اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت …

0 Comments

رفتار گرایی

تنوع تکرار و تمرین با نرم افزار یادگیری رایانه محور

یادگیری مبتنی بر رایانه که به داش آموزان آموزش ضرب و جمع می دهد(ابزار آموزش انفرادی)

شناخت گرایی

آموزشی و اطلاعات داده ها

منابع دایره المعارف و اینترنت(ابزار اطلاعاتی)

ساختن گرایی

ابزار هدفمند جمعی و شخصی

اکسل، محیط وورد،پاورپوینت، شبیه سازی، ابرسانه، ابر متن، ابزار سازمانی(ابزار سازنده‌گرای فردی)

ساختن گرایی اجتماعی

محیط های جمعی مشارکتی

خبرنامه های الکترونیکی، اطلاعات ساختاری/ صفحه گفتگو، محیط های حل مسئله اشتراکی رایانه ای(ابزار ساختاری/ ارتباط اجتماعی)

یادگیری ترکیبی را ترکیب روش های یادگیری سنتی و الکترونیکی تعریف کردند که هدف از این ترکیب استفاده از مزایای آموزشی هر دو روش مذکور است. اما این ترکیب در عین سادگی بسیار پیچیده است. ساده است زیرا برای ترکیب هیچ فرمول و چارچوب مشخصی وجود ندارد ، مشکل است، زیرا رفتار های آموزشی پیچیده ای وجود دارند که نمی توان آن ها را در ترکیب نادیده گرفت.در تأیید مطلب، گریسون و ووقان(۲۰۰۸) بیان می کنند که از یک نظر یادگیری ترکیبی بسیار مشهود و ساده است ، اما اجرای آن بسیار پیچیده است.
نگاهی به آینده
گراهام(۲۰۰۶،ص۱۶) بیان می کند که ما در دنیایی زندگی می کنیم که نوآوری های آموزشی و دیجیتالی با سرعت سرسام آوری اتفاق می افتد و بطور فزاینده ای جزیی از زندگی ما می شود.
آینده نظام آموزشی نه به دلیل «ترکیب » بلکه بر اساس «چگونگی ترکیب» متفاوت خواهد بود( راس و گاج،۲۰۰۶ ، ص ۱۴). بنابراین در آینده ای نه چندان دور محیط های کار به کودکانی سپرده می شود که امروزه با تکنولوژی رشد می کنند، بنابراین به آسانی با تکنولوژی کنار خواهند آمد و توقع آنان ازیادگیری بیشتر است.
متخصصان تعلیم و تربیت باید این حقایق را در نظر داشته باشیندکه
جوهر و اصل آموزش ، طراحی آموزشی است. هنوز مربیان از مهم ترین افراد در طراحی برنامه و انتقال آن هستند، نه تولید کنندگان و تکنولوژیست ها.
افراد بوسیله انجام دادن می‌آموزند. خواندن، فیلم و متحرک سازی نمی‌تواند جایگزین تمرین در یادگیری شود.
افراد بطور متفاوت یاد می‌گیرند. یک وسیله‌ای برای همه مناسب نیست. از طریق ترکیب وسایل می توان به یادگیرندگان بی شمار دست یافت. بدین منظور باید از «سکوهای»یادگیری ترکیبی برای انتقال مفاهیم و مطالب استفاده کرد.
نقش مدیریت بسیار مهم است. همیشه اولین مدیریت، سازنده و یا مخرب آموزش خواهدبود. مدیران لایق همیشه می دانند که چگونه می توان با استفاده از افراد و ترکیب وسایل به عملکرد مناسب دست یافت.
از آجا که چگونه ترکیب کردن، مهم تر از ترکیب صرف است، در آینده به طور حتم نیاز به متخصصان یادگیری ترکیبی خواهد بود. (استیسی ، ۲۰۰۸).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۲-۲پیشینه تحقیق

در زمینه یادگیری ترکیبی پژوهش های داخلی و خارجی مشابهی انجام شده است که به برخی از آن ها اشاره می گردد.
۱-صالحی عمران و ضیاء سالاری(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان «یادگیری ترکیبی ، رویکردی نوین در توسعه آموزش و فرایند یاددهی/یادگیری ، به این نتیجه رسیدند که یادگیری ترکیبی با داشتن مزیت های هردو رویکرد آموزش(سنتی و الکترونیکی) یک رویکرد مؤثر برای افزایش اثر بخشی یادگیری، سهولت دسترسی به مواد آموزشی و افزایش اثر بخشی هزینه ها است. همچنین به دلیل ارائه فرصت های مختلف به منظور یادگیری، موجب آ می شود که در کار جذابیت آموزش، به تفاوت های فردی فراگیران نیز به طور مناسبی توجه شود، زیرا همه افراد به ک شیوه یاد نمی گیرند و به همین دلیل استفاده از روش های مختلف برای آموزش ضروری به نظر می رسد.
۲- سعید پور و طبسی(۱۳۸۹) در مقاله مروری تحت عنوان «آموزش ترکیبی، رهیافتی نوین جهت کار بست در آموزش الکترونیکی» نتیج گرفتند که بکار گیری شیوه ترکیبی در آموزش، آزادی عمل و بینش وشیعتری را در بهره مندی از ابزار و محیط های آموزشی در اختیار کارشناسان آموزش قرار می دهد. در حال حاضر ما در آموزش و پرورش به جهت امتناع و ترجیح روش های آموزشی پیشین نیازمند ایدئولوژی هستیم که لزوم تحولات را حمایت و قابلیت تطبیق با تحولات جامعه را داسته باشد و با ایجاد نحولات اطلاعاتی- ارتباطی در سیستم خود بتواند فرصت های فراوانی را برای تدریس و آموزش در همه زمینه ها و همه سطوح فراهم نماید. تأکید ما بر آن است که از تکنولوژی ها به طور صحیح استفاده گردد که مسئولیت این امر بر عهده سیاست گذاران آموزشی و کارکنا اجرایی این نظام است.
۳-کرمی(۱۳۹۰)در پژوهشی با عنوان«یادگیری ترکیبی ، رویکردی نوین در برنامه درسی» نتیجه می گیرد که آموزش های سنتی به دلایل مختلف برای رفع نیاز های آموزشی نظام تعلیم و تربیت کشور کافی نیست و از طرف دیگر آموزش های الکترونیکی صرف نیز دارای دارا محدودیت های خاصی هستند و نمی توانند به طور کامل چایگزین آموزش های سنتی شوند، لذا از آنجایی که با رویکرد یادگیری ترکیبی می توان از مزیت های هر دو نوع آموزش(سنتی و الکترونیکی) بهره برد، امید است که این امر مورد توجه دست اندر کاران نظام تعلیم و تربیت واقع شود.
۴-ذاکری و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان« بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرایند تدریس» به این نتیجه رسیدند که نگرش معلمان نسیت به کاربرد فناوری های نوین آموزشی در فرآیند تدریس مثبت بود، انجام آزمون خی دو روی داده ها نشان دهنده عدم تفاوت معنادار آماری میان متغیر های جنسیت و میزان تحصیلات معلمان و نگرش آنان نسبت به کاربرد فناوری های نوین آموزشی در فرآیند تدریس و تفاوت معنادر آماری میان متغییر های محل خدمت و سابقه تدریس و نگرش آن ها نسبت به کار برد فناوری های وین آموزشی در فرآیند تدریس بوده است.
۵- فتحی و همکاران(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان«یادگیری ترکیبی رویکرد غالب یادگیری در مدارس آینده» به این نتیجه می رسند ترکیب سازمان دهنده های تصویری به شیوه مشارکتی با چند رسانه ای های دیجیتال، در امر آموزش علوم می تواند سطح یادگیری و یادداری را در دانش آموزان ارتقا بخشد. براساس تحقیقات انجام شده کاربرد سازمان دهنده های تصویری در آموزش باعث ایجاد یادگیری شناختی و معنادار می شود، به علاوه اگر این روش به صورت همیاری بکار برده شوند، ضمن درگیر نمودن دانش آموز در امر یادگیری ، با ایجاد تعامل دوسویه، پردازش اطلاعات توسط فراگیران آسان تر صورت می گیرد. مضافا این که روش های الکترونیکی دارای مزیت هایی بر روش سنتی هستند و بنابر نظر محققان این روش آموزش باعث مادگاری اطلاعات و یادگیری در فراگیران خواهد شد.