جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۴۷

0 Comments

۰۲/۰

۰۴/۰

۶۱/۰

زیر ۵ سال

۱۰-۱۵ سال

۱۳/۰

۱۲/۰

۲۹/۰

۱۱/۰-

۳۸/۰

۵-۱۰ سال

با مقایسه دو به دو جامعه مشاهده می شود میانگین توانمندی فناوری اطلاعات در افراد با سابقه زیر ۵ سال با افراد با سابقه ۵-۱۰ سال و ۱۰-۱۵ سال تفاوت معناداری وجود دارد.
خلاصه فصل چهارم
در این فصل ابتدا به بررسی و توصیف دادههای مربوط به ویژگی‌های عمومی پاسخ‌دهندگان به پرسش نامه تحقیق از قبیل جنسیت، میزان تحصیلات، سابقه خدمت، سمت و سن پاسخ‌دهندگان پرداخته شد و آمارههای توصیفی مربوط به آنها از جمله میزان فراوانی، فراوانی تجمعی و درصد فراوانی، به صورت جدول و نمودار نشان داده شد است. در ابتدا از الگوسازی معادلات ساختاری برای تست فرضیهها استفاده گردید. قبل از انجام اینکار ابتدا تحلیل عاملی تائیدی انجام گرفت و سپس به الگوسازی هریک از فرضیه ها پرداختیم، که در نهایت تمام فرضیه های این پژوهش تائید شد. سپس با استفاده از آزمون t-test به بررسی میانگین عاملها در جوامع پرداخته شده است. در پایان برای بررسی مقایسه میانگین عاملها در چند جامعه از آنالیز واریانس استفاده شد. در ادامه در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
جدول ۴-۲۶: خلاصه نتایج پژوهش

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

نتیجه ضریب رگرسیونی فرضیه شماره فرضیه
تائید ۸۳/۰ مدیریت دانش توانمندی اطلاعات ۱
تائید ۷۹/۰ چابکی توانمندی اطلاعات