متن کامل – تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum …

0 Comments

ADF

۳۹/۱۳

۴۹/۱۷

۱۴

۴۲/۲

**۶۲/۰

NDF

۱۹/۳۱

۱۳/۲۶

۱۴

۱۷/۲

**۵۶/۰

*و** به ترتیب دارای اختلاف در سطح ۵% و ۱% و n.s نشان از عدم اختلاف معنیدار است.
تصویر۴-۲– نمودار مقایسه میانگین کل تیمارها برای صفات مشترک در دو روش شیمیایی و طیفسنجی
نتایج همبستگی دو روش اندازهگیری شیمیایی و طیفسنجی مادون قرمز در صفات مشترک نشان داد که در صفات پروتئین خام (نمودار a) میزان(R2= 0/655) و خاکستر(نمودار b) میزان (R2=0/947) بود. همچنین میزان همبستگی الیاف نامحلول در شویندههای خنثی(نمودار c) با(R2 =۰/۷۹) و الیاف نامحلول در شویندههای اسیدی(نمودار d) با مقدار(R2= 0/507) را داراست. نتایج همبستگی صفات اندازهگیری شده مشترک در دو روش شیمیایی و طیفسنجی نشان داد که همبستگی خاکستر دارای بیشترین همبستگی و الیاف نامحلول در شویندههای اسیدی دارای کمترین همبستگی بین دوروش اندازهگیری است (تصویر۴-۳).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

تصویر ۴-۳- نمودارهای همبستگی روش شیمیایی و طیفسنجی در کل تیمارها

۴-۲- نتایج روش تولید گاز

نتایج آزمایش تولید گاز نشان داد که در تمام زمانهای انکوباسیون تولید گاز در تمام تیمارهای مورد بررسی دارای اختلاف معنیداری است(جدول ۴-۳). همچنین نتایج نشان داد که روند تولید گاز یک روند صعودی بوده و با افزایش زمان انکوباسیون، میزان گاز تولیدی در کلیه تیمارهای آزمایشی افزایش یافت. همچنین نتایج بررسی نشان داد که میزان گاز تولیدی در بین تیمارهای مطالعه شده در تمام زمانهای انکوباسیون دارای اختلاف آماری معنی‌داری است. میزان گاز تولیدی در ۲ ساعت اولیه انکوباسیون در گونه L.sativa کمترین مقدار(۱۷/۴) و در چهار تیمار باقیمانده A.inflatum (84/6)، C.comans (34/7)، مخلوط گونهها (۵/۶) و یونجه (۳۴/۷) دارای اختلاف معنیداری نبوده و بیشترین مقادیر رابه خود اختصاص دادند. البته مقدارگاز تولیدی ساعت ۲ انکوباسیون C.comans و یونجه برابر است. در تمام زمانهای انکوباسیون تا ۱۲ ساعت اولیه انکوباسیون و در ساعت ۴ انکوباسیون به همراه گونه A. inflatum بیشترین مقادیر تولید گاز مربوط به گونه یونجه است. از طرفی نایج تولید گاز نشان داد که در تمام زمانهای انکوباسیون کمترین مقادیر تولید گاز مربوط به گونه L.sativa است. نتایج نشان میدهد که تولید گاز گونه C.comans نیز در زمانهای ۶، ۸ و ۱۲ کمتر از گونههای دیگر در تراز گونه L.sativa قرار گرفته است، ولی با توجه به نتایج بعد از زمان انکوباسیون ساعت ۲۴ مقادیر تولید گاز در گونه C.comans افزایش یافته و بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داد و بر عکس در گونه یونجه میزان تولید گاز بهطور چشمگیری کاهش یافت بهطوری که کمترین مقادیر را در بین تیمارها به خود اختصاص داد. تیمار مخلوط و A.inflatum در اغلب زمانهای انکوباسیون دارای مقادیر تولید گاز متوسطی در بین تیمارها است. بعد از زمان انکوباسیون ۲۴ ساعت تا پایان زمان انکوباسیون(۹۶ ساعت) بیشترین مقادیر تولید گاز مربوط به گونه C.comans است. پس از گذشت ۹۶ ساعت از زمان انکوباسیون(آخرین زمان انکوباسیون) بیشترین میزان گاز تولیدی به ترتیب در گونههای C.comans (51/71)، مخلوط(۵۱/۶۳)، A.inflatum (84/59)، یونجه(۱۶/۵۴) و L.sativa (17/53) مشاهده شد(جدول ۴-۳).
جدول ۴- ۳- مقادیر گاز تولید شده در زمانهای انکوباسیون گونههای مطالعه شده در روش تولید گاز