تحول در کارکرد های شورای امنیت سازمان ملل و چالش های حقوقی فرا روی آن مطالعه موردی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران- قسمت 16

0 Comments

 • . فصل هفتم منشور مواد 39 الی 51 را شامل می شود که شورای امنیت بر اساس مواد مذکور این اختیار را دارد که هرگاه تهدید علیه صلح، نقض صلح و … را احراز و توصیه هایی را در این خصوص بنماید و یا در خصوص آن تصمیم بگیرد و به منظور اجرای مصوبات شورای امنیت کلیه اعضاء ملل متحد مکلفند با شورای امنیت همکاری نمایند. برای آگاهی بیشتر به مواد مذکور مراجعه شود. ↑
 • . نوین، پرویز، انرژی اتمی و موازین حقوقی ↑
 • . نوین، پرویز، انرژی اتمی و موازین حقوقی– گفتارهایی پیرامون ایران و حقوق بین الملل انرژی هسته ای (تهران خرسندی) ↑
 • . ساعد، نادر، حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای، غریب آبادی، کاظم، آشنایی با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و پروتکل الحاقی ↑
 • . نوین، پرویز، انرژی اتمی و موازین حقوقی – غریب آبادی، کاظم، آشنایی با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و پروتکل الحاقی– ساعد، نادر، حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای ↑
 • . منشور مللمتحد – نوین، پرویز، انرژی اتمی و موازینحقوقی – غریب آبادی، کاظم، آشناییبا معاهده منعگسترشسلاحهایهستهای و پروتکل الحاقی ↑
 • . نوین، پرویز، انرژی اتمی و موازین حقوقی – مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑
 • . مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑
 • . ماده 103 منشور ملل متحد؛ در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین المللی دیگر تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود. ↑
 • . ماده 25 منشور ملل متحد؛ اعضاء ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند. ↑
 • . ماده 51 منشور ملل متحد؛ در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد… ↑
 • . بند 2 مادئه 24 منشور ملل متحد؛ شورای امنیت در اجرای این وظایف (حفظ صلح و امنیت بین المللی که اعضاء بر عهده شورای امنیت قرار داده اند{بند 1 ماده 24}) بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می کند. اختیارات مخصوصی که برای انجام وظایف مذکور به شورای امنیت واگذار شده در فصول 6، 7، 8 و 12 بیان شده است. ↑
 • . منشور ملل متحد- مطالب گردآوری شده از اینرتنت – موسی زاده، رضا، حقوق سازمان های بین المللی حقوق شورای امنیت ↑
 • . تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان- مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑
 • . تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی)- مطالب گردآوری شده از اینرتنت ↑
 • . گلشن پژوه، محمدرضا، مجموعه پرونده هسته ای ایران – تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی) ↑
 • . موضوع قطعنامه شماره 255 مورخ 19 ژوئن 1968 ↑
 • . اطلاع نسبت به وجود موضوعات مرتبط با صلح و امنیت بین المللی ↑
 • . وفق پاراگراف ج ماده XII اساسنامه آژانس ↑
 • . نوین، پرویز، انرژی اتمی و موازین حقوقی– غریب آبادی، کاظم، آشنایی با معاهده منع گسترش سلاح های هسته و پروتکل الحاقی– مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑
 • . اطلاع نسبت به وجود موضوعات مرتبط با صلح و امنیت بین المللی، گزارش عدم پایبندی نسبت به پادمان و گزارش عدم توانایی در راستی آزمایی ↑
 • . ماده 24 منشور ملل متحد ↑
 • . گلشن پژوه، محمد رضا، منشور ملل متحد- مجموعه پرونده هسته ای ایران– تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان (مرکز استاد و تاریخ دیپلماسی) ↑
 • . اختیار انحصاری جهت تعیین تهدید و نقض صلح، اختیار اتخاذ اقدامات موقتی و اختیار اتخاذ اقدامات قهری علیه دولت ↑
 • . پرونده هسته ایران سید حمید هاشمی – گلشن پژوه، محمد رضا
  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  ، مجموعه پرونده هسته ای ایران ↑

 

 • . ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی – موسی زاده، رضا، حقوق سازمان های بین المللی – گفتار هایی پیرامون ایران و حقوق بین الملل انرژی هسته ای (تهران- خرسندی) مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑
 • . ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی – موسی زاده، رضا، حقوق سازمان های بین المللی – گفتار هایی پیرامون ایران و حقوق بین الملل انرژی هسته ای (تهران- خرسندی) مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑
 • . ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی – موسی زاده، رضا، حقوق سازمان های بین المللی – گفتار هایی پیرامون ایران و حقوق بین الملل انرژی هسته ای (تهران- خرسندی) مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑
 • . ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی – موسی زاده، رضا، حقوق سازمان های بین المللی – گفتار هایی پیرامون ایران و حقوق بین الملل انرژی هسته ای (تهران- خرسندی) مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑
 • . ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی – موسی زاده، رضا، حقوق سازمان های بین المللی – گفتار هایی پیرامون ایران و حقوق بین الملل انرژی هسته ای (تهران- خرسندی) مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑
 • . ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی – موسی زاده، رضا، حقوق سازمان های بین المللی – گفتار هایی پیرامون ایران و حقوق بین الملل انرژی هسته ای (تهران- خرسندی) مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑
 • . 1992 ↑
 • . حقوق معاهدات بین المللی ضیائی بیگدلی- موسی زاده، رضا، حقوق سازمان های بین المللی – گفتار هایی پیرامون ایران و حقوق بین الملل انرژی هسته ای (تهران- خرسندی) مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑
 • . موسی زاده، رضا، حقوق سازمان های بین المللی – آقایی، سید داوود، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی – گلشن پژوه، محمدرضا، مجموعه پرونده هسته ای ایران – مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑
 • . ماده 24 منشور ملل متحد ↑
 • . موسی زاده، رضا، حقوق سازمان های بین المللی – آقایی، سید داوود، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی – گلشن پژوه، محمدرضا، مجموعه پرونده هسته ای ایران – مطالب گردآوری شده از اینترنت ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *