بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۳۱

0 Comments

۰۰۰/۰

۹۶/۰

۸۸/۰

۰۴/۱

مدیریت دانش

۷۷/۳

۲۷۹

۰۰۰/۰

۷۷/۰

۷۰/۰

۸۵/۰

توانمندی فناوری اطلاعات

با توجه به اینکه مقدار Sig مربوط به هرسه عامل از مقدار ۰۵/۰ کوچکتر است و با توجه به فاصله اطمینان ۹۵/۰ میتوان نتیجه گرفت که میانگین عاملها در سطح قابل قبولی قرار دارند.
۴-۴-۲- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل
اگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دو جامعه بپردازد برای بررسی صحت و سقم آن باید از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کرد. برای استفاده از این آزمون وجود یک متغیر کمی و یک متغیر طبقهای الزامی است. متغیر کمی همان متغیر وابسته و متغیر مورد مقایسه در دو جامعه است، ولی متغیر طبقهای همان متغیر مستقل است و متغیری است که جامعهها را از یکدیگر متمایز میکند. این آزمون به بررسی فرضیه زیر میپردازد:
فرضیه H0: میانگین عامل جامعه اول برابر با میانگین همان عامل در جامعه دوم می باشد.
فرضیه H1: میانگین عامل جامعه اول برابر با میانگین همان عامل در جامعه دوم نمی باشد.
برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه لازم است ابتدا بررسی شود آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر. به عبارت دیگر آزمون تساوی واریانسها مقدم بر آزمون تساوی میانگینها است. جهت آزمون تساوی واریانسها از آزمون لوین[۱۱۲] استفاده میشود. چنانچه sig مربوط به آزمون لوین کوچکتر از ۰۵/۰ باشد، فرض برابری واریانسها رد میشود و در غیر اینصورت فرض برابری واریانسها تایید میگردد(مومنی، ۱۳۸۶).
۴-۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل میانگین چابکی براساس جنسیت
جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون میانگین چابکی بر اساس جنسیت

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

آزمون لوین T تست برای تساوی میانگینها
F Sig. t درجه آزادی Sig. (2-tailed) اختلاف میانگین میانگین فاصله اطمینان ۹۵% برای اختلاف میانگین