بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۸

0 Comments

خلاصه فصل
در این فصل پس از مروری بر ادبیات نظری که به بررسی چابکی سازمانی، تعاریف و دسته بندی انواع آن، فناوری اطلاعات و تعاریف مرتبط با آن، مدیریت دانش، اهمیت وتعاریف آن پرداخته شد، در ادامه پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع ارائه گردید. در انتها قابل ذکر است که بر اساس مطالب تئوریک ارائه شده درباره موضوع پژوهش در این فصل از سوی اکثر محققان و پژوهشگران بازاریابی، و نیز پیشینههای پژوهشی داخلی و خارجی مشخص گردید که بین مدیریت دانش و فناوری اطلاعات با چابکی سازمانی رابطهای مستقیم ومثبت وجود دارد.
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱- مقدمه
هدف علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف‌ها، ماهیت موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش است. در این فصل روش پژوهش برای رسیدن به اهداف تشریح می‌گردد که بدین منظور نوع پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، متغیرها، روایی و پایایی پرسشنامه، روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و فرضیه‌های پژوهش تشریح می‌گردد.
۳-۲- روش پژوهش
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات ا ست (خاکی، ۱۳۷۹۱ ). پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از آنجایی که به بررسی وضع موجود می‌پردازد در قلمرو پژوهش‌های توصیفی قرار دارد و از آنجایی که براساس جمع‌آوری اطلاعات پرداخته، از نوع پیمایشی می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه به تاثیر متغیرها می پردازد از نوع همبستگی می باشد.
جدول ۳-۱: چارچوب و ویژگی های نوع پژوهش(حافظ نیا، ۱۳۸۷)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

نوع پژوهش تبیین
میدانی توزیع پرسشنامه در میان کارکنان
توصیفی بررسی آنچه که وضعیت فعلی متغیرها است، توصیف وگزارش نویسی از موقعیت بر اساس داده های گردآوری شده با کشف و توضیح روابط، بررسی و توصیف متغیرها، شرایط
پیمایشی مطالعه ویژگی ها و صفات کارکنان، سروکار داشتن با متغیرها و پدیده های تاثیرگذار بر چابکی

۳-۳- متغیرها و الگوی پیشنهادی پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور تحلیل رابطه میان مدیریت دانش و توانمندی فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان ، ابعاد هریک از این متغیرها و تاثیر متقابل آن‌ها بر یکدیگر در نظر گرفته شده‌اند . لذا مدل پیشنهادی پژوهش که یک مدل محقق ساخته بوده و برگرفته از مدل ارائه شده توسط لوپز و همکاران(۲۰۰۶)؛ فتحیان و فکری(۲۰۰۶) و المحمید(۲۰۰۸) می‌باشد ، به صورت زیر ترسیم می‌شود.
شکل ۳-۱ : چهارچوب نظری پژوهش
۳-۴- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی جامعه آماری میباشد که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۷ ). جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران و کارکنان مجتمع های بیمه پارسیان در شهرتهران می باشد که تعداد آنها ۱۰۲۴ نفر است.
۳-۵- تعیین حجم نمونه
از آنجایی که جامعه آماری این پژوهش کارکنان مجتمع های بیمه پارسیان می باشد از روش نمونه گیری تصادفی شده استفاده میشود. با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه محدود می باشد، به همین دلیل از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده خواهد شد. جدولی که به نام جدول مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که robert v. krejcie و daryle w. morgan کشیدهاند و به ازای مقادیر مختلف از اندازههای جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کردهاند. بنابراین جدول نمونه مورد نیاز برابر با ۲۸۰ نفر تعیین شد.
۳-۶- روشهای جمع‌آوری داده‌ها
مهم‌ترین روشهای گردآوری داده‌ها در این پژوهش بدین شرح است :
۳-۶-۱- مطالعات کتابخانه‌ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از منابع اینترنتی مربوط به موضوعات مدیریت دانش ، چابکی سازمانی و فناوری اطلاعات استفاده شده است.
۳-۶-۲- پژوهش‌های میدانی
پس از آنکه مفاهیم و فرضیه‌های پژوهش به طور روشن شکل گرفتند و اطلاعات اولیه و ضروری در ارتباط باآنها فراهم و آماده گردید، پرسشنامهای بر مبنای ادبیات و مبانی نظری پژوهش، ونظرات و پیشنهادات صاحبنظران، تهیه گردیده است.