بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۲۰

0 Comments

۹۸/۰

۹۹/۰

۰۰۰/۱

۹۸/۰

۹۱/۰

۹۷/۰

IFI

نتایج حاصل ازاطلاعات ارائه شده در جدول ۴-۷ به شرح زیر میباشد:
در توضیح مقدار کایاسکوئر (CMIN) الگو و سطح معناداری آن لازم است ذکر شود که هر چه مقدار کایاسکوئر کوچکتر باشد برازش الگو تدوین شده توسط پژوهشگر رضایتبخشتر و بهتر است.
یکی از معتبرترین شاخصهایی که برای بررسی برازندگی الگو به کار میرود GFI یا شاخص نیکوئی برازش است. این شاخص را میتوان به عنوان مشخصهای مشابه Rدر رگرسیون چند متغیری در نظر گرفت . هرچه GFI نزدیکتر به ۰۰/۱ باشد الگو با دادهها برازش بهتری دارد. شاخص GFI برای الگوهای اندازهگیری بزرگتر از ۹۵/۰ میباشد که نشان از برازش خوب دادهها از الگو دارد.
شاخص برازش تطبیقی یا CFI یکی از شاخصهای تطبیقی است که مقادیر بین ۹۰/۰تا ۹۵/۰ به عنوان قابل قبول بودن الگو و مقادیر بالاتر از ۹۵/۰ برای این شاخص به عنوان برازش بسیار خوب دادهها به الگو تفسیر میشود. مقدار CFI برای همه الگوهای اندازهگیری بزرگتر از ۹۵/۰ است که میتوان نتیجه گرفت که دادهها به خوبی از الگوهای اندازهگیری حمایت میکنند.
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا RMSEA نیز همانند شاخص RMR بر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد. الگوهای قابل قبول دارای مقدار ۰۸/۰ یا کوچکتر برای این شاخص هستند. برازش الگوهایی که دارای مقادیر بالاتر از ۱/۰ هستند، ضعیف برآورد میشود. همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده میشود، مقدار این شاخص برای الگوهای اندازهگیری کمتر از ۰۸/۰ است که این شاخص نیز نشان از برازش خوب الگوها توسط دادهها دارد. در نهایت با توجه به مطالب بالا میتوان نتیجه گرفت که الگوهای اندازهگیری از برازش خوبی برخوردار هستند و به عبارتی شاخصهای کلی این مورد را تایید میکنند که دادهها به خوبی از الگوها حمایت میکنند. در جدول ۴-۸ نتایج تحلیل عاملی تاییدی به همراه شاخص جزئی P برای آزمون قابل قبول بودن بارعاملی مربوط به هر سوال ارائه شده است.
جدول ۴-۸: نتایج تحلیل عاملی تاییدی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

سوالات بارعاملی سطح معناداری
مدیریت دانش
۱٫شرکت دارای رویه های روشنی برای خلق و کسب دانش از منابع مختلفی همچون کارکنان ، مشتریان و …. می‌باشد ۷۹/۰ ***
۲٫شرکت پاداش‌هایی را به خاطر ارائه ایده‌ها و دانش جدید برای کارکنان در نظر می‌گیرد ۸۲/۰ ***
۳٫سیاست شرکت به گونه ای است که به کارکنان اجازه می‌دهد ایده های جدید را بدون ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن مطرح کنند ۸۴/۰