دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۲۸

0 Comments

۴۰/۰

***

۲۳٫میزان انعطاف پذیری در ارائه گزارشات چقدر است؟

۳۹/۰

***

با توجه به اینکه تقریباً مقدار بارهای عاملی در بیشتر موارد بالاتر از ۵۰/۰ و با توجه به شاخص جزئی P (دارای مقدار صفر برای همه گویهها) و شاخصهای کلی میتوان نتیجه گرفت که گویهها به خوبی دادهها را میسنجند. لازم به ذکر است برای تایید مقدار بار عاملی هر سوال، مقدار P مربوطه باید کوچکتر از ۰۵/۰ باشد. مدلهای اندازهگیری هریک از موارد شش گانه در ادامه ارائه شده است.
 
شکل۴-۶: مدلهای اندازهگیری شش گانه
۴-۳-۳- نتایج تحلیل معادلات ساختاری
پس از بررسی و تأیید الگوهای اندازهگیری در گام اول، در گام دوم از معادلات ساختاری برای تست فرضیهها استفاده شده است.
شاخصهای کلی حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیه ها در جدول ۴-۹ آمده است. همچنین مدل معادلات ساختاری مربوطه در شکل ۴-۷ ارائه شده است.
جدول۴-۹: شاخصهای کلی برازش تحلیل مدل معادلات ساختاری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

RMSEA CFI RMR NFI GFI AGFI CMIN/DF
۰۵/۰ ۹۸/۰ ۰۳/۰ ۹۷/۰ ۹۲/۰ ۹۵/۰ ۳۳/۲

شکل ۴-۷: الگوی معادلات ساختاری
آزمون فرضیههای پژوهش
پس از بررسی و تأیید الگوها، برای آزمون معناداری فرضیهها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی و سطح معناداری استفاده شده است. مقدار بحرانی مقداری است که از حاصل تقسیم “تخمین وزن رگرسیونی” بر “خطای استاندارد” به دست میآید. بر اساس سطح معناداری ۰۵/۰، مقدار بحرانی باید بیشتر از ۹۶/۱ باشد. کمتر از این مقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نمیشود (Chau، ۱۹۹۷) و همچنین مقادیر کوچکتر از ۰۵/۰ برای مقدار P حاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان ۹۵/۰ دارد. فرضیه اول به همراه ضریب رگرسیونی مربوطه و مقادیر شاخصهای جزئی در ادامه در جدول مربوطه آورده شده است.