مقاله – بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت …

0 Comments

ب- در مجموع رهبری انتقالی رابطه مثبتی با رضایت شغلی داشته.
ج- معلمین زن در مقایسه با معلمین مرد معتقد بودند که مدیرانشان بیشتر سبک انتقالی داشته و کمتر سبک آزاد منشانه، ولی هیچ اختلاف قابل ملاحظه ای بین مردان و زنان معلم از نظر اعتقادشان نسبت به سبک رهبری داد و ستدی وجود نداشت.
تحقیق دوم
تحقیق دیگری توسط اسمیت[۹] تحت عنوان «بررسی ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران و رضایت شغلی معلمان در دانشگاه ارکانزاس انجام داد.(۱۹۹۹)
فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی: بررسی تعیین ارتباط بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی معلمان می باشد.
فرضیه فرعی: وابستگی بین رضایت شغلی معلمین و شش متغیر «سن، جنس، رده آموزشی، تجربه، محیط آموزشی و سطح آموزشگاه نیز بررسی گردید.
نتیجه گیری:
وجود نوعی همبستگی قوی بین رضایت شغلی معلمین و رفتار مدیران را مورد تأکید قرار داد و نوعی همبستگی مثبت بین رضایت شغلی معلمین، پنج جنبه اصلی از رفتارهای رهبری شامل: میزان تعمّل آزادی به توجه به پرسنل امر، حس همکاری با دیگران، مصالحه جویی و تکیه بر روی دستاوردهای افراد و همچین متغییرهای شش گانه که به آنها اشاره شده وجود داشت.
تحقیق سوم
کارن و درال[۱۰] پایان نامه خود را تحت عنوان «سبک رهبری مدیر و رضایت شغلی معلمان انجام دادند» (۲۰۰۳)
فرضیه های تحقیق:
سبک رهبری رابطه مدار موجب رضایت شغلی بالاتر می شود.
سبک رهبری وظیفه مدار موجب رضایت شغلی بالاتر می شود.
نتیجه گیری: سطح رضایت شغلی معلمان در حیطه سرپرستی، پاداش های اقتصادی، شرایط عملکردی ارتباطات و رضایت شغلی نهایی با سبک رهبری ارتباط دارد. و هرچه سبک رهبری به سمت رابطه مداری حرکت میکند، رضایت شغلی بیشتری مشاهده می شود.
تحقیق چهارم
یانگ وریکی[۱۱] در سال ۱۹۹۹ تحقیقی را تحت عنوان((ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران مدارس عالی فنی و حرفه ای می سی سی پی و رضایت شغلی کارکنان))، در دانشگاه تگزاس امریکا انجام دادند.
فرضیات تحقیق:
رهبری مشارکتی بر رضایت اعضای هیات علمی اثر گذاراست.
رهبری دیکتاتور موابانه برعدم رضایت اعضای هیات علمی اثر گذاراست.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشانگر نوعی همبستگی معنی دار بین سبک های مدیریت و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی مدارس عالی بود. همچنین بین سبک های مدیریت و رضایت شغلی نیز همبستگی معنا داری مشاهده گردید.
تحقیق پنجم
تحقیقی تحت عنوان:
♦ The impact of nurses’ motivation to work, job satisfaction, and sociodemographic characteristics on intention to quit their current job:
بررسی اثر انگیرش شغلی پرستاران بر رضایت شغلی ( ۲۰۰۶ ،امریکا)
فرضیات تحقیق:
بین انگیزش افراد و سطح رضایت شغلی آنان رابطه وجود دارد.
انگیزش از طریق پاداش افزایشی مهمترین فاکتور افزایش رضایت شغلی است.
روش تحقیق:این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین فاکتورهای انگیزشی کارکنان با سطح رضایت شغلی آنان انجام شده است. در این تحقیق متغیر رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته و متغیر انگیزش به عنوان متغیر مستقل معرفی شده است. فرضیه اصلی تحقیق به وجود رابطه معنی دار و مثبت بین انگیزش افراد و سطح رضایت شغلی آنان اشاره دارد. مدل مورد استفاده دراین بررسی مدل مینه سوتا می باشد. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های استاندارد مدل بوده و جهت تحلیل داده ها از روش آزمونها ناپارامتریک و تحلیل واریانس استفاده شده است.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده بیانگر وجود رابطه معنی دار و مثبت بین انگیزش افراد و سطح رضایت شغلی آنان است.
تحقیق ششم:
پژوهشی تحت عنوان:
♦ Job satisfaction and organizational commitment amongst clinical nurses:
A questionnaire survey
Feng-Hua Yanga,_, Chen-Chieh Changb
aDepartment of International Trade, Aletheia University, 32, Chen-Li Street, Tamsui, Taipei 251, Taiwan(2004)
بررسی میزان و رابطه بین سطح رضایت شغلی و تعهد سازمانی
فرضیات تحقیق:
هرچه رضایت شغلی از طریق مسائل مادی بالارود، تعهد هم بالا می رود.