علمی : تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران- …

0 Comments

مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد ، (آذر، مومنی، ۱۳۸۴، ۷۶).
حجم نمونه کارکنان و نمایندگان
N : حجم جامعه محدود که ۶۸۷ نفر می باشد.
n= [687(1.96)20.50(0.50)]÷[ (۰٫۰۶)۲ ۶۸۶ + (۱٫۹۶)۲۰٫۵۰(۰٫۵۰) ] = ۱۹۲٫۳۶
بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب عبارت است از : ۱۹۳n ≈
حجم نمونه بیمه گذاران
N : حجم جامعه محدود که ۳۰۰۰۰ نفر می باشد.
n= [30000(1.96)20.50(0.50)]÷[ (۰٫۰۶)۲ ۲۹۹۹۹ + (۱٫۹۶)۲۰٫۵۰(۰٫۵۰) ] = ۲۶۴٫۴۴
بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب عبارت است از : ۲۶۵n ≈
که پرسش نامه ها توزیع و جمع آوری شدند.
۳ – ۷ – قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت بیمه ایران در استان اصفهان می‌باشد.
۳ – ۸ – قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمان این پژوهش بهار و تابستان سال ۱۳۹۳ می‌باشد.
۳ – ۹ – قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت بازاریابی می‌باشد.
۳ – ۱۰ – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها هم از روشهای آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی استفاده شده است. در واقع ابتدا متغیرهای تحقیق را به کمک روشهای آمار توصیفی مورد آزمون قرار داده‌ایم. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
الف. آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد، (مومنی و فعال قیومی ، ۱۳۸۹، ۱۸۸). آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، که به افتخار دو آماردان روسی به نام های ا.ان.کولموگوروف و ان.وی. اسمیرنوف به این نام خوانده می شود، روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است. در آزمون K-S فرض صفری که آزمون خواهیم کرد، توزیع مشاهدات و توزیع مشخصی( با پارامتر معینی ) است که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کرده ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد ، (آذر و مومنی، ۱۳۸۴ ، ۳۱۰).
ب. رگرسیون
این آزمون جهت بررسی میزان تاثیر متغیر پیش بین روی متغیر ملاک مورد استفاده قرار می گیرد.
ج. تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن
این آزمون هنگامی به کار می‌رود که داده‌های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده‌بندی دو طرفه مرتب نمود. به کمک این آزمون می‌توان متغیرهای موجود در تحقیق ( ابعاد معنویت در محیط کار) را اولویت بندی نمود. (صدقیانی، ابراهیمی، ۱۳۸۱: ۱۷۷).
آماره آزمون فریدمن  به شرح زیر تعریف می‌شود.
 
که در آن.
تعداد موارد یا پاسخ دهندگان = n.
تعداد متغیرهایی که اولویت بندی می گردند = k.
حاصل جمع رتبه‌های داده شده به متغیرها از سوی پاسخ دهندگان = R.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱- مقدمه
همانطور که در فصل گذشته اشاره شد، پس از تأیید روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری، محقق وارد مرحله‌ی مشاهده می‌شود. در این مرحله کار اصلی محقق جمع‌آوری داده‌ها از دنیای واقعی می‌باشد. پس از جمع‌آوری داده‌ها بایستی این داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند؛ و این کاری است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته شده است.
به منظور بررسی روابط میان متغیرها ابتدا از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود. آزمون همبستگی “اسپیرمن” این امکان را فراهم می‌آورد تا با لحاظ کردن سطح معنی‌داری (α= %۱) بتوان معنی‌داربودن آن را مورد بررسی قرار داد. با توجه به اینکه در این تحقیق از نرم افزار آماری، [۵۴]Spss16ا استفاده شده است و با عنایت به اینکه این نرم افزار پس از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن، سطح‌معنی‌داری آن را ارائه می‌کند؛ لذا در نتایج تحلیل‌ها هرگاه سطح‌معنی‌داری کمتر از ۱% بوده است این نتیجه حاصل شده است که بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. چنانچه سطح‌معنی‌داری بزرگتر از ۱% باشد فرض صفر پذیرفته می‌شود و عدم وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای موردنظر را نشان می‌دهد. در این قسمت پس از ارائه نتیجه‌های جمعیت‌شناختی، فرضیه‌های تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند.
۴-۲- آمار توصیفی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.