پژوهش – تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد۹۱- قسمت …

0 Comments

۳-۱٫ جدول: ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه ها ۱۱۸
۳-۲٫ جدول: پایایی پرسشنامه در قسمت های مربوط به هر فرضیه ۱۲۲
۴-۱٫ جدول: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان ۱۲۷
۴-۲٫ جدول: توزیع فراوانی سن پاسخگویان ۱۲۷
۴-۳٫ جدول: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان ۱۲۸
۴-۴٫ جدول: توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان ۱۲۹
۴-۵٫ جدول: میانگین و انحراف معیار سوال های پرسشنامه ۱۳۰
۴-۶٫ جدول: آزمون فرض موانع فراروی ورود مدیریت دانش ۱۳۲
۴-۷٫ جدول: آزمون فرض موانع فراروی پیاده سازی مدیریت دانش ۱۳۳
۴-۸٫ جدول: آزمون فرض موانع فراروی بکارگیری مدیریت دانش ۱۳۳
۴-۹٫ جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع ورود ۱۳۴
۴-۱۰٫ جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع پیاده سازی ۱۳۵
۴-۱۱٫ جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع بکارگیری ۱۳۶
۴-۱۲٫ جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع ورود ۱۳۷
۴-۱۳٫ جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع پیاده سازی ۱۳۸
۴-۱۴٫ جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع بکارگیری ۱۴۰
۴-۱۵٫ جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع ورود ۱۴۲
۴-۱۶٫ جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع پیاده سازی ۱۴۳
۴-۱۷٫ جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع بکارگیری ۱۴۵
۴-۱۸٫ جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع ورود ۱۴۷
۴-۱۹٫ جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع پیاده سازی ۱۴۸
۴-۲۰٫ جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع بکارگیری ۱۵۰
۵-۱٫ جدول: نتیجه آزمون فرضیه ها ۱۵۵
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۱-۱٫ نمودار: مدل تحلیلی پژوهش ۹
۱-۲٫ نمودار: مدل فرآیند پژوهش ۱۲
۴-۱٫ نمودار: نمودار دایره ای وضعیت جنسیت پاسخگویان ۱۲۷
۴-۲٫ نمودار: نمودار ستونی توزیع سنی پاسخگویان ۱۲۸
۴-۳٫ نمودار: نمودار ستونی توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان ۱۲۹
۴-۴٫نمودار ستونی توزیع سنوات خدمت پاسخگویان ۱۳۰
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
۲-۱٫ شکل: مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی ۳۲
۲-۲٫ شکل: تئوری مدیریت دانش جامعه گرا ۴۴
چکیده:
در دنیای پرشتاب امروز، تغییر و تحول جز جدایی ناپذیر سازمان ها محسوب می شود. به گفته پیتر سنگه تنها اصل ثابت تغییر است.لذا تنها راه چاره برای ادامه حیات سازمان ها همراه شدن با این تغییر و تحولات است.مدیریت دانش مقوله ایست که سازمان ها را در دستیابی به این مهم یاری می نماید. مدیریت دانش فرآیند خلق،تسهیم، انتقال و حفظ دانش به گونه ای است که بتوان آن را به گونه ای اثربخش در سازمان به کار برد.
با توجه به نقش بسیار مهم بانک ها در اقتصاد کشور مقوله دانش برای تبدیل شدن بانک ها به یک سازمان دانش محورضروری به نظر می رسد. ملزوماتی چون استراتژی سازمانی، فرهنگ دانش محور،ساختار سازمانی دانش محور،نظام جبران خدمات مناسب،رهبری دانش محور، تکنولوژی کارآمد وآموزش مناسب در روند دانش محور شدن نقشی حیاتی ایفا می کنند. کارکرد نا مناسب هر یک از این عوامل به منزله مانعی بر سر راه دانش محور شدن بانک ها می باشد. لذا هر یک از این موانع باید در زمانی مناسب از میان برداشته شوند تا بانک ها به سازمان هایی دانش محور تبدیل شده و از مزایای یک سازمان دانشی بهره مند شوند.با توجه به موارد فوق ضرورت انجام یک تحقیق در مورد شناسایی موانع حرکت این سازمان ها در مسیر دانش محور شدن امری ضروری به حساب می آید.
جامعه آماری این تحقیق مجموعه کارکنان بانک های مستقر در شهرستان بجنورد است. این پژوهش براساس داده های جمع آوری شده از یک نمونه ۱۵۰ نفری از کارکنان سطوح میانی و عالی بانک ها انجام شده است.برای سنجش پایایی پرسشنامه این تحقیق آزمون کرونباخ روی پرسشنامه انجام شد و مقدار ضریب آن برابر ۷۴/۰ بدست آمد.
نتایج این طرح نشان می دهد که استراتژی سازمان، فرهنگ، ساختار سازمانی، رهبری، آموزش، تکنولوژی ونظام جبران خدمات موانعی بر سر راه حرکت به سوی استقرار مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد هستند.
کلیدواژه ها:مدیریت دانش،بانک،موانع،سازمان
فصل اول

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.