اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و …

0 Comments

جدول۴- ۸٫ آزمون مجذور خی

انگیزش پیشرفت شاخص
۵/۴ ۲χ
۱
۰۳/۰
df
sig

نتایج جدول نشان می‌دهد، با درنظر گرفتن مقادیر فراوانی و با توجه به مجذور خی محاسبه شده، مشاهده می‌شود که تفاوت فراوانی‌های ارزشیابی‌های بسیارخوب و‌‌‌ خوب شرکت‌کنندگان برحسب عضویت گروهی«آزمایش و کنترل» در مرحله پس‌آزمون تفاوت معناداری مشاهده می‌شود(P<0.05).بنابراین فرضیه صفر رد شده و نتیجه گرفته می‌شود که روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی در شرکت کنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل تأثیر بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دختران دانش‌آموز داشته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه

از آنجایی که هرتحقیقی بر اساس هدف خاص و مشخصی انجام می‌شود و هدف هر پژوهش‌گر از تحقیق، گسترش و ارتقای معرفت و علم و یا استفاده کاربردی از پژوهش برای حل مشکلات و افزایش سطح کیفیت و کمیت است. در مقطع ابتدایی پژوهشی با موضوع استفاده از روش ترکیبی در تدریس در ایران صورت نگرفته است، اما پژوهش های متعددی در استفاده از نرم افزارها، آموزش مبتنی بر وب و مقایسه روش های آموزش مبتنی بر وب با روش سنتی انجام گرفته است. پژوهش حاضز نیز با هدف پژوهش کاربردی صورت گرفته است که مبانی آن در فصل دوم بطور کامل بدا‌ن پرداخته شد.جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان ششم ابتدایی در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ تشکیل دادند. آزمودنی ها شامل ۵۸ نفر دانش آموز بودند که با توجه به تمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق برای بررسی انگیزش پیشرفت، با استفاده از پرسش نامه هرمنس، پیش آزمون، پس آزمون به عمل آمد. برای پیشرفت تحصیلی از کارنامه ارزشیابی دو ترم دانش آموزان در ترم ۱ و ۲ استفاده شد. در فصل چهار با توسل به روش های آماری مرتبط و مختلف تجزیه و تحلیل صورت گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده های آماری پژوهش حاضر ، در دو بخش روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی ، ابتدا توصیف آماری ازشاخص ها و متغیر ها بعمل آمد، پس تفاوت احتمالی گروه ها در مراحل مختلف بررسی و سنجش شد.میانگین و انحراف معیار نمرات انگیزش پیشرفت دختران داش آموز در مراحل پیش آزمون و پس آزمون و همچنین نتایج ارزشیابی توصیفی آن ها در دو گروه آزمایش و کنترل گزارش شد. نتایج نشان داد که میانگین گروه آزمابش در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش نشان می دهد. در بخش آمار استنباطی تأثیر روش تدریس مبتنی بر روش تدریس ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس و آزمون مجذور خی مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به استقلال مشاهدات، آزمون کولموگروف تک نمونه ای، همگنی واریانس ها، هگنی شیب های رگرسیون بین متغیر وابسته و همپراش ها در گروه های مختلف ، نتایج نشان داد.
یافته های این تحقیق با بخشی از پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده که مبین تأثیر روش تدریس مبتنی بر یادگیری