اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک- قسمت ۹

0 Comments

مقدار t

 

 

خطای استاندارد برآورد

 

 

بار عاملی خام

 

 

شاخص های اندازه گیری سطح واکنش

 

 

 

۰/۰۰۰۵

 

 

۰/۳۵۰

 

 

۴/۰۰۳

 

 

۰/۱۱۲

 

 

۰/۴۵۰

 

 

تازگی داشتن

 

 

 

۰/۰۰۰۵

 

 

۰/۵۰۰

 

 

۰/۰۰۰۵

 

 

۰/۰۰۰۵

 

 

۰/۵۰۰

 

 

رضایت داشتن

 

 

 

۰/۰۰۰۵

 

 

۰/۴۲۵

 

 

۵/۰۳۸

 

 

۰/۰۹۶

 

 

۰/۴۸۶

 

 

علاقه داشتن

 

 

 

۰/۰۰۲

 

 

۰/۲۸۱

 

 

۳/۱۳۷

 

 

۰/۱۰۸

 

 

۰/۳۴۰

 

 

رضایت از زمان برگزاری

 

 

 

۰/۰۰۵

 

 

۰/۲۵۳

 

 

۲/۸۰۶

 

 

۰/۱۱۶

 

 

۰/۳۲۵

 

 

انگیزه ایجاد کردن

 

 

 

۰/۰۰۰۵

 

 

۰/۳۴۲

 

 

۳/۹۰۶

 

 

۰/۱۰۳

 

 

۰/۴۰۲

 

 

رضایت از فضای آموزشی

 

 

 

۰/۰۰۰۵

 

 

۰/۵۴۷

 

 

۶/۹۹۹

 

 

۰/۰۸۶

 

 

۰/۶۰۰

 

 

رضایت از نحوه بیان مطالب

 

 

همانطور که در جدول شماره ۱-۴ مشاهده می شود شاخص تازگی داشتن بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با۰/۴۵۰ صدم است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۱۱۲ هزارم است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۴/۰۰۳ است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تازگی داشتن معادل با ۰/۳۵۰ می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص تازگی داشتن با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تازگی داشتن می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص رضایت داشتن بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با۰/۵۰۰ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۰۰۵ است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۰/۰۰۰۵ است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تازگی داشتن معادل با ۱/۰۰۰ می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص رضایت داشتن با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص رضایت داشتن می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص علاقه داشتن بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با۰/۴۸۶ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۹۶ است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۵/۰۳۸ است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تازگی داشتن معادل با ۰/۴۲۵ می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص علاقه داشتن با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص علاقه داشتن می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص رضایت از زمان برگزاری بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۳۴۰است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۲۰۸ است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۳/۱۳۷ است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص رضایت از زمان برگزاری معادل با ۰/۲۸۱ می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص رضایت از زمان برگزاری با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص رضایت زمان برگزاری می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص انگیزه ایجاد کردن بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۳۲۵ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۱۱۶ است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۲/۸۰۶است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص انگیزه ایجاد کردن معادل با ۰/۲۵۳می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص انگیزه ایجاد کردن با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص انگیزه ایجاد کردن می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص رضایت از فضای آموزشی بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۴۰۲ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۱۰۳است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۳/۹۰۶ است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص رضایت از فضای آموزشی معادل با ۰/۳۴۲ می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص رضایت از فضای آموزشی با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص رضایت از فضای آموزشی می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص رضایت از نحوه بیان مطالب بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۶۰۰است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۸۳ است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۶/۹۹۹ است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص رضایت از نحوه بیان مطالب معادل با ۰/۵۴۷ می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص رضایت از نحوه بیان مطالب با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص رضایت از نحوه ارائه مطالب می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
اگر بخواهیم شاخص های سطح اول را اولویت بندی کنیم، می توان گفت که شاخص های (رضایت داشتن، رضایت داشتن از نحوه مطالب و علاقه داشتن) نسبت به شاخص های (رضایت از زمان برگزاری، انگیزه ایجاد کردن و رضایت از فضای آموزشی) در اولویت هستند. این بدین معنی است که شاخص های (رضایت داشتن، رضایت داشتن از نحوه مطالب و علاقه داشتن) بهتر می توانند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کنند چون این شاخص ها بیشتر با مولفه واکنش در ارتباط هستند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *