بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم …

0 Comments

فراوانی

درصد

استفاده پایین

۱۶۴

۹/۴۲

استفاده متوسط

۱۸۲

۶/۴۷

استفاده بالا

۲۰

۲/۵

مجموع

۳۶۶

۸/۹۵

۵- ۲۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری
دادههای تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در جدول (۵-۲۴) به صورت طبقهبندی شده، خلاصه شده است. این جدول نشان دهنده توزیع پاسخگویان بر حسب تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری میباشد. نمرات پاسخگویان بر اساس حداقل و حداکثر نمرات برای مجموع گویه‌ها، به سه طبقه پایین، متوسط و بالا تقسیمبندی گردید. بر این اساس پاسخگویانی که نمره آنها در طبقه اول قرار داشت، نگرش سطح پایینی نسبت به تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری داشتند. افرادی که نمره آنها در سطح متوسط بوده، در طبقه دوم قرار گرفتند و نگرش متوسطی به تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری داشتند. پاسخگویانی که نمره آنها در طبقه سوم بر اساس طبقهبندی دادهها، قرار داشت، نیز نگرش بالایی یا به عبارت دیگر نگرش مثبتتری نسبت به تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری داشتهاند. دادههای جدول نشان میدهد که ۷/۴ درصد از پاسخگویان تمایل پایینی داشتهاند؛ ۲/۴۹ درصد تمایل متوسط و ۷/۳۸ درصد تمایل بالایی در مورد استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری داشتهاند.
جدول ۵-۲۴: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

فراوانی درصد
تمایل پایین ۱۸