بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب:پایان نامه رشته عمران

پایان نامه های عمران

متن کامل در سایت امید فایل 

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-10-4- شیب زمین:

مقدار زاويه سطح زمين با افق ويا به عبارتي سربالايي و سرازيري سطح زمين را شيب آن نامند كه در برخي از زبانهاي پارسي دري مانند دزفولي براي آن عبارت "بندار" مصطلح است .

بطور کلی شیب هر امتداد عبارت است از نسبت فاصله قائم ( با اختلاف ارتفاع) دو نقطه به فاصله افقی میان همان دو نقطه . وضعیت شیب هر امتداد را به دو صورت شیب درصد و با شیب بر حسب درجه بیان می کنند که شیب درصد متداول ترین روش بیان وضعیت شیب است.

1-10-5- شیب در صد:

تعداد واحدهای فاصله قائم یا اختلاف ارتفاع به ازاء هر صد واحد از مسافت افقی.

100 ×(مسافت تبدیل شده به مقیاس /اختلاف ارتفاع)=درصد شیب

به طور مثال: اگر ارتفاع منحنی های مربوط به نقاط M و N به ترتیب 100 و 700 متر باشد و فاصله بین این نقاط 3 سانتیمتر باشد، در مقیاس 1:100000 مقدار درصد شیب چنین خواهد شد.

0.020=100*(3000/100-700)= درصد شيب

1-11- نوآوري پژوهش:

اگرچه مطالعاتي در زمينه انتقال آب از سرشاخه هاي رودخانه سيمره انجام گرفته لكن بدليل اهميت موضوع در توسعه پايدار منطقه محروم، بهره برداري از تأسيسات وابنيه هاي ايجاد شده، مطالعاتي وراء آنچه در قالب طرح توجيهي انجام گرفته ضروري بنظر ميرسد. براي همين منظور پژوهش حاضر تلاش درصحت انجام يك بررسي و مطالعه كاربردي روي مؤلفه هاي انتقال آب و بروز نمودن وضعيت هيدروليكي در سازه مورد مطالعه است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب:پایان نامه ارشد

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-10- تعاریف کلیدی:

متن کامل در سایت امید فایل 

1-10-1- سد:

به زبان فارسی دری "بَند"دیواری محکم که به منظور مهار کردن یا تغییر مسیر آب در عرض دره یا میان دو کوه و در مسیر رود ایجاد مي گردد. افزايش تراز آب يا سطح ايستابي با ايجاد سازه اي هيدروليكي نظير سد وبند عمدتاً با هدف مهار ياتغيير مسير جريان آب رودخانه ويااستحصال و ذخيره سازي رواناب ها وسيلابهاي مخرب در پشت اين ابنيه ها براي تأمين نياز آبي اراضي آبخور وآبرساني به تونل ها  براي گرداندن آسيابها و توربين هاي مولد برق به شيوه برقآبي از ديگر اهداف طراحي وساخت سدها بوده است[1].

ازآنجا كه بار آبي ايجاد شده درمخزن سد، پتانسيل عظيمي به بدنه اين گونه سازه ها وارد مي كند اصلي ترين مسئله استاتيكي (ايستايي) در فاز طراحي از طريق فائق آمدن بر اين تنش ها وفراهم نمودن شرايط سازه اي براي رسيدن به تعادل و پايداري ،تخليه ويا  آبگيري مي باشد.

سدها را ميتوان از منظر استاتيكي به دو گروه بشرح ذيل طبقه بندي نمود:

الف)سدهای وزنی

ب )سدهای قوسی

1-10-2- توپوگرافی:

منظور از توپوگرافي ، پستي و بلنديهاي سطح زمين و يا همان ارتفاع عوارض زمين از سطح دريا در مكان هاي اجراء پروژه مي باشد. ارتفاع را ميتوان بصورت نسبي و يامطلق بيان نمود. لذا هر گونه موضع نگاري وفراز ونشيبي كه در منطقه مورد مطالعه مطرح وكليه عوامل متغير آن دربررسي موضوع مطالعه اجتناب ناپذير باشد در ذيل توپوگرافي تجزيه وتحليل مي گردد.

1-10-3- ارتفاع از سطح دریا:

فراز از سطح آبهاي آزاد ويا فاصله اندازه گيري شده بين سطح آبهاي آزاد دريا ومكان مورد مطالعه را به انگلیسی، (AMSL ) كه عبارتست‏ از ارتفاع یک عارضه یا نقطه در خشکی یا هوا از سطح متوسط آب‏های آزاد مي باشد.

بكارگيري این اصطلاح درعلوم هواشناسي ، هوانوردی، ارتباطات از راه دور و  غيره براي برآورد سطح پوشش امواج رايج ومتداول شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه با موضوع بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-5- اهداف مشخص تحقيق:

 • هدف اصلی این تحقیق عبارت است از

بررسی انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره در شهرستان دره شهر

 • ترتیب سایر اهداف این تحقیق عبارتند از:
 • بررسی تأثیر شرایط توپوگرافیکی و شیب زمین بر انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره
 • بررسی تأثیر تفاوت ارتفاع از سطح دریا در انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره
 • بررسی تجهیزات و ادوات کاربردی مطابق با شرایط خاص انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره
 • بررسی شرایط لازم کانال انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره

 1-6- نحوه انجام کار:

روش گردآوری اطلاعات (میدانی- کتابخانه ای وغیره)

با وجود اینکه این تحقیق یک تحقیق کاربردی می باشد و با موضوع بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه  بااستفاده از نرم افزار است، پاره ای از اطلاعات از سازمان زمين شناسي ونقشه برداري استان لرستان، شرکت آب منطقه ای استان ايلام ،آب نیرو(سد و نيروگاه سيمره)  در دره شهر و كتاب هاي سازه انتقال آب جمع آوری گردیده است.

متن کامل در سایت امید فایل 

1-7- سؤالات تحقیق:

 • چگونه انتقال آب ازسرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره باتوجه به شرايط توپوگرافیکي و شیب اراضي مقدور ميباشد؟
 • چگونه انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره با توجه به تفاوت ارتفاع از سطح دریا  مقدور مي باشد؟
 • چه تجهیزات و ادواتي را مي توان براي انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره تعريف كرد؟
 • چه شرایطي بايستي کانال انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره داشته باشد؟

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب:دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-8-  فرضيه‏هاي تحقیق:

در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق، فرضیاتی  مطرح گردیده اند که به شرح ذیل آورده شده اند:

ترتیب فرضیات این تحقیق عبارتند از:

 • شرایط توپوگرافیکی و شیب زمین از مهمترین چالش هاي انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره می باشد.
 • تفاوت ارتفاع از سطح دریا یکی از مهمترین مشکلات در انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره می باشد.

1-9- محدودیت های تحقیق:

نظير بيشتر پژوهش ها، اين نيز تابع يك سلسله محدوديت هاي زماني و مكاني وبرخي از عوامل بدون كنترل خارجي مي باشد.

متن کامل در سایت امید فایل 

1-9-1- قلمرو زماني ومكاني تحقيق:

ضرورت بيان قلمرو زماني بيشتر به مخاطبين كمك نموده تا با توجه به پارامترهاي زماني يافته هارا تجزيه وتحليل و از آنها استنتاج نمايد.لذا اين امكان براي وي فراهم ميگردد تا نقش مؤلفه هاي فني مهندسي ، اقتصادي ، سياسي و اجتماعي را درنتايج تحقيق بهتر بشناسد. یک دوره زمانی يكساله براي اين تحقیق يعني سال1392روي چگونگي انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره مي باشد.

1-9-2 محدودیت های خارج از کنترل:

تعدادي ازمؤلفه هاي محدود كننده كه پژوهشگر كمترين دخالتي دركم وكيف آنها دارد وجود داشته كه اهم آنها بشرح ذيل مي باشد:

 • وجود مسیر ها و شیوه های انتقال آب متعدد، اطلاعات ناکافی در رابطه با مسیر های انتقال
 • عدم حضور برخی از افراد مشخص شده در نمونه آماری تحقیق
 • دسترسی ناكافي به منابع و مراجع علمی جهت تدوین کار تحقیقی

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه درباره بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه های عمران

متن کامل در سایت امید فایل 

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-4- مرحله ساخت و اجرا:

بسياري از مسائل در اجراي شبكه هاي انتقال آب با انتخاب پيمانكار داراي صلاحيت ونيز توان بالاي نظارت لازم وصحيح برعمليات اجرايي در اين مرحله حاصل مي گردند.ازجمله نيز ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

زير سازي مناسب كانال ها ، تأسيسات و جاده هاي سرويس كه منجر به عدم نشست،شكستگي يا ريزش آنها شود،بتن ريزي ولاينينگ اصولي و درست ،استفاده از مصالح مناسب واستاندارد،توجه به رعايت معيارهاي فني و مهندسي در عمليات ساخت،رعايت اصول ساخت ويا تكميل كانال ها وتأسيسات[1] و...  .

1-4-1- مرحله بهره برداري :

مسائل دوران بهره برداري از شبکه ها همانند سایر مراحل قبل (با فرض اینکه مسائل طراحی واجرا به شرح قبل مطرح باشند) بطور عمده ناشی از ویژگیهاي فنی و ساختار شبکه و شرایط اجتماعی و فرهنگی منطقه و نیز مسائل مرتبط با حوزه مدیریت شبکه ها می شوند. البته یکی از مشکلات مهم در دوره بهره برداري، تخریب زود هنگام شبکه انتقال آب و اجزاي آن بعلت عدم نگهداري صحیح و منطبق با دستورالعمل ها و استانداردهاي طراحی و یا کارخانجات سازنده تجهیزات ودستگاههاي مورد استفاده در شبکه است. عدم رسیدگی به موقع و رعایت نكردن اصول نگهداري تأسیسات، ابنیه وتجهیزات شبکه هاي انتقال آب  نه تنها به کاهش بازدهی این سازه هاي گران بها  وكاهش عمر مفید آنها بلكه به افزایش چشمگیر هزینه هاي تعمیرات  آنها نيز منجر شده است.[2]

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه عمران درباره انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-2- بيان مسأله اساسي تحقيق :

منابع آب تجدید شونده یکی از مؤلفه های مهم در توسعه پایدار کشاورزی وصنعتی در مناطق خشك ونيمه خشك مي باشد.روند فزاینده جمعیت ورشد اقتصادی بخش عمده ای از اقشار کشورهای در حال توسعه مانند چین وهند که لكوموتيو حركت مصرف گرايي در دهه هاي اخير را تشكيل داده اند باعث اعمال فشار روی عرضه وتقاضای منابع آب تجدید شونده  شده اند.رقابت پذیری در بخش های مهم مصرف مانند کشاورزی با مصرف بیش از 90درصد از آب تجدید شونده در کنار مصارف شرب شهری،صنعتی،شیلات ونیازهای زیست محيطي بهمراه نيازهاي بخش تفرجي، مدیریت وبهره برداری بهینه از این امکانات محدود وحیاتی را بیش از پیش در اولویت برنامه ریزی کلان کشورهای در حال توسعه و پیشرفته قرار داده است.درصورتی که تدابیر مدیریتی منظمی همسو با روندروبه رشد مصرف آب اندیشیده نگردد، شرایط را برای بروز بحرانهای حادتر فراهم خواهد نمود.به لحاظ اهمیت این منابع طبیعی تجدید شونده، مطالعات نظام مند در جهت رسیدن به یک مدل كارآمد مدیریتی اجتناب ناپذیر شده است.یکی از ابزارهای کارآمد برای تأمین نیازآب بخش های شرب ،کشاورزی و صنعتی  استحصال آب از سرچشمه ها و انتقال آن به بخش های متقاضی است.بنابر این ایجاد سازوکار هاي مؤثر براي  مدیریت عرضه وتقاضامیتواند دراين راستا مشكل گشا باشد.[1]

متن کامل در سایت امید فایل 

سیستم های انتقال آب معمولاً یابه روش ثقلی ویا پمپاژ بوده که مي تواند در کانال های انتقال  وتوزيع از طريق سامانه هاي لوله کشی به مصارف متفاوت برسد.  عوامل متعددی برمیزان کارایی این سیستم ها ازجمله، شرایط توپوگرافی مسير انتقال از مبداء تا مکان مصرف، شیب اراضي، كيفيت خاک و موارد ديگر دخالت دارد.

احداث سد سیمره در منطقه دره شهر و وجود استعداد هاي بالقوه اراضي آبخور آن وانتقال بخشي ازآب اين رودخانه به حوزه بالادستي سد سيمره از جمله راهبردهايي است كه در ايجاد توسعه پايدار منطقه مي تواند تأثير گذار باشد. به این منظوربررسي روش هاي ارتقاء راندمان انتقال يكي از مهمترين مواردي است كه به توسعه پايدار كمك شاياني ميتواند داشته باشد.

لازمه انتقال آب در یک محدوده  وسيع(فاصله 220 کیلومتر از انتهای مسیر رودخانه سیمره در شهرستان كوهدشت-عباس خان و ابتدای آبگیری سد سیمره ) و با ترازهايي متفاوت ازسطح دریا( سرچشمه رودخانه سیمره با 1030 متر و دره شهر با2247 متری از سطح دریا) نيازمند بهره گيري از کانال های انتقال آب توسط سامانه تحت فشار براي پمپاژ آب مي باشد.اين سامانه شرايط را براي آبگيري توسط سيستم هاي مكش ميسر مي كند .با توجه به  لزوم افزایش سطح آب سد سیمره  براي تأمين  نيازمصرف كنندگان، چگونگي انتقال آب  به روش پمپاژاز سرشاخه های رودخانه سیمره با استفاده از نرم افزار بررسي ميگردد. در این راستا سوالی که میتواند مطرح باشد این است که ادوات و سیستم های مورد نیاز برای انتقال این حجم از آب شامل چه مواردی بوده و درصد کارایی و راندمان این طرح به چه میزان است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه ارشد عمران با موضوع بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :

یکی از مهمترین و راهبردی ترین سیاست گذاری ها در زمینه توسعه کارایی استفاده از منابع آب و هدایت بهینه آب در سطح دنیا، بکارگیری پروژه های انتقال آب ازمنابع مستعد و آبخیز به مناطقی بوده که با وجود سایر پتانسیل ها نظیر زمین های کشاورزی و مراتع، دارای کمبود شدید منابع آبی بوده اند. در این راستا، پروژه های انتقال آب بخصوص از منابع آبی نظیر رودخانه ها به رودخانه های دیگر و یا از سد ها به رود خانه ها و.... به طور معمول در سطح دنیا در حال اجرا و یا در شرایط بازدهی می باشند. [1]در داخل کشور، مناطقی همچون استان ایلام دارای پتانسیل ها و ظرفیت های ناب در زمینه کشاورزی و دامپروری می باشد که کمبود منابع آب سبب زایل شدن تلاش کشاورزان از یک سو و از سویی ديگر عدم استفاده از حداکثر ظرفیت تولیدی است. یکی از رهیافت های مهم در این زمینه انتقال آب از منابع پر آب رودخانه سیمره است که با گذر از چندین استان کشور از مسیر این استان بخصوص در مناطقی همچون شهرستان دره شهر عبور می نماید.با احداث سد سیمره بر روی رودخانه سیمره، تا حدودی استفاده بهینه از این منابع آبی محقق گردیده و لیکن،میزان آب ورودی نه تنها کم بوده بلکه تهدید های ناشی از وجود فصول خشک و کم آب می تواند بازدهی این سد را کاهش داده و سبب کاهش کمی و کیفی تولید کشاورزی در منطقه شود. بنابراین لزوم احداث مسیر انتقال آب از سرچشمه های پر آب به طور مثال در منطقه کوهدشت استان لرستان و استفاده از امکانات خاص انتقال می تواند در ایجاد اطمینان از ورودی آب مداوم به سد و ایجاد بازدهی بالا مثمر ثمر باشد.

متن کامل در سایت امید فایل 

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انتقال آب به روش پمپاژ

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

 

 • مقدمه:

یکی از مهمترین چالش های پیش روی مديران و دست اندركاران تأمين منابع پايدار آب آن هم در شرايط حاد وهيدرولوژيكي نظير بحران هاي خشكسالي است كه ميتواند كم وكيف شرايط زيستي را تحت تأثيرقراردهد.نارسايي در آبرساني به محصولات كشاورزي از يكسو وضعف سيستم هاي آبرساني در صنايع وشيلات از سوي ديگر به يكي از عوامل چالش برانگيز تبديل شده است.حفظ وصيانت اين منابع حياتي تجديد شونده وبهره وري بهينه اقتصادي وعادلانه ازآب به عنوان يكي از چالش هاي بشري بوده وكليد توسعه پايدار تلقي ميگردد.بدليل ثابت بودن عرضه اين منابع تجديد پذيرودرمقابل،تقاضاي فزاينده آن در جهان طي صد سال اخيربيش از شش برابر شده است ونسبت به افزايش جمعيت سه برابري، اهميت تنظيم نمودن اين معادله را بيش از پيش برجسته مي نمايد.تداوم اين روند چالش زا بالاخص در مقرضي كه حجم عرضه نيز بدليل ورود بخش عمده اي از آلاينده ها شامل پساب هاي صنعتي،زه آب هاي كشاورزي ، فاضلاب هاي شهري و روستايي ،منابع محدود آب را از حيض انتفاع خارج ساخته است[1].

مطالعه پهنه جغرافیایی و اکولوژیکی برخي ازمناطق كشورنشانگر وجود استعداد ذاتي براي تحقق اهداف توسعه در بخش توليدات كشاورزي ودامپروري مي باشد يكي از راهبردهاي عملي درهمين زمينه توسعه اين مناطق از طريق بكارگيري شيوه انتقال آب از سرشاخه هاي رودخانه سيمره به سد سيمره در شهرستان دره شهر مي باشد كه پايش وارزيابي اوليه اين طرح ميتواند به ارتقاء جايگاه اقتصادي اين طرح بسيارارزشمند منجر گردد.

دراین پژوهش محقق قصد داشته به بررسی و زمینه یابی مطالعات اولیه آن اقدام نموده و با در نظر گرفتن مسیر انتقال آب از یکی از سرچشمه ها، با بازدهی و دبی آب بسیار بالا در منطقه ای در شهرستان کوهدشت در استان لرستان، به ارزیابی شیوه ها و مسیر بهینه انتقال آب پرداخته است.مسیر معمول حرکت جریان آب در طول رودخانه از منبع تا حوزه آبریز سد سیمره به طول 650 کیلومتر بوده که با گذر از مناطق مختلف، میزان پرت آب ويا هدر رفت آب بسیار زیاد می باشد. در مسیر معرفی شده، طول جریان حرکت آب به 220 کیلومتر کاهش یافته و میزان پرت آب با توجه به حرکت آب در لوله های بتنی و فولادی در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است. بنآبر این بازدهی مصرف آب بالا رفته و از سویی با توجه به بالا بودن دبی محل آبگیری، میزان کاهش جریان عبوری آب تا حدودی کم خواهد بود.

متن کامل در سایت امید فایل 

این شیوه انتقال بخصوص در سالهای خشکسالی و یا کاهش جریان آب در مسیر رودخانه میتواند بسیار سودمند و مقرون به صرفه باشد. حوزه آبخور زمین های کشاورزی در منطقه دره شهر از جمله مستعد ترین زمین های کشاورزی بوده که با طرح انتقال آب، میزان بازدهی آنها بسیار بالا خواهد رفت. به هر روی، بنا بر اهمیت موضوع انتقال آب در محدوده مورد مطالعه، هدف از

اين پژوهش به دنبال مطالعه چگونگي انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه هاي رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب مي باشد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه بااستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

متن کامل در سایت امید فایل 

چکیده:

در این تحقیق اثر شیب زمین، اختلاف ارتفاع ایستگاههای تقویت فشار،ارتفاع ازسطح دریا بر ویژگی های طول مسیر سامانه های انتقال آب بمنظور امکان سنجی و تسهیل پیش بینی بکارگیری آن وبهره وری بهینه مورد مطالعه قرار گرفته است.هدف از این پژوهش انتخاب بهترین گزینه انتقال آب با در نظر گرفتن مؤلفه های گفته شده از سرچشمه رودخانه سیمره به سد سیمره در جهت افزایش تراز نسبی آب سد در جهت پاسخگویی به پوشش نیازهای موجود در سال های آتی بر اساس بحران های آبی و خشکسالی ودر حال حاضر قرار گیری منطقه مورد مطالعه درشرایط اقلیمی خشک و وجود برخی فعل و انفعالات در طول مسیر معمول رودخانه به دلیل هدر رفت ،تبخیرو انشعابات گرفته شده سد سيمره با کمبود دبی آب تحویلی مواجه شده است که لازم است تمهیداتی در جهت جبران آب در سد سیمره صورت گیرد.مسیر معمول از سرچشمه تا سد 650 کیلومتر بوده و با انتخاب مسیر بهینه به 220کیلومتر تقلیل یافت و تمامی محدودیت های طول مسیر مورد بررسی قرار گرفت.در مسیر انتخابی 22 ایستگاه تقویت جریان آب–توان مؤثر پمپ های بکار گرفته شده  هرکدام 12.3کیلو وات بمنظور حجم انتقال آب به میزان 300 مترمکعب بر ثانیه مورد ارزیابی قرار گرفت ودر نرم افزار Matlab شبیه سازی و تجزیه وتحلیل شده است.

نتایج استنتاج شده از نرم افزار نشان داد با توجه به شرایط توپوگرافیکی مسیر محدودیت هایی وجود دارد که در طول نیمی از مسیر بدليل شرایط مناسب شیب، بازدهی و توان مؤثر پمپ ها روند صعودی داشته ودر بخشی دیگر بدلیل بالا رفت شیب زمین که نتیجه آن تفاوت ارتفاع از سطح ایستگاه ها بوده قدرت انتقال آب افت فزاینده ای را نشان میدهد که می بایست یا از موتور های با توان بالاتر بهره گرفت یا تعداد ایستگاههای تقویت فشار را بیشتر کرد که در صورت برطرف شدن این محدودیت ها مسیر سامانه انتقال به یک مسیر مطلوب وبهینه بدل خواهد شد.

کلمات کلیدی:اختلاف ارتفاع،پمپاژ،سیمره،شیب،انتقال آب

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه ارشد نقش جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

3-12-1 هسته ضخیم

مزایا :

 • ترک خوردگی در اثر نشست های نامتقارن در بخش کوچکی بوجود می آید و گرادیان هیدرولیکی نیز در آن کمتر است.
 • متن کامل در سایت امید فایل 

 • مقاومت زیادی را در برابر خطر رگاب و خطرات ناشی از زلزله که می توانند ترک های داخلی درون هسته را موجب شوند ایجاد می کند [16].

معایب:

 • تعداد عبور مورد نیاز غلطک افزایش و ضخامت لایه کوبش کاهش می یابد و در بعضی از فصول سال و یا در مناطق مرطوب و پر باران و یخبندان نیز اجرای آن مشکل است و در کل ، سرعت اجرای عملیات را کاهش می دهد و همچنین به علت عریض بودن هسته ، استهلاک آب منفذی به کندی و در زمان طولانی تری انجام می گیرد.
 • با توجه به گرادیان هیدرولیکی خروجی و مسائل اجرایی (نکات فنی در حین اجرا) ، اگر وضعیت پی نشت پذیر باشد ، عرض هسته بیشتر ، ولی اگر پی در محل تماس با هسته سالم و قوی تر باشد ، عرض هسته کمتر انتخاب می گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي