تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده- قسمت …

0 Comments

۴- اهداف: پارسونز معتقد است که کنشگران همان افرادی هستند که از کنشهای خود هدفهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… را دنبال میکنند.
۵- وسایل: کنشگران برای نیل به اهداف خود از یکسری وسایل استفاده میکنند که میتوانند ماهیتاً چندگانه باشند.
۶- ارتباط: منظور پارسونز از ارتباط، روابط و کنشهای میان عوامل فوق که همان کنشگر، شرایط، اهداف و ابزار است، میباشد.
پارسونز معتقد است که مناسبات و روابط میان کنشگران و شبکه روابط متقابل میان افراد و گروه‌هاست که نظام کنش را تشکیل میدهد و فرضش بر این است که کنشگران خواستار به حداکثر رساندن رضایت خاطرند و چنانچه با دیگر افراد در کنش متقابل قرار گرفته و رضایت خاطر کسب کنند، کنش خودشان را مجدداً تکرار خواهند کرد.
پارسونز عناصر تشکیل دهنده نقشها در کنشهای متقابل را شامل: انتظارات، هنجارها و تضمینها (پاداش و تنبیه) میداند. و منظورش از انتظارات این است که فرد از دیگری انتظار دارد که در موقعیتی خاص به این یا آن صورت رفتار کند و متقابلاً میداند که دیگری نیز از او چنین انتظاری دارد و هم‌چنین فرض میکند که یکسری از ارزشها و هنجارها وجود دارند که رفتار فرد را تحت کنترل درآورده و در صورت این که افراد نتوانند انتظارات متقابل را برآورده کنند، با ضمانتهای اجرایی یا همان نظام پاداش و تنبیه مواجه خواهند شد (همان منبع: ۱۹۱).
پارسونز برای همه نظامهای کنشی چهار تکلیف کارکردی را مدنظر قرار داده است که عبارتند از:
۱- تطبیق: یا همان سازگاری نظام با موقعیتی که در آن قرار گرفته است.
۲- دستیابی به هدف: تعیین هدفهای اصلی نظام و دستیابی به آنها.
۳- یکپارچگی: تنظیم روابط متقابل اجزای سازنده نظام.
۴- حفظ الگو: نظام باید انگیزشهای افراد و الگوهای فرهنگی آفریننده آن را نگهداری کند (ریتزر، ۱۳۱:۱۳۸۸).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

نظام اجتماعی نظام فرهنگی
نظام شخصیتی ارگانیسم رفتاری

جدول ۳-۲: نظامهای کنشی پارسونز
دیدیم که پارسونز برای همه نظامهای کنشی چهار تکلیف کارکردی را مشخص نموده است. پارسونز معتقد است که این تکالیف چهارگانه با چهار نظام کنش که جزئی از نظریه او هستند، در ارتباطند. او میگوید نظام اجتماعی کارکرد یکپارچگی را به عهده داشته و این نظام شامل کنشگران، کنشها و محیط تعریف شده است. در مورد فرهنگ بیان میکند که بسیار نمادین و ذهنی است و به آسانی از یک نظام به نظام دیگر منتقل می‌شود و از طریق اشاعه از یک نظام شخصیتی به طرف دیگر نظامها حرکت میکند. در نظریه او نظام شخصیتی کارکرد دستیابی به هدف را به عهده دارد که به وسیله دیگر نظامها نظارت میشود و بالاخره این که کارکرد ارگانیسم رفتاری را سازگاری با موقعیتی که در آن قرار گرفته بیان میکند (همان منبع:۱۳۲).
۳- ۴- مدل تجربی تحقیق
شکل ۳-۱: مدل تجربی تحقیق
۳- ۵- فرضیههای تحقیق
بین سن و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.
بین سن ازدواج و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.
بین تحصیلات و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.
بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.
بین طبقه اجتماعی و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.
بین تفاوت سنی زوجین و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.
بین نگرش نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.
بین سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.
بین وضعیت اشتغال و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.
بین میزان درآمد خانواده و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.
بین ترجیح جنسی و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.
بین ارزشهای دینی و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.
بین میزان استفاده از رسانههای جمعی و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.