تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های …

0 Comments

۵- ۲۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به داشتن فرزند
همانطور که مشاهده میشود پاسخهای پاسخگویان در مورد نگرش نسبت به داشتن فرزند در طبقات پایین، متوسط و بالا طبقهبندی شدند. جدول (۵-۲۲) نشان دهنده توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به داشتن فرزند است. نمرات پاسخگویان بر اساس حداقل و حداکثر نمرات برای مجموع گویهها، به سه طبقه پایین، متوسط و بالا تقسیمبندی گردید. بر این اساس پاسخگویانی که نمره آنها در طبقه اول قرار داشت، نگرش سطح پایینی نسبت به داشتن فرزند داشتند. افرادی که نمره آنها در سطح متوسط بوده، در طبقه دوم قرار گرفتند و نگرش متوسطی نسبت به داشتن فرزند داشتند. پاسخگویانی که نمره آنها در طبقه سوم بر اساس طبقهبندی دادهها، قرار داشت، نیز نگرش بالایی یا به عبارت دیگر نگرش مثبتتری نسبت به داشتن فرزند داشتهاند. دادههای جدول نشان میدهد که ۸/۱ درصد از پاسخگویان نگرش پایین داشتهاند؛ ۹/۲۴ درصد نگرش متوسط و ۱/۴۷ درصد نگرش بالایی نسبت به داشتن فرزند داشتهاند.
جدول ۵-۲۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به داشتن فرزند

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

فراوانی درصد
نگرش پایین ۱۲ ۱/۳
نگرش متوسط ۹۲ ۱/۲۴
نگرش بالا ۲۶۷ ۹/۶۹
مجموع ۳۷۱ ۱/۹۷

۵- ۲۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانههای جمعی
پس از مقولهبندی پاسخهای پاسخگویان در مورد میزان استفاده از رسانههای جمعی، دادهها در طبقات پایین، متوسط و بالا طبقهبندی شدند. جدول (۵-۲۳) نشان دهنده توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانههای جمعی است. نمرات پاسخگویان بر اساس حداقل و حداکثر نمرات برای مجموع گویهها، به سه طبقه پایین، متوسط و بالا تقسیمبندی گردید. بر این اساس پاسخگویانی که نمره آنها در طبقه اول قرار داشت، نگرش سطح پایینی نسبت میزان استفاده از رسانههای جمعی داشتند. افرادی که نمره آنها در سطح متوسط بوده، در طبقه دوم قرار گرفتند و نگرش متوسطی به میزان استفاده از رسانههای جمعی داشتند. پاسخگویانی که نمره آنها در طبقه سوم بر اساس طبقهبندی دادهها، قرار داشت، نیز نگرش بالایی یا به عبارت دیگر نگرش مثبتتری نسبت به میزان استفاده از رسانههای جمعی داشتهاند. دادههای جدول نشان میدهد که ۵/۰ درصد از پاسخگویان نمره نگرش پایینی داشته‌اند؛ ۵/۱۶ درصد نمره نگرش متوسط و ۴/۸۱ درصد نمره نگرش بالایی در مورد ارزشهای دینی داشتهاند.
جدول ۵-۲۳: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانههای جمعی