مقاله – بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران۹۲- …

0 Comments

۷

۵و۶و۷و۴و۳و۲و۱

تعهد مستمر

۸

۸و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۹و۱۰

تعهد هنجاری

۸

۱۶و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰و۲۱و۲۲و۲۳

۳-۶- اعتبار[۱۲] و پایایی[۱۳] ابزار جمع آوری اطلاعات:

روایی ابزار گرد آوری داده ها
پرسشنامه های بکاررفته استاندارد بوده اند؛ یعنی از کتاب پرسشنامه های معتبر جهانی که دکتر مقیمی و رمضان ترجمه و منتشر کرده اند، استفاده شده است، سپس توسط تنی چند از اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی و بازبینی کامل قرار گرفت. پس از لحاظ کردن نظرات آنان، پرسشنامه نهایی مجدداً به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسید بنابراین میتوان گفت که ابزارگردآوری اطلاعات این تحقیق دارای روایی مناسب وقابل قبولی میباشند.
پایایی پرسشنامه ها
در این تحقیق برای تعیین روایی یا اعتبار ابزار جمع آوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید. بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده در اختیار ۵ تن از اساتید رشته مدیریت و کارشناسان امر قرار گرفت تا در رابطه با اینکه سؤالات مطرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه گیری می کند یا خیر؟ اظهار نظر نمایند. سپس نظرات اساتید و کارشناسان در پرسشنامه ها لحاظ و تغییرات لازم در سؤالات به وجود آمد.
برای آزمون پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. به این صورت که ابتدا پرسشنامه در بین ۳۰ نفر توزیع گردید، سپس اطلاعات جمع آوری شده مورد آزمون قرار گرفته و با محاسبه آلفای کرونباخ پایایی مورد تأئید قرار گرفت، آلفای کرونباخ پرسشنامه رضایت شغلی که متشکل از ۲۳ سوال می باشد برابربا ۹۱/۰ محاسبه شد،در مورد پرسشنامه ی تعهد سازمانی که دارای ۲۳پرسش است، مقدار آلفا۹۰/۰ محاسبه گردید.(جداول ۳-۴و۳-۵و۳-۶)
لازم به ذکر است که دامنه تغییرات آلفا بین صفر تا یک می باشد. مقدار صفر بیانگر عدم پایایی و یک به منزله پایایی کامل بین سوالها و پایداری درونی آنها است. اگر مقدار آلفا بیشتر از ۷/۰ بیاید سوالات و گویه ها برای سنجش مفهوم یا متغیر مورد نظر مناسب هستند. بنابراین آلفای بدست آمده نشان می دهدکه اولاً سؤالات پرسشنامه همبستگی بالایی با یکدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامه تحقیق ،‌ از پایایی بالایی برخوردار می باشد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

آلفای کرونباخ تعدادسوالات
۰٫۹۱ ۲۳

جدول ۳-۳: آزمون پایایی پرسشنامه رضایت شغلی