فایل – اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی …

0 Comments

همچنان که ملاحظه می‌شود تعداد بسیار خوب گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون، نسبت به پیش‌آزمون افزایش داشته است.

۴-۲تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش

آمار استنباطی بخش اصلی تحلیل آماری را در بر می‌گیرد، در این پژوهش، تأثیر روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مورد بررسی قرار گرفته است و سؤالات مطابق با موضوع تحقیق طراحی شده که برای انگیزش پیشرفت از آزمون آماری تحلیل کوواریانس و برای پیشرفت تحصیلی از آزمون مجذور خی استفاده شده است .
در بکار گیری روش‌های آماری پارامتریک، ابتدا باید مفروضات آزمون مورد تایید قرار بگیرد تا بتوان از آزمون مورد نظر استفاده کرد؛ بنابراین ابتدا مفروضات روش تحلیل کوواریانس«استقلال مشاهدات،نرمال بودن توزیع متغیر وابسته، همگنی واریانس‌ها، و همگنی شیب‌های رگرسیون بین متغیر وابسته و همپراش در گروه‌های مختلف» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
استقلال مشاهدات
مستقل بودن به این معنی است که نمره هر فرد در متغیر همراه و وابسته، مستقل از نمره‌های تمام آزمودنی های دیگر است. این شرط برقرار بود زیرا پاسخ‌های آزمودنی‌ها به سؤالات تحت تأثیر آزمودنی‌های دیگر نبود.
آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای (آزمون نرمال بودن داده‌ها)
داده ها از جامعه نرمال آمده استH0=
داده ها از جامعه نرمال نیامده استH1=
H0= P>0.05
H1= P<0.05

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

جدول۴- ۳ آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه ای(آزمون نرمال بودن داده ها)

انگیزش پیشرفت متغیرها شاخص
۴۹/۰ Z
۹۷/۰ P
۰۵/۰ سطح معناداری

با توجه به نتایج جدول۴-۳ و سطح معناداری بدست آمده که بزرگتر از ۰۵/۰ است، فرضیه صفر رد نمی شود و داده‌های متغیر نرمال است و برای آزمون این متغیر می‌توان از آزمون‌های پارامتریک استفاده کرد.
همگنی شیب های رگرسیون
این مفروضه بدین معنی است که ضریب رگرسیون متغیر وابسته از روی متغیرهای همپراش در گروه‌ها یکسان است. برای بررسی این مفروضه از آزمون تحلیل واریانس(آزمون F تعاملی) استفاده شد.

جدول۴- ۴ آزمون تحلیل واریانس برای بررسی یکسانی ضرایب رگرسیون در متغیر انگیزش پیشرفت