع تر از تعهدات آنان د رمعاهدات فوق الذکر می باشد که درجای خود توضیح داده می شود.
4-9- انواع ترانزیت
اهمیت انرژی های فسیلی بویژه نفت و گاز در جامعه فعلی برکسی پوشیده نیست. همانطور که می دانیم یکی ازدغدغه های کشورهای مصرف کننده انرژی دسترسی به موقع انرژی می باشد واین امر ممکن نخواهد بود مگر اینکه انرژی بتواند از مسیرهای مطمئن حمل شده و به بازار مصرف برسد.
بند 1 ماده 10 منشور درتعریف از ترانزیت عبارت “حمل از طریق قلمرو یک طرف متعاهد”را بیان نموده است .بند 10 ماده 1 منشور در تعریف ازقلمرو مقرر می دارد :”قلمرو در ارتباط با دولتی که طرف متعاهد است عبارت است از:
الف :سرزمین تحت حاکمیت آن با این تفاهم که سرزمین شامل خشکی،آب های داخلی و دریای سرزمینی می شود ؛
ب:بارعایت و مطابق با حقوق بین الملل دریاها :دریا،بستر و زیربستر دریا که در ارتباط با آن ها طرف متعاهد با اعمال حقوق حاکمیت و صلاحیت خویش می پردازد…”باعنایت به تعریف فوق با انواع ترانزیت مواجه هستیم :ترانزیت ازمسیرهای زمینی (بعنوان مثال ترانزیت جاده ای ، خطوط راه آهن )،ترانزیت دریایی و ترانزیت از طریق مسیرهای هوایی.
ترانزیت در معنای عام آن می تواند بوسیله همه راه های ممکن نقل وانتقال صورت پذیرد.کابل ها ،هواپیماها،اتومبیل،قطار،کشتی و حتی قایق .اما مهم ترین راه براین انتقال نفت و گاز خط لوله می باشد. بویژه برای کشورهایی که محصور خشکی بوده و به آبهای آزاد دسترسی ندارند لذا نمی توانند از کشتی برای انتقال انرژی استفاده نمایند .ازجمله این کشورها عراق می باشدکه به دلیل عدم دسترسی به ساحل در خلیج فارس مجبور به احداث خط لوله متعدد برای انتقال نفت خود از طریق ترکیه،سوریه و اردن گردیده است .استفاده از خط لوله جهت انتقال انرژی سابقه طولانی دارد .کشورهای تولیدکننده نفت وگاز که ابتدا به طور عمده شامل کشورهای نفت خیز خاورمیانه بودند همواره سعی در متنوع کردن راه های صادرات محصول خود داشته اند.
در رابطه بانفت می توان ازخطوط ریل نیز برای ترانزیت استفاده نمود .طولانی بودن مسیرهای ریل وخطرهای احتمالی که همواره آنها را تهدید می کند می بایست در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.
برخلاف نفت امکان انتقال آن از طریق کشتی نیز وجود دارد،گاز عمدتاً بوسیله خط لوله منتقل می شود.مگر اینکه گازطبیعی قبل از حمل تبدیل به مایع شده سپس توسط کشتی منتقل گردد.
ازسویی دیگر انتخاب نوع مسیری که بوسیله آن انرژی می بایست منتقل گردد می تواند تأثیر بسزایی دراقتصاد داخلی داشته باشد.بعبارت دیگر اقتصاد دانان همواره می بایست به دنبال مسیری باشند که کمترین هزینه را به همراه داشته باشد.همچنین میزان قطع جریان ترانزیت یا اختلال درآن را کاهش داده یا ازبین ببرد .مضافاً انتخاب اینکه چه روشی برای ترانزیت مناسب است ،(بعنوان مثال خط لوله،تانکر،کشتی و…)ازجمله موارد قابل بررسی می باشد.این امر بیشتر درخصوص خط لوله نمود پیدا می کند.چرا که امکان استفاده ازخط لوله که یکی از مهمترین روش های انتقال انرژی علی الخصوص گاز طبیعی می باشد درهمه موارد وجود ندارد .به این دلیل که ساخت خط لوله هزینه بسیار بالایی را می طلبد .همچنین در بعضی موارد نظر به طولانی بودن مسیرهای ترانزیت ممکن است شرکت سازنده این خطوط لوله شرایطی سنگینی را به طرف مقابل تحمیل نماید.
مثال دیگردراین خصوص استفاده از تانکر جهت انتقال گاز طبیعی می باشد.تانکر نیز معایبی رابه همراه دارد برایا انتقال گاز بوسیله تانکر ابتدا می بایست گاز قبل از بارگیری تبدیل به مایع شود .دراین روند ممکن است مقادیر زیادی گاز در جریان مایع شدن وسپس تبدیل به گاز شدن تلف شده و از بین برود.
آنچه درحقوق بین الملل و نیزبرای کشورترانزیتی اهمیت دارد طبقه بندی روش های ترانزیت به شرح ذیل می باشد:
آن دسته از روش هایی که پس ازحمل ونقل ورسیدن به کشور ترانزیتی آن کشور را ترک می کنند،شامل:اتومبیل ها ،هواپیماها،کشتی ها.
آن دسته از روش هایی که در سرزمین کشور ترانزیتی باقی می مانند ،شامل :همه شبکه های مشخص مثل سیم ها ،کابل ها وخط لوله.
ارتباط این طبقه بندی با کشور ترانزیتی قابل ملاحظه می باشد.چرا که کشور ترانزیتی بیشترین ارتباط را با این موضوع پیدا می کند.مسأله دیگری که در بحث ترانزیت مطرح می شود،بحث مالکیت روش های ترانزیت می باشد.بعنوان مثال خط لوله ای که یک کشور یا مؤسسه خارجی مالک آن است ،موجب مداخله بیشتری در
حق حاکمیت سرزمینی کشور ترانزیتی خواهد بود،تا اینکه همان خط لوله تحت مالکیت کشور ترانزیتی باشد.
شایان ذکر است همیشه وجود یک دلیل سیاسی نیست که یک کشور بالقوه ترانزیتی را مجبور کند تا از اعطای مالکیت خود به طرف خارجی اش خودداری نماید،بلکه ملاحظات اقتصادی نیز نقش کلیدی در روند این تصمیم گیری بازی می کنند.امابه هرجهت برای یک کشور بسیار مهم است که این توانایی را داشته باشد تابتواند به طور آزادانه درباره مالکیت هر نوعی از شبکه حمل ونقل که منجر به عبور از سرزمینش می شود تصمیم گیری نماید.
مسئله دیگری که باید مورد توجه قراربگیرد وجود کشور ثالث در مسیر ترانزیت است .همانطور که می دانیم بیشتر مسیرهای ترانزیتی بعنوان مثال خط لوله ناگریز از سرزمین یک کشور ثالث می گذرد.در این موارد ممانعت ازترانزیت از جانب کشورهای ثالث ممکن است .بوقوع بپیوندد.بنابراین کشور تولید کننده می بایست بستر سیاسی مناسبی را برای امکان ترانزیت انرژی خود فراهم آورد.به عبارت دیگر کشور تولید کننده می بایست با همسایگان خود و یا هرکشوری که در مسیر ترانزیت قرار دارد روابط سیاسی مطمئن و مناسبی داشته باشد.
4-10- نقش ترانزیت
نقش ترانزیت در قواعد حقوق بین الملل ارتباط بسیاری بر همه جنبه های زندگی بشر دارد .تجارت بین الملل ارتباطات از راه دور بعنوان چند نمونه جزئی بدون وجود نقل وانتقال از سرزمین یک کشور ثالث ؟؟؟؟؟؟نهایی نیز نمی باشد امکان پذیر نیست.ترانزیت همیشه به عنوان یک نیاز اساسی برای ؟؟؟انرژی مورد توجه بوده است .”از منظر یک سرمایه گذار ،پروژه های انرژی ؟؟؟در کشورهای اروپایی شرقی یک ریسک سیاسی بالایی را در بردارد عدم وجود یک چارچوب قانونی ؟؟؟؟وتناقض میان قوانین و مقررات ،سرمایه گذاری در یک مدت زمان طولانی را اگر غیر ممکن بسازد حتماً دشوار خواهد ساخت”
ازنظر اقتصادی حمل و نقل ایمن و مطمئن ازمنطقه تولیدبه منطقه مصرف کننده مسئله ای حیاتی برای بسیاری از کشورهاست بویژه بحران نفت در اوایل دهه 70 موجب تقاضای بیشتر کشورهای اروپای غربی به تضمین بیشتری برای محصولات انرژی شده است،چراکه مبلغ گاز موجود در اروپا (از ؟؟؟؟؟؟و دریای شمالی)برای تقاضای نفت و گاز کافی نیستند،باملاحظه توسعه محصولات گاز طبیعی تا سال؟؟؟؟؟بیشتر گاز استفاده شده در اروپای غربی از تولیدات طبیعی نشأت گرفته است .؟؟؟؟؟درصد آن از روسیه،؟؟؟درصدا آن از الجزایر و 10 درصد ازنیجریه و لیبی به اضافه موارد بالقوه از ؟؟؟؟ تامین می شود به همان اندازه که دور بودن از (ذخایر)نفت مورد توجه است .اروپابه ؟؟؟؟؟؟؟نفت از روسیه آفریقا ،عربستان صعودی ودیگر کشورهای خلیج فارس می باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین ملاحظه می گردد جهات سیاسی ترانزیت در رابطه بانفت وگاز بسیار زیاد است .بویژه ؟؟؟؟؟هم ازنظر اقتصادی وهم از نظامی دهمه مناطق دنیا است لذا کشورها جهت انتقال ذخایر نفتی بطور وسیعی به خط لوله و یادیگر روش های ترانزیت جهت حمل ونقل ؟؟؟؟؟؟؟؟مصرف وابسته شده اند و این امر موجی برای توسعه تجارت در خصوص ترانزیت گردیده است امروزه برای کشورهای تولید کننده ،مصرف کننده و شرکت های ؟؟؟؟روشن گردیده است که نفت و گاز به عنوان دوسوخت فسیلی ،تا سالهای؟؟؟؟ قابل اعتماد برای رشد و توسعه اقتصادی باقی خواهند ماند و براین اساس،سرمایه گذاری طولانی مدت برای احداث خطوط لوله بین المللی نه تنها به هدر دادن سرمایه آنها تلقی نمی گردد،بلکه لازم و ضروری است.
به نظر می رسد بیشترین تجارت در زمینه ترانزیت دراین مناطق رخ داده است:
الف:مسیرهایی از اتحادیه جماهیر شوروی سابق و خاورمیانه به اروپا،آمریکای شمالی و آسیا پاسفیک ؛
ب:از آفریقا به ایالات متحده آمریکا و اروپا؛
ج:از آمریکای جنوبی به آمریکای شمالی.
در بسیاری از موارد تجارت بین الملل جزاز طریق ترانزیت مواد و محصولات ازقلمرو یک دولت ثالث امکان پذیر نمی باشد.بنابراین بیتشترین ارتباط ونقش ترانزیت در دابطه با کشورهای ترانزیتی قابل تصورخواهدبود.میزان اهمیت ترانزیت برای کشورها و معایب و مزایای آن در رابطه با کشورهای ترانزیتی ،مبحثی است که صرفاً با نظریه پردازی نمی توان آن را تبیین نمود،بلکه می بایست در عمل و با ذکر مصادیق به تجزیه و تحلیل آن پرداخت.معایب ترانزیت ازچند جهت قابل بحث است؛
الف:زمانی که کشور بالقوه ترانزیتی خود تولید کننده محصولات انرژی نیز باشد؛
دراین گونه موارد کشور ترانزیتی دو راه دارد ،یا می تواند مازاد کالا و محصولات خود را از مسیرهای ترانزیتی خود به بازارهای سایرکشورهای عرضه نماید ویا اینکه به سایر کشورهای تولید کننده اجازه دهد تا ازقلمروش جهت ترانزیت استفاده نمایند.این امر به منافع اقتصادی کشور ترانزیتی بستگی دارد.پرواضح است که کشور ترانزیتی راه اول را می پذیرد.
وضعیت کشور روسیه دراین خصوص مثال خوبی خواهد بود .روسیه به جای اینکه اجازه دهد تا ترکمنستان ا زطریق خط لوله های مستقر دراین کشور گاز طبیعی اش را به غرب یا اروپای مرکزی انتقال دهد،سعی خواهد نمود تاخود فروشنده انحصاری گاز طبیعی اش به اروپای غربی باشد.لذا جهت رسیدن به این منظور مجبور به انجام و تعهد به سرمایه گذاری های کلان در اروپای غربی خواهد بود.
ب:زمانی که کشورهای ترانزیتی خود وارد کننده محصولات انرژی باشد؛
– درودی فر ،مرتضی ،بازارهای جهانی LNGوجایگاه ایران،همایش ملی تخصصی گاز ایران ،1385 ،قابل رویت درسایت زمان بازدید 26/7/1388.

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *