جستجوی مقالات فارسی – بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۲۲

0 Comments

آن گاه روایات بسیاری را مبنی بر جواز ازدواج با زن کتابی حربی نقل می کند.
در برابر این دیدگاه، قرطبی از مفسران عامه می نویسد:
«نکاح زنان حربی اهل کتاب، حرام است».[۲۲۷]
تحقیق این است که آیه شریفه، منحصر به زن کتابی ذمی است و ازدواج با زن کتابی حربی جائز نیست.
دلیل گویای این مطلب آن است که کافران حربی گرچه اهل کتاب باشند، از دشمنان خدا هستند و دوستی با دشمنان از نگاه قرآن جایز نیست.
چنانکه می فرماید:
«لاتجد قوماً یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادّون من حادّ الله و رسوله ولو کانوا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشیرتهم»[۲۲۸]
هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند، نمی یابی که با دشمنان خدا و رسول خدا، دوستی کنند، هرچند پدران یا فرزندان یا برداران یا خویشاوندان آنان باشند…
و حال آن که یکی از آیات الهی، برقراری دوستی بین زن و شوهر است. چنانکه می فرماید:
« من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّۀ و رحمۀ انّ فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون».[۲۲۹]
و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد، در این نشانه هایی است، برای گروهی که تفکر می کنند.
۳-۳-۵-۶- ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسی مانوی
از مطالبی که در بحث «روابط زناشویی مسلمان و کافر» باید مورد بررسی قرار بگیرد، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر است که کتاب آسمانی ندارند، ولی شبه نزول کتاب آسمانی، در مورد آنان هست، مانند مجوس و مانویان.
مجوس در ذمه اهل کتاب نیستند، زیرا اولاً آیه شریفه حج/۱۷، که فرقه های کفار را یاد می کند مجوس را عطف بر اهل کتاب و دیگر فرق کافران کرده است. اگر مجوس جزء اهل کتاب باشد، دلیلی بر عطف وجود ندارد و عالمان اسلامی،بیشتر می گویند: مجوس، از کسانی هستند که در مورد آنان، شبهه نزول کتاب آسمانی است.
و این مطلب، به نقل از شهرستانی به طور مشروح گذشت.
ثانیاً، پیامبر (ص) در مورد مجوس فرموده است.
«سنّوا بهم سنّۀ اهل الکتاب»[۲۳۰]
در مورد مجوس، سنت اهل کتاب را جاری کنید.
روایت، اشاره به این است که آنان جزء اهل کتاب نیستند و این بیان نیز، در مورد جزیه است نه دیگر احکام.
گذشته از آن، در برخی از روایات آمده است که آنان کتابشان را سوزانیده اند.[۲۳۱]
پس در هر صورت مجوس اهل کتاب نیستند و حکم ازدواج با زنان مجوس نیز، باید جداگانه بررسی شود.
فقها و مفسران، تقریباً در مورد حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زنان این فرقه از کفار، اتفاق نظر دارند.
قرطبی می نویسد:
«علما بر حرام بودن ازدواج با مجوس، اجتماع دارند، چون آنان بنا بر مشهور اهل کتاب نیستند».[۲۳۲]
مالک، شافعی، ابوحنیفه و اوزاعی می گویند:
«ازدواج ، با زنان مجوس، ممنوع است».[۲۳۳]
مفسران شیعه نیز قائل به حرام بودن ازدواج با اینان هستند.
شیخ طوسی می نویسد:
«به اجماع همه علما، ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسی جایز نیست».[۲۳۴]
در میان فقها و مفسران شیعه امامیه، شهید ثانی در مورد ازدواج مرد مسلمان با زنان این فرقه از کفار، قائل به تفصیل شده و گفته است: ازدواج مرد مسلمان بازن مجوسی آزاد، جایز نیست، مگر آن که ملک یمین باشد:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  1. عموم آیه شریفه: «الاّ علی ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیرملومین»[۲۳۵]

مؤمنان تنها با همسران و کنیزان خود آمیزش جنسی دارند، که در بهره گیری از آنان ملامت نمی شوند.
پس عموم آیه اقتضا دارد که اگر ملک یمین مجوسی نیز باشد، ازدواج با او مجاز است.[۲۳۶]

  1. صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع):

«سألته عن الرّجل المسلم یتزوجّ المجوسیّۀ فقال: لا ولکن ان کانت له أمۀ مجوسیّۀ فلا بأس أن یطأها و یعزل عنها و لایطلب ولدها».[۲۳۷]