0 Comments

فایل – تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در …

مقدار کای دو ۶۶۵۱/۶۱۷۵۹ درجه آزادی ۷۸ سطح معنی دار بودن ۰۰۰/۰ با توجه به نتیجه آزمون KMO (808/0) می توان قضاوت کرد که اندازه نمونه جهت تحلیل عاملی مناسب(خیلی خوب) میباشد. هم چنین با توجه به نتایج آزمون بارتلت و مقدار معناداری کمتر از (۰۵/۰) میتوان قضاوت کرد که متغیرها همبسته هستند و ماتریس […]

0 Comments

تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در …

متغیرهای اقتصادی ۱۸/۹ ۵۷/۲ ۳ ۱۵ بدبینی نسبت به ادعاهای زیست محیطی ۳۱/۹ ۶۶/۲ ۳ ۱۴  آمار استنباطیبه منظور تحلیل داده های تحقیق ابتدا از آزمونKMO جهت کفایت اندازه نمونه و کرویت بارتلت برای آزمون اینکه آیا ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ یا خیر و هم چنین جهت متناسب […]

0 Comments

متن کامل – تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در …

بین۵۹/۰–۵/۰کمتر از ۵/۰ عالیخیلی خوبخوبمتوسطضعیفغیرقابل پذیرش   آزمون کرویت بارتلت‫ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎﻳﺪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد:‫ﻛﻪ در آن n: ﻣﻌﺮف ﺗﻌﺪاد آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ، p: ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ،: |R| ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ […]

0 Comments

پژوهش – تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار …

‫ج) از ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺰﻳﻲﺗﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار را ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ، ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﺳﺖ. اﻳﻦ روش در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺎ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده از […]

0 Comments

تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار …

کل ۳۹ ۸۵/۰  روش های آماری مورد استفادهدر این پژوهش با استفاده از نرم افزار (SPSS, Version16) از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل دادهها استفاده شده است. به این ترتیب با استفاده از روشهای آمار توصیفی، اعم از جداول توزیع فراوانی، درصدها و رسم نمودارها به بررسی متغیرهای زمینهای تحقیق و توزیع […]

0 Comments

تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار …

بدبینی نسبت به ادعاهای زیست محیطی ۳۹-۳۷  روایی و پایایی تحقیقابزار جمع آوری دادههای تحقیق (پرسشنامه)، باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد بنابراین در این بخش به تعریف دو اصطلاح روایی و پایایی پرداخته میشود.  روایی پرسشنامهمفهوم روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه موردنظر را […]

0 Comments

مقاله علمی با منبع : تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار …

۱۹۹۸ Fisk, G. توسعه محصولات سبز از دید مصرف کننده ۱۹۹۸ Polonsky, M.J., Rosenberger III, P.J. & Ottman, J. مشارکت مردمی در فرایند تولید محصولات سبز ۱۹۹۸ Polonsky, M.J. & Ottman, J. رابطه میان تصمیم خرید سبز و رفتارهای آگاهانه زیست محیطی ۱۹۹۶ Schlegelmilch, B.B., Bohlen, G. M., & Diamantopoulos, A. فصل سومروش شناسی تحقیقفصل […]

0 Comments

تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار …

اولا سبز بودن فرآیند تولید اغلب باعث میشود تا کارائی منابع بهبود یابد;ثانیا سبز بودن فعالیتهای بازاریابی، شرکتها را قادر میسازد که از طریق ارائه محصولات جدید در بازارهای جدید یا ارائه مزیتهای اضافی برای محصولات جاری، خود را از رقبا برجستهتر نشان دهند(صائمیان و زارع پور،۱۳۸۹).در تحقیق صبوری (۱۳۸۹) به بررسی “بازاریابی سبز در […]

0 Comments

دسته بندی علمی – پژوهشی : تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در …

مصرف کنندگان تمایل دارند برندهایی را انتخاب نمایند که از مطابقت فرایند ساخت آنها با قواعد زیست-محیطی اطمینان دارند. به علاوه افراد از خرید محصولات سبز احساس بهتری دارند. هرچند بسیار ضروری است که آن محصول کارکردی مشابه و موثر، همپایه محصولات غیر سبز داشته باشد (پیکت باکر و وزاکی، ۲۰۰۸، صص۲۹۳-۲۸۱).عمده مصرف کنندگان با […]

0 Comments

علمی : تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران- …

مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد ، (آذر، مومنی، ۱۳۸۴، ۷۶).حجم نمونه کارکنان و نمایندگانN : حجم جامعه محدود که ۶۸۷ نفر می باشد.n= [687(1.96)20.50(0.50)]÷[ (۰٫۰۶)۲ ۶۸۶ […]