بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۴۹

0 Comments

۵-۴- محدودیتهای پژوهش
بدون شک پژوهشگران در مسیر انجام پژوهشهای خود با محدودیتهایی مواجه میشوند که ممکن است نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد. شناخت این محدودیتها قابلیت تفسیر بهتر نتایج پژوهش و همچنین ارتقا سطح کیفی پژوهشهای آتی را امکان پذیر میسازد. پژوهش حاضر نیز با محدودیتهایی مواجه بوده که در ادامه به مورد بحث قرار میگیرد.
اولین محدودیت در این پژوهش بررسی مدل ارائه شده تنها بر روی خدمات بیمهای است.
دومین محدودیت مربوط به متغیرهای در نظر گرفته شده دراین پژوهش است. متغیرهای دیگری نیز میتوانند در این مدل تاثیرگذار باشند.
محدودیت بعدی، تمرکز این مطالعه در سطح شهر تهران میباشد، که تعمیمپذیری نتایج را با توجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی خاص این شهر با محدودیت روبرو میسازد، در حالیکه گستره این شرکتها در سرتاسر کشور ایران میباشد.
محدودیت قابل بیان دیگر این پژوهش، استفاده تنها از ابزار پرسشنامه جهت جمعآوری داده ها میباشد، درحالیکه جهت بررسیهای عمیقتر و درک بهتر متغیرها و روابط آنها بهتر است از روشهای مختلف مصاحبه همچون مصاحبه کانون یا متمرکز نیز استفاده گردد.
محدودیت آخر مربوط به روش شناختی پژوهش است و این ابهام وجود دارد که آیا با استفاده از سایر روشها نتایج همسان بدست خواهد داد یا خیر.
۵-۵- پیشنهادهای پژوهش
۵-۵-۱- پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای پژوهش
با توجه به ارتباط میان مدیریت دانش و چابکی سازمانی، پیشنهاداتی در ارتباط با این عوامل به شرح زیر ارائه می گردد.
۱- با توجه به ارتباط بین مدیریت دانش و چابکی سازمانی، شرکتهای بیمه می‌تواند با تشکیل بانک دانش از منابع داخلی(دانش نزد افراد اعم از کارکنان، بازنشستگان، کارکنان انتقالی و..) و منابع خارجی (نظیر دانش‌های مربوط به مشتری، همکاران، رقبا و…) دانش مورد نیاز را شناسایی و کسب نماید و آن را به صور مختلف از جمله کتاب، جزوه و نرم افزارهای صوتی و تصویری در اختیار کارکنان سازمان قرار دهد و همچنین با برگزاری دوره های آموزشی برای آنان ، زمینه به کارگیری دانش مشتریان را در ارائه خدمات آماده سازد.
۲- همچنین مسئولین شرکتهای بیمه می‌توانند با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و امکانات لازم برای به اشتراک گذاری دانش کسب شده از مشتریان میان کارکنان و واحدهای سازمانی و ایجاد بستری مناسب برای بهره برداری از این دانش ، از مزایای آن بهره مند شوند.
۳- کارکنانی که در شرف بازنشستگی هستند،حاصل سالها خدمت این افراد در سازمان دانش و تجربهای است که با خروج آنها از سازمان، از دست خواهد رفت. ازاینرو سازمان باید راهبرد مشخصی را برای مستندسازی و نگهداری دانش این افراد و دیگر کارکنان در پیش داشته باشد. به نحوی که همه کارکنان بتوانند به این دانش دسترسی داشته باشند و از آن استفاده کنند. ازاینرو ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات و دانش و توسعه شیوه های مؤثر و کارامد برای جمع آوری اطلاعات و دانش، مقوله مهمی در راهبرد مدیریت دانش سازمان خواهد بود. از آنجا که یک سازمان عمومی برای تأمین منافع اجتماعی تأسیس می شود، کارکنان آن باید دانش پذیر باشند تا بتوانند نیازهای عامه را برآورده سازند. به هر حال، مدیریت دانش مزایای بسیار زیادی برای سازمان تربیت بدنی به همراه خواهد داشت. علاوه بر بهبود کیفیت کاری، برخورداری از اطلاعات به روز و بهبود تصمیم گیری، مدیریت دانش به این سازمان کمک میکند تا بهتر بتواند به نیازهای مراجعه کنندگان پاسخ دهد. بنابراین لازم است سازمان تربیت بدنی برنامه جامع و فراگیری در زمینه مدیریت دانش داشته باشد و همه عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش را مدنظر قرار دهد. به عبارت دیگر با نگهداری و ذخیره دانش و در دسترس بودن آن برای کارکنان میتواند بر عملکرد تأثیر بگذارد و موجب بهبود عملکرد در سازمان شود.
۴- به مدیران در شرکتها توصیه میشود که با مدنظر قرار دادن مؤلفه تشخیص دانش در اهداف راهبردی و عملیاتی خود در راستای بهبود عملکرد منابع انسانی سازمانهای خود گام بردارند.
۵- به مدیران توصیه میشود با ایجاد مخازن و بانکهای دانش در سازمان و به روزرسانی آنها در جهت بهبود عملکرد منابع انسانی حرکت کنند.
طبق پژوهش صورت گرفته شدت رابطه قابلیتهای چابکی با میزان کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان پشنهاد میشود مکانیزمهای جهت افزایش انعطافپذیری با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در سازمان در نظر گرفته شود. از جمله عوامل موثر بر این عامل یکپارچگی فناوری اطلاعات در تمام بخشهای سازمان میباشدکه علاوه بر بهبود انعطافپذیری موجبات افزایش سرعت و پاسخگویی را فراهم میآورد.
برگزاری دوره های آموزشی مربوطه برای کاربران بطور مستمر و پایه ای
توجه به استقرار سیستم های جدید و به روز
خرید سیستم ها با کاربری آسان
تشکیل یک بخش تخصصی MIS
استفاده از پورتال در هر یک از نمایندگی ها
به روز رسانی نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده
اختصاص بودجه مناسب برای سرمایه گاری در مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
۵-۵-۲- پیشنهادها برای پژوهشگران آتی
پژوهشگران میتوانند با استفاده از تعداد بیشتری از شرکت های خدماتی اعتبار مدل و پژوهش خود را افزایش دهند.
برای اعتباریابی و رسیدن به درکی عمیق از چگونگی ارتباط موثرتر بین متغیرهای مدل پیشنهاد میگردد که این پژوهش در شرکتهای دیگر یا در صنایع دیگر با همین مدل پژوهشی اجرا شود.
پژوهشگران میتوانند از سایر متغیرها از جمله فرهنگ یادگیری و … نیز استفاده کنند.
در نهایت اینکه با توجه به محدود بودن پژوهش به خدمات بیمهای، در تعمیمپذیری نتایج باید احتیاط کرد و بهتر است که این مطالعه در سطح گستردهتری همچون کل کشور ایران بهمراه ترکیب ابزار های مصاحبه و پرسشنامه انجام گیرد.
منابع
آزاد شهرکی، زهره.(۱۳۸۸). “بررسی عوامل زمینه ساز مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر در سال تحصیلی ۸۸ – ۱۳۸۷”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.