متن کامل – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۱۲

0 Comments

آزمون t دو نمونه ای مستقل

Spss

تعیین وجود یا عدم وجود تفاوت در میانگین دو گروه مستقل

آزمون ANOVA

Spss

برای مقایسه میانگین دو یا چند جامعه (یعنی تاثیر یک متغیر مستقل گروه‌بندی بر یک متغیر کمی وابسته)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

تحلیل عاملی تائیدی الگو های اندازه گیری

Amos

جهت مشخص کردن اینکه آیا گویه‌ها بیان کننده عامل‌ها(سازه‌ها) مورد نظر هستند یاخیر از تحلیل عامل تائیدی استفاده شد.

اجرا و برازش مدل معادلات ساختاری

Amos

جهت مشخص کردن اینکه داده‌های گردآوری شده تا چه حد حمایت کننده الگویی است که به لحاظ نظری تدوین شده است

خلاصه فصل سوم
در این فصل، پس از ارائه مقدماتی درباره پژوهش‌های علمی و لزوم انجام آنها به توضیحاتی در رابطه با نوع پژوهش پیشرو پرداخته شد. سپس جامعه آماری، نمونه‌گیری و فرمول مورد استفاده بیان گردید. در ادامه روش‌های گردآوری اطلاعات مرور شده و بیان گردید که محقق برای پاسخ به سؤالات پژوهش چه روش‌هایی را برای جمع‌آوری اطلاعات برگزیده است. هم چنین توضیح کاملی در رابطه با پرسشنامه تدوین شده به عنوان ابزار مهم گردآوری اطلاعات در این پژوهش ارائه گردید. سپس به توضیح آزمون‌های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تست فرضیه‌ها که شامل آزمونt تک نمونه ای، t دو نمونه مستقل و مقایسه میانگین چند جامعه می‌شود پرداخته شد و سپس در مورد روش مدلسازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی که جهت برازش الگوهای اندازه گیری بکار برده می‌شود، روش تحلیل مسیر و نهایتاً شاخص‌های برازش الگوی مدلسازی معادلات ساختاری و مفاهیم مرتبط با هریک از آن‌ها توضیح داده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل یافتهها برای بررسی صحت و سقم فرضیهها برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر پژوهشها، تجزیه وتحلیل یافتهها از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار می‌گیرند.
در این فصل ابتدا آمار توصیفی حاصل از پرسشنامهها تشریح میگردد، سپس برازش الگو، شامل رویکرد دو مرحلهای تحلیل عاملی تاییدی و برازش تحلیل معادلات ساختاری و سپس به تجزیه و تحلیل فرضیهها پرداخته میشود و در پایان نیز یافتههای جانبی پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۴-۲- یافتههای توصیفی
در این قسمت به توصیف دادههای مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان مانند جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، سن و درآمد پاسخ دهندگان پرداخته میشود، و برای هر مورد، وضعیت پاسخدهندگان شامل تعداد فراوانی، درصد و درصد تجمعی آن بیان شده و همچنین نمودار فراوانی مربوط به آن آمده است.
۴-۲-۱- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه

جنسیت فراوانی هر طبقه درصد فراوانی داده های هر طبقه درصد فراوانی دادههای معتبر هر طبقه درصد تجمعی