تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه …

0 Comments

تبیین و ترویج ارزش های سازمانی
ارزش‌های سازمانی شرکت شامل ۲۳ ارزش برای اولین بار در سال ۸۲ در محورهای مختلف شامل مشتریان، کارکنان، نمایند‌گان، دولت و جامعه توسط رهبران بیمه ایران تدوین گردید. سپس در سال‌های ۸۴ و ۸۶ با توجه به اطلاع رسانی گسترده‌ای که در شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور صورت گرفت بازخوردهای متعدد از سراسر کشور جمع‌آوری و با الگوبرداری از شرکت‌های برتر، مجدداً ارزش‌های سازمانی اولویت بندی شده و با اجماع رهبران شرکت بازنگری و به ۱۳ ارزش کلیدی به شرح ذیل کاهش یافت. برخی از ارزش‌های شرکت عبارتند‌از: ۱- خلاقیت، نوآوری، توکل وسخت‌کوشی، ۲- ایجاد بالاترین مرتبه نظم و دقت ممکن، توأم با تعقل و تدبر در امور، ۳- ایجاد اعتماد و دوری جستن از اجحاف نسبت به مشتریان، کارکنان و سهامداران شرکت، ۴- پایبندی به قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، ۵- نگرش به سازمان شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان یک خانواده و ایجاد انگیزه و نشاط، ۶- ترویج کارگروهی و تلاش فردی همه کارکنان در جهت دستیابی به پرتفوی مناسب، ۷- آموزش مستمر و تربیت نیروی انسانی با کیفیت عالی، ۸- پویایی و بهبود مستمر در امور شرکت و بازنگری مداوم سیستم‌های مدیریتی و ۹- اتکاء به آمار و اطلاعات در حل مشکلات و تصمیم‌گیری‌ها.
نمودار تشکیلاتی و آمار نیروی انسانی شرکت سهامی بیمه ایران
فصل سوم
روش تحقیق
۳ – ۱ – مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸: ۹) از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. (خاکی،۱۳۷۹ : ۱۴۳-۱۴۲)
۳ – ۲ – روش تحقیق
نوع تحقیق از لحاظ هدف: هدف از تحقیق حاضر توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته‌هایش برای حل مشکلات خاص درون سازمان‌ها انجام می‌شود و تلاشی برای پاسخ‌دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد. بنابراین تحقیق حاضر از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی محسوب می‌شود و از آنجایی که از یک سو هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر تجربی میان ابعاد متغیر مستقل و متغیر وابسته می‌باشد و همچنین از سوی دیگر به دنبال افزودن به دانش کاربردی در این زمینه می‌باشد از نظر هدف کاربردی، واز نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع علی می‌باشد.
۳ – ۳ – متغیرهای تحقیق
در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سئوال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امر ضروری است. در این تحقیق دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است.
الف) متغیر مستقل: یک ویژگی وخصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می‌شود و مقادیری را می‌پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.
ب) متغیر وابسته : متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است. به عبارت دیگر متغیر اصلی است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد (خاکی،۱۳۷۹ : ۱۶۷-۱۶۶). بنابراین با توجه به تعاریف، متغیر معنویت در محیط کار و ابعاد آن به عنوان متغیرهای مستقل و کیفیت خدمات به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
۳ – ۴ – روشهای جمع‌آوری اطلاعات
مهم ترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است :
مطالعات کتابخانه‌ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، و نیز از شبکه جهانی اطلاعات[۵۲] استفاده شده است.
تحقیقات میدانی در این قسمت به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه های مذکور شامل ۲ بخش عمده می‌باشد:
نامه همراه : در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.
سوال‌ها (گویه‌ها) پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت است:
الف) سوالات عمومی : در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌آوری گردد.
ب) سوالات تخصصی:
الف)پرسش‌نامه مربوط به معنویت در کار، با استفاده و اقتباس از پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکارانش (۲۰۰۳) طراحی شده است. پرسشنامه سه بعد معنادار بودن کار ( ۶گویه)، احساس همبستگی (۷گویه) و همسویی با ارزشهای سازمان (۷گویه) را میسنجد.
ب) پرسشنامه کیفیت خدمات با استفاده از مقیاس مشهور سروکوال[۵۳] (پاراسورامان و دیگران، ۱۹۸۸) طراحی شد. این پرسشنامه ۵ بعدعوامل ملموس (ظاهری)، پاسخگویی، همدلی، اطمینان خاطر و قابلیت اعتماد را می سنجد.
جدول ۳ – ۱- ابعاد متغیرها و تعداد کلی سؤالات دراین باره

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

متغیر های مورد بررسی ابعاد مورد بررسی شماره سوالات
۱٫معنویت در کار معناداری