تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران- قسمت ۱۱

0 Comments

در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها ر ابا دقت ، صحت وبه موقع انجام دهیم.
سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به کار گیریم.
به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.
برای افزایش بهره وری نظام اداری از طریق افزایش بهره وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.
از امکانات ، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.
در انجام فعالیتها و تعاملات ، روابط خویشاوندی ، قومی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم.
همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده وبر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند ، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران
مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستنند، تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.
به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین ، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم.
در محدوده وظایف شغلی ، اطلاعات و راهنماییهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات ، شفاف سازی صورت دهیم.
خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت ، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم.
به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.
به نظرات ، پیشنهادها وبازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم.
به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.
سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع ، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.
روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.
دانش ، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم.
تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.
مأموریت‌ها
بیانیه مأموریت شرکت سهامی بیمه ایران
شرکت سهامی بیمه ایران رهبر بازار صنعت بیمه و عرضه‌کننده نیازهای بیمه‌ای جامعه و اقتصاد کشور، خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای خود را توسعه داده و علاوه بر داخل کشور در بازارهای بین‌المللی نسبت به فعالیت بیمه‌گری خود اقدام خواهد نمود. مأموریت شرکت بکارگیری توانمندی‌های کلیه کارکنان جهت بهبود مستمر خدمات بیمه‌ای، در راستای پاسخگویی به نیازهای مشتریان است تا بدین وسیله در کسب و کارخود به موفقیت رسیده و منافع کلیه ذی‌نفعان را تأمین نماید همچنین ، انواع خدمات و پوشش های بیمه ای خود را توسعه داده و علاوه بر داخل کشور در بازارهای بین المللی به فعالیت حرفه ای بیمه گری با رعایت اصل مشتری مداری در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه فعالیت می نماید.
مأموریت فناوری اطلاعات شرکت سهامی بیمه ایران
توانمندسازی شرکت سهامی بیمـه ایران برای حفظ رهبری بازار بیمه کشـور، با پشتیبانی مؤثر از اهـداف و سیاست‌ها، و ایجاد تحـول در عملیات بیمه‌گـری همـراه با بهبود و اصلاح فـرآیندهای کـاری از طریق برنامه‌ریـزی، تـوسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و کاربردهای فناوری اطلاعات و محتوای اطلاعاتی
چشم انداز
حفظ پرتفو و توسعه آن و نگهداری جایگاه شماره یک در بازار صنعت بیمه کشور
این مهم در ارزش‌های سازمانی شرکت نیز بعنوان جوهره فرهنگی حاکم بر سازمان بطور مستقیم اشاعه داده شده است. برخی از ارزش‌های شرکت سهامی بیمه ایران عبارتند از:‌
۱) خلاقیت، نوآوری، توکل و سخت‌کوشی، ۲) ایجاد بالاترین مرتبه نظم و دقت ممکن، توأم با تعقل و تدبر درامور، ۳) ایجاد اعتماد و دوری جستن از اجحاف نسبت به مشتریان، کارکنان و صاحبان شرکت، ۴) پایبندی به قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، ۵) نگرش به سازمان شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان یک خانواده و ایجاد انگیزه و نشاط کاری، ۶) ترویج کارگروهی و تلاش فردی همه کارکنان در جهت دستیابی به پرتفوی مناسب،۷) استقرار و تقویت الگوی شایسته‌سالاری مطابق با شاخص‌های تخصص، تعهد، مسئولیت‌پذیری و رویکرد ارزشی، ۸) آموزش مستمر و تربیت‌نیروی انسانی با کیفیت عالی، ۹) تنوع بخشی به پوشش‌ ریسک وعرضه پوشش‌های جدید به مشتریان، ۱۰) پویایی و بهبود مستمر در امور شرکت و بازنگری مداوم سیستم‌های مدیریتی
بدون تردید باگسترش ابعاد سازمانی و پیچیدگی کسب و کار، مسئولیت مدیران در جهت همسو و یکپارچه سازی سازمان در مسیر تعالی و بهبود مستمر دشوارتر می‌گردد. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از دانش روز‌ در جهت استقرار توانمند‌سازهای سازمانی و تلاش درجهت جاری نمودن قابلیت‌های یاد شده به منظور کسب نتایج هدفمند و قابل اتکا فراتر از الزامات مورد تأکید مدل‌های تعالی سازمانی و به عنوان یک ضروری اجتناب‌ناپذیر نمایان می‌گردد. شرکت سهامی بیمه ایران با درک اهمیت این موضوع و در مسیر تحقق اصول سازمان استراتژی‌ محور در گستره فعالیت‌ها و کسب و کارهای ارزش افزای خود، تعهد به اصول تعالی سازمانی را مشی سازمانی خود قرارداده و در این مسیر همواره پیش‌قدم بوده است.
پس از تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی و نیز تهدیدات و فرصت‌های محیطی بیمه ایران، جایگاه استراتژیک شرکت در ماتریسSWOT در مربع دوم یعنی موقعیت «محافظه کارانه» بدست آمد. جایگاه شرکت در این ماتریس، تعیین کننده استراتژی‌های مناسب شرکت می باشد لذا با توجه به جایگاه بیمه ایران در این ماتریس، چشم انداز بیمه ایران در هفت حوزه کلیدی، سه راهبرد بنیادین و همچنین سایر استراتژی‌های اساسی در راستای تعالی سازمانی تدوین گردید:
الف) سه راهبرد بنیادین: ۱٫ چرخش راهبردی در ساختار مدیریتی و اتخاذ راهبرد بنیادین”شعبه محور بودن به جای ستاد محور بودن”۲٫ چرخش راهبردی از بیمه گری متعارف و سنتی به بیمه گری پویا و الکترونیکی )براساس نیازهای بازار۳٫ چرخش راهبردی از یک سازمان اداری/ دولتی به یک سازمان اقتصادی/ بازرگانیوابسته به دولت(
ب) سایر استراتژی‌های اساسی:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  1. توسعه محصول، ۲٫ رسوخ در بازار، ۳٫ حفظ و توسعه بازار، ۴٫ توسعه کمی و کیفی شبکه نمایندگی، ۵٫ توسعه منابع انسانی، ۶٫ توسعه نظام‌های برنامه ریزی و مدیریت مالی، ۷٫ بهبود نظام‌های تحقیق و توسعه، ۸٫ افزایش کارایی فعالیت‌های بازاریابی شرکت، ۹٫ ارتقاء فعالیت‌های بیمه‌گری در کارشناسی، ارزیابی و پرداخت خسارت و ۱۰٫ همکاری با شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت بیمه کشور