پژوهش – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۴۸

0 Comments

۲

تائید

۶۶/۰

چابکی

مدیریت داش

۳

وضعیت متغیر ها در مجتمع های بیمه ای

توانمندی اطلاعات مناسب

مدیریت دانش مناسب

چابکی مناسب

فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه
پس از تجزیه و تحلیل یافته ها در فصل چهارم و آزمون فرضیههای پژوهش، پذیرش یا عدم پذیرش فرضیهها مشخص گردید. در این فصل به بحث و بررسی در زمینه یافته های پژوهش و نتایج آزمون فرضیهها پرداخته و سپس محدودیتهایی که پژوهش و محقق با آن مواجه بودهاند تشریح گردیده است. در پایان پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای محققین آینده با توجه به تجربیات حاصل از انجام پژوهش ارائه شده است.
۵-۲- خلاصه پژوهش
این پژوهش به دنبال تعیین رابطه بین توانمندی فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی است. مدل پیشنهادی پژوهش با استفاده از ادبیات موجود در زمینه مدیریت دانش و چابکی سازمانی و رابطه بین این متغیرها از جمله مطالعات لوپز و همکاران(۲۰۰۶)؛ فتحیان و فکری(۲۰۰۶) و المحمید(۲۰۰۸)ارائه گردید. بدین منظور مطالعات صورت گرفته از سالهای گذشته تا به امروز در این رابطه، مورد بررسی قرار گرفت.
در پژوهش حاضر برای جمعآوری از روش تصادفی دادهها استفاده گردید که ابزار گردآوری داده، پرسشنامه استاندارد بود. برای تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه و آزمون فرضیه ها از نرم‌افزارهای SPSS و Amos استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها حاکی از آن است که الگوهای ارائه شده الگوهایی نظری مناسبی، برای تبیین تاثیر توانمندی فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی است.
۵-۳- نتایج پژوهش
در این پژوهش سه فرضیه اصلی مطرح گردید که در فصل چهارم به بررسی این فرضیهها پرداخته شد. در این قسمت نتایج حاصل از این فرضیهها به طور خلاصه ذکر میگردند.
۵-۳-۱- فرضیه اصلی اول
توانمندی فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش تأثیر دارد.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای فرضیه اول، ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه ۸۳/۰ است. این فرضیه با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می‌شود. نتیجه پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای دیگر مشابه بوده است، برای مثال میتوان به نتایج پژوهشهای گلدمن و همکاران (۱۹۹۵)، و باومن (۲۰۰۲) اشاره کرد. همچنین این نتیجه، با یافتههای عبدی(۱۳۸۸)؛ زارعی و صالج اولیا (۱۳۸۷) و آزادی احمدآبادی و آزادی احمدآبادی(۱۳۸۸) که زیرساخت فناوری اطلاعات را امری مهم در مدیریت دانش میداند، همسووسازگار میباشد.
۵-۳-۲- فرضیه اصلی دوم
توانمندی فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان تأثیر دارد.
بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای فرضیه فرعی اول، ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه ۷۹/۰ می باشد و این فرضیه با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می‌شود. نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش‌های دیگر مانند محمدی و امیری(۱۳۹۱)؛ جاویدی (۱۳۹۱)؛ فتحیان و شیخ(۱۳۹۰) و سافورد و همکاران( ۲۰۰۸) منطبق می باشد
۵-۳-۳- فرضیه اصلی سوم
توانمندی مدیریت دانش بر چابکی سازمان تأثیر دارد.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای فرضیه اصلی سوم با توجه به ضریب رگرسیونی ۶۶/۰ میتوان با اطمینان ۹۵/۰ گفت توانمندی مدیریت دانش بر چابکی سازمان تأثیر دارد. این یافته با نتیجه کدخداپور(۱۳۹۱)، قربانی زاده و همکاران (۱۳۹۰)، زنجیرچی وهمکاران (۱۳۸۸) و عباسی (۱۳۸۸) سازگار است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.