بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۳۰

0 Comments

فرضیه اصلی (اول)توانمندی فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش تأثیر دارد.
ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای این فرضیه ۸۳/۰ است که با مقدار سطح معناداری کوچکتر از ۰۵/۰ ، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود که با اطمینان ۹۵/۰، توانمندی فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش تأثیر دارد.
. فرضیه اصلی (دوم) : توانمندی فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان تأثیر دارد.
ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای این فرضیه ۷۹/۰ است که با مقدار سطح معناداری مربوط به این ضریب رگرسیونی که کوچکتر از ۰۵/۰ میباشد، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود که با اطمینان ۹۵/۰، توانمندی فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان تأثیر دارد.
فرضیه اصلی (سوم)مدیریت دانش بر چابکی سازمان تأثیر دارد.
ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای این فرضیه ۶۶/۰ است که با مقدار معناداری مربوط به این ضریب رگرسیونی که کوچکتر از ۰۵/۰ میباشد، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود که با اطمینان ۹۵/۰ مدیریت دانش بر چابکی سازمان تأثیر دارد.
۴-۴- یافتههای جانبی پژوهش
یافتههای جانبی پژوهش شامل آزمونهای میانگین یک نمونهای و مقایسه میانگینهای مربوط به متغیرهای جمعیتشناختی در این بخش ارائه شده است.
۴-۴-۱- آزمون t تک نمونهای
در این آزمون، فرضیه مطرح شده در مورد میانگین جامعه مورد بررسی قرار گرفته که این فرضیه با توجه به طیف ۵تایی لیکرت به صورت زیر است.
از این آزمون برای تعیین سطح عاملها در نمونه مورد بررسی استفاده شده است. چنانچه مقدار Sig کوچکتر از ۰۵/۰ باشد فرضیه Hرد میشود. جدول ۴-۱۱ نتایج آزمون میانگین عاملها در جامعه را نشان میدهد. فرضیه Hبه این صورت می باشد که میانگین هر عامل برابر با عدد ۳ میباشد ودر مقابل درفرضیه H1، میانگین هر عامل برابر با صفر نمیباشد.
جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون میانگین عاملها

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Test Value = 3 عاملها
میانگین درجه آزادی Sig. (2-tailed) اختلاف میانگین فاصله اطمینان ۹۵%
حد پایین حد بالا
۸۵/۳ ۲۷۹ ۰۰۰/۰ ۸۵/۰ ۷۸/۰ ۹۲/۰ چابکی
۹۶/۳ ۲۷۹