بررسی و تحلیل شاخص¬های استراتژیک موثر برتوسعه پایدارشهری درمناطق یک و سه شهرکرمانشاه از طریق ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻗـﻮت، ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﻳـﺪﻫﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻬﺮ کرمان- قسمت ۹

0 Comments

۰ 

 

 

بعدمحیط زیست 
عکس مرتبط با محیط زیست

 

۹ 

 

۷۹/۰ 

 

 

بعد­عملکرد مدیریت شهری 

 

۲ 

 

۷۱/۰ 

 

۳-۸-روش بررسی روایی پرسشنامه

 

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه­­­­­­­­­­­­­­­گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه متغیر دیگری را (هومن،۱۳۸۴). در تحقیق حاضر بررسی روایی پرسشنامه از طرق ذیل انجام شده است:
الف-روایی صوری
در این پژوهش برای تهیه پرسشنا­­­­­­­­مه از نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاه استفاده شده و برای اطمینان از روایی پرسشنامه نیز از نظرات افراد فوق و نظرات و پیشنهادات استاد راهنما و اساتید مشاور در مورد سوالات پرسشنامه و نیز ترتیب قرار گرفتن سوالات در پرسشنامه استفاده گردید.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها

 

روش تجزیه و تحلیل داده ­ها به دو قسمت تقسیم می­ شود. در قسمت اول تجزیه و تحلیل از تحلیل SWOT برای بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای محیط زیست و عملکرد مدیریت شهری استفاده شد. برای بررسی دیگر شاخص ­های توسعه­ پایدارشهری(کالبدی، فرهنگی، اقتصادی)، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات واقعی از تحلیل SWOT استفاده نگردید(تحلیل SWOT در ادامه توضیح داده شده است). و برای بررسی داده­­­­­­­­­­­­­­­­­های میدانی حاصل از پرسشنامه از آزمون t تک نمونه­­­ای استفاده شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۳-۹-۱- تجزیه و تحلیل SWOT

 

یکیاز ابزارهای تجزیه و تحلیل مورد استفاده جهت مدیریت استراتژیک آنالیز SWOT می باشد.
Strength: نقاط قوت
Weakness: نقاط ضعف
Opportunity: فرصت­ها
Threats: تهدیدها
الف-معرفی تحلیل SWOT
تحلیل SWOT برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ توسط دو فارغ التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامهای جورج آلبرت اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد. در آن زمان این تحلیل ضمن کسب موفقیتهای روز افزون به عنوان کسب ابزار مفید مدیریتی شناخته شد. اما شاید بیشترین موفقیت مشهود این تحلیل زمانی بدست آمد که Jack Welch از جنرال الکتریک در سال ۱۹۸۰ از آن برای بررسی استراتژیهای GE و افزایش بهره‌وری سازمان خود استفاده کرد (دارته و همکاران، ۲۰۰۶).
SWOT سرواژۀ عبارات قوتها(Strenghths)، ضعفها(Weaknesses)، فرصتها (Opportunities) و تهدیدات (Threats) است. گام اول در مراحل برنامه ­ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با بهره گرفتن از این تحلیل این امکان حاصل می‌شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.
ب-تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات:
نقطه قوت: عبارت است از شایستگی ممتازی که بوسیله آن سازمان می‌تواند در زمینه‌هایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تأمین‌کنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.
نقطه ضعف: نوع محدودیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات و توانایی‌هایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود. عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است.
فرصت: عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده بود. تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان.
تهدید: یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌کنندگان کلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می‌توانند تهدید عمده‌ای در راه موفقیت سازمان باشند(پیرس و رابینسون، ترجمۀ خلیلی شورینی ۱۳۸۰).
ج- قواعد حاکم بر ماتریس تحلیلی SWOT :

 

 

    • چگونه می‌توان با بهره‌گیری از نقاط قوت حداکثر بهره‌برداری را از فرصتها انجام داد(SO)

 

    • چگونه با بهره گرفتن از نقاط قوت می‌توان اثر تهدیدات را حذف کرد یا کاهش داد(ST)

 

    • چگونه باید با بهره‌گیری از فرصتها نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت کرد یا از شدت نقاط ضعف کاست(WO)

 

  • چگونه باید با کاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدات را کاهش داد یا تاثیرشان را حذف نمود(WT)

 

به طور خلاصه می‌توان گفت، هدف از تحلیل و بررسی فرصت‌ها و تهدیدات محیط خارجی ارزیابی این مسئله است که یک شرکت می‌تواند فرصتها را به دست آورد و از تهدیدات اجتناب کند. بویژه زمانی که با یک محیط خارجی غیر قابل کنترل در زمان کنونی روبرو است(هوانگ و چین، ۲۰۰۵).
د- مراحل انجام آنالیز SWOT را می‌توان بصورت زیر بر شمرد:
۱- تشکیل جلسۀ تجزیه تحلیل SWOT
۲- توصیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام کار
۳- استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات
۴- اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی
۵- تشکیل ماتریسSWOT و وارد کردن عوامل انتخاب شده به آن با توجه به اولویت بندی
۶- مقایسه عوامل داخلی و خارجی با یکدیگر و تعیین استراتژیهای SO، WO، ST ، WT
۷- تعیین اقدامات مورد نیاز بری انجام استراتژیهای تعیین شده
۸- انجام اقدامات و بررسی نتایج آنها
۹- برزو رسانی ماتریس SWOT در فواصل زمانی مناسب.
۳-۹-۲-تجزیه وتحلیل آماری وتوصیفی
در قسمت دوم جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش میدانی و پیماشی به منظور بررسی شاخص ­های توسعه پایدار (کالبدی، محیط زیست، فرهنگی و اقتصادی) استفاده گردید. در این بخش افراد با پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه نظر خود را در رابطه با ابعاد شاخص توسعه پایدار در مناطق یک و سه ابرازکردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می­ شود. در بخش توصیفی میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمرات گزارش می­ شود. و در بخش استنباطی جهت بررسی دیدگاه افراد درباره شاخص ­های توسعه پایدار از آزمون آماری t تک نمونه ­ای استفاده می­ شود. همچنین جهت بررسی مقایسه دیدگاه افراد مناطق یک و سه درباره شاخص ­های توسعه پایدار از آزمون t مستقل استفاده می شود.
t تک نمونه ­ای : به انگلیسی: T student‏ برای ارزیابی میزان هم‌قوارگی یا یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه‌ای با میانگین جامعه در حالتی به کار می‌رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد چون توزیع t در مورد نمونه‌های کوچک با بهره گرفتن از درجات آزادی تعدیل می‌شود، می‌توان از این آزمون برای نمونه‌های بسیار کوچک استفاده نمود. همچنین این آزمون مواقعی که خطای استاندارد جامعه نامعلوم و خطای استاندارد نمونه معلوم باشد، کاربرد دارد برای به کاربردن این آزمون، متغیر مورد مطالعه باید در مقیاس فاصله‌ای باشد، و شکل توزیع آن نرمال باشد.
آزمون t مستقل: آزمون نمونه‌های مستقل بر مبنای توزیع T یک آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به بررسی تفاوت میان میانگین دو جامعه پرداخته می‌شود. از این آزمون٬ از آن‌جایی که با دو جامعه سر وکار داریم٬ برای آزمون فرضیه‌های تفاوتی استفاده می‌شود.

 

۳-۱۰-مراحل انجام پژوهش

 

نمودار ۳-۱٫نقشه عملی و مراحل اجرایی این پژوهش براساس نمودار به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

 

  1. مطالعه پیشینه تحقیق و بررسی ادبیات موضوع

 

۳) جمع آوری اطلاعات با مراجعه به شهرداری
۲) تعیین جامعه و نمونه ی مورد نظر
۴) تهیه پرسشنامه برای سنجش شاخص های توسعه پایدار
۶) جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها
۵) بررسی میزان اعتبار و روایی ابزار تحقیق از طریق پیش آزمون
۸) تبیین وضعیت شاخص ها
۷) تعیین میزان شاخص ها
۹) بررسی شاخص ­ها­ی آزمون فرضیات)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *