بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۱۸

0 Comments

۴-۳- برآورد الگو
پس از تدوین نظری الگو برای تبیین پدیده مورد پژوهش و اندازهگیری متغیرهای پنهان تعریف شده، لازم است تا به بحث برآورد الگو و تحلیل شاخصهای کلی و جزئی الگو پرداخت، تا مشخص شود که آیا دادههای تجربی در مجموع حمایت کنندهی الگو نظری تدوین شده هستند یا خیر. وجود اجزای متعدد در الگوی تدوین شده، پژوهشگران را به این قسمت سوق داد که قبل از آنکه الگوهای تدوین شده در همان گام اول مورد برآورد و آزمون قرار گیرند در ابتدا الگوهای اندازهگیری حاضر در الگوها برآورد و آزمون شوند. میتوان گفت بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان هنگامی منطقیتر و بامعناتر تفسیر میشود که اندازهگیری سازههای پنهان با توجه به معیارهای علمی قابل قبول باشند. وجود شاخصهای برازش کلی ضعیف برای هر یک از الگوهای اندازهگیری به معنای آن است که ورود آن الگو اندازهگیری به الگو معادله ساختاری میتواند پژوهشگر را در تحلیل روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان با اشتباه مواجه شود(قاسمی، ۱۳۸۹). به عبارتی دیگر مهمترین مرحله در تجزیه و تحلیل آماری SEM ارزیابی برازش الگو به دادهها است. پیش از انجام هرگونه روابط علّی میان سازهها، لازم است برازش الگو به دادهها تایید گردد. قبل از انجام اینکار به آزمون نرمال بودن جامعه آماری میپردازیم.
۴-۳-۱- آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
با استفاده از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف می توان توزیع (نرمال، یکنواخت، پواسون و نمایی) دادههای یک متغیر کمّی را مورد بررسی قرار داد. در پژوهش حاضر از این آزمون جهت بررسی نرمال بودن سؤالات پرسشنامه استفاده شده است تا در صورت برقرار بودن این شرط بتوان از آزمونهای آماری پارامتریک و همچنین از روش حداکثر درست نمایی در معادلات ساختاری استفاده نمود. نتایج این آزمون در جدول ۴- ۶آمده است.
جدول ۴-۶: نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف در نمونه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

تعداد داده ها میانگین انحراف معیار سطح معناداری(sig) نتیجه آزمون
۲۸۰ ۸۶/۳ ۵۸/۰ ۱۹/۰ تأیید H0

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون بالاتر از ۰۵/۰ می باشد، ادعای نرمال بودن سوالات پرسشنامه پذیرفته شده و می توان از آزمون های پارامتریک و از روش ML در مدل سازی معادلات ساختاری استفاده کرد.
۴-۳-۲- برآورد و آزمون الگوهای اندازهگیری (الگوهای عاملی تاییدی)
جهت مشخص کردن اینکه شاخصها تا چه اندازه برای الگوهای اندازهگیری قابل قبول میباشند ابتدا باید تمام الگوهای اندازهگیری را جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد. بر مبنای اتخاذ چنین روشی ابتدا شش الگو اندازهگیری که مربوط به متغیرها میباشند، بطور مجزا مورد آزمون قرار میگیرند. شاخصهای کلی برازش الگو برای الگوهای اندازهگیری (تحلیل عاملی تاییدی) در جدول ۴-۷ ارائه شده است.
جدول ۴-۷: شاخصهای کلی برازش الگوهای اندازهگیری

انععطاف پذیری پاسخگویی شایستگی سرعت فناوری اطلاعات مدیریت دانش سازه
شاخص
۱۹/۲ ۳۹/۲