بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۱۰

0 Comments

۲= کم

۳= متوسط

۴=زیاد

۵= خیلی زیاد

۳-۸ – سنجش روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۸-۱- روایی
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می‌کند . در آزمون روایی هدف آن است که به مشکلات و ابهام‌های احتمالی موجود در عبارت بندی سوال ها و ساختار پرسشنامه و مواردی از این قبیل پی برد. نخست جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سوالات ، پرسشنامه در بین تعدادی از خبرگان و متخصصین توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده ، پرسشنامه در نمونه آماری پژوهش توزیع شد.
۳-۸-۲- پایایی
پایایی یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه به کار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سئوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه‌ ضریب‌آلفای کرونباخ واریانس نمرههای هر زیرمجموعه سئوالهای پرسشنامه و واریانس کل محاسبه شده است. با استفاده از فرمول زیر می‌توان مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
 
: ضریب اعتبار آزمون
J : تعداد سوالات آزمون
: مجموع واریانسهای سوالات آزمون
: واریانس کل آزمون
اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به وسیله نرم افزار Spss محاسبه شد که نتایج آن در جدول شماره ۳-۳ به شرح زیر آمده است:
جدول ۳-۳ : ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ
مدیریت دانش ۸۸/۰
فناوری اطلاعات ۸۱/۰
چابکی سازمانی ۹۲/۰

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
درسطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد تجمعی، میانگین، انحراف استاندارد با نرم افزار spss 18 و در سطح آمار استنباطی از آزمون‌های زیر استفاده شد.
۳-۹-۱- آزمون نرمال کلموگروف اسمیرنف