مقاله علمی با منبع : تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران- …

0 Comments

بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار Spss انجام گردیده است. این اعداد نشان دهنده آن است که پرسشنامه های مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشند. نتایج به صورت زیر نشان داده می‌شود.
جدول ۳ – ۳ -آلفای کرونباخ

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

متغیر تعداد سوال آلفای کرونباخ
معنویت ۲۰ ۸۵۶/۰
کیفیت خدمات ۲۰ ۹۲۷/۰
کل ۴۰ ۹۴۷/۰

۳ – ۵ -۲ تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه
اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. اعتبار مورد تأیید قرار گرفته است در این مرحله با انجام مصاحبه های مختلف و کسب نظرات افراد یاد شده، اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققین را می سنجد.
۳ – ۶ – جامعه و نمونه آماری
۳ – ۶ –۱ – جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر، مومنی، ۱۳۸۳، ج ۱: ۵). جامعه آماری در این تحقیق کارکنان، نمایندگان (جمعا۶۸۷) و بیمه گذاران(حدودا ۳۰۰۰۰) شرکت بیمه ایران در استان اصفهان می باشد.
۳ – ۶ –۲ – نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب نمونه استفاده شده است . با توجه به آمارهای موجود مبنی بر تعداد کل جامعه آماری ، با استفاده از فرمول زیر به تعیین حجم مطلوب نمونه می‌پردازیم، (آذر، مومنی،۱۳۸۴،۷۶).
فرمول:
که در آن :
P: برآورد نسبت صفت متغیر، (۵/۰ = P)Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان ۹۵ درصد، (  )  : مقدار اشتباه مجاز، (۰۶/۰ =  )