متن کامل – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت …

0 Comments

۱۰/۰-

۲۷۸

۹۱/۰

۰۰۸/۰-

۷۸/۳

۷۷/۳

۱۶/۰-

۱۵/۰

برابری واریانسها

فناوری اطلاعات

۱۰/۰-

۱۸/۲۰۵

۹۱/۰

۰۰۸/۰-

۱۶/۰-

۱۴/۰

عدم برابری واریانسها

میانگین توانمندی فناوری اطلاعات برای دو جامعه زن و مرد به ترتیب ۷۸/۳ و ۷۷/۳ میباشد. برای آزمون برابری واریانسهای دو جامعه از نتایج آزمون لوین استفاده میشود، با توجه به اینکه مقدار sig برای این آزمون بزرگتر از ۰۵/۰ میباشد، پس فرض برابری واریانسها تایید میگردد. پس با توجه به اینکه مقدار معناداری بزرگتر از ۰۵/۰ میباشد میتوان نتیجه گرفت که تفاوت میانگین توانمندی فناوری اطلاعات برای دو جامعه (زن و مرد) بیمعناست و به عبارتی میتوان گفت که تفاوت معناداری میان میانگین دو جامعه نسبت به این عامل وجود ندارد.
۴-۴-۳- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA)
برای مقایسه میانگین دو یا چند جامعه (یعنی تاثیر یک متغیر مستقل گروهبندی بر یک متغیر کمی وابسته) از این آزمون استفاده میشود.
۴-۴-۳-۱- مقایسه میانگین عاملها با توجه به سطح تحصیلات
جدول۴-۱۵نتایج آزمون مقایسه میانگین چابکی در پنج جامعه (دیپلم وزیردیپلم، فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) را نشان میدهد.
جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون میانگین چابکی بر اساس سطح تحصیلات

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مجموع توان دوم درجه آزادی میانگین توان دوم F Sig.