مقاله – تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex …

0 Comments

**۰۰۱/۰

*و** به ترتیب دارای اختلاف در سطح ۵% و ۱% و n.s نشان از عدم اختلاف معنیدار است.
نتایج نشان داد که میزان گاز تولیدی در تمام تیمارها تا ۲۴ ساعت اولیه انکوباسیون دارای شیب تندی بوده و پس از زمان مذکور تا زمان ۴۸ ساعت انکوباسیون روند کندتری به خود گرفته و پس از آن تا زمان پایان انکوباسیون ۹۶ ساعت از میزان شیب افزایش تولید گاز کاملاً کاسته شده و منحنی تولید گاز در تمام تیمارها تقریباً بهطور خط یکنواخت تبدیل شده است (تصویر ۴-۴).
تصویر ۴-۴- نمودار روند تولید گاز در زمانهای انکوباسیون در گونههای مطالعه شده

۴-۲-۱- پارامترهای تولید گاز و قابلیت هضم در گونهها

جدول۴-۴ میزان تولید گاز بخش محلول(a)، میزان تولید گاز بخش غیرمحلول(b)، ثابت نرخ تولید گاز(c) و پتانسیل تولید گاز (a+b) میباشد. نتایج بررسی نشان داد که در صفات مذکور در تمام گونههای مطالعه شده دارای اختلاف معنیدار است(۰۱/۰ ≥.(کمترین مقدار(a) مربوط به گونه یونجه بوده و بیشترین مقدار(a) به ترتیب مربوط به تیمار مخلوط گونهها و A.inflatum است. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین مقادیر bمربوط به گونه C.comans وکمترین مقدار مربوط به یونجه و L.sativa است. همچنین بیشترین مقدار(c) مربوط به یونجه و کمترین مقدار مربوط به گونه C.comans است. بیشترین میزانa+b مربوط به C.comans و کمترین میزان مربوط به دو گونه یونجه و L.sativa بوده و دو گونه A.inflatum و مخلوط مقادیر متوسط را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج نشان داد که مقادیر ماده آلی قابل هضم(OMD)، اسیدهای چربزنجیرهکوتاه(SCFA)، انرژی متابولیسمی(ME) و انرژی خالص شیردهی(NEL) در تمام گونههای مورد بررسی دارای تفاوت معنیداری است(جدول۴-۴). نتایج نشان میدهد که بیشترین مقادیر OMD، SCFA، ME وNEL مربوط به گونه C.comans و کمترین مقدار صفات مذکور مربوط به گونه L.sativa است. سایر تیمارها به ترتیب مخلوط گونهها، یونجه و A.inflatum مقادیر متوسط OMD، SCFA، ME وNEL را به خود اختصاص دادند(جدول ۴-۴).
جدول ۴-۴ – مقایسه پارامترهای تولید گاز در گونههای مرتعی

منابع تغییرات پارامترهای تولید گاز میانگین هر تیمار میانگین
مربعات
df sig
A. inflatum C. coman.s L. sativa Mix M. sativa
تولید گاز
(میلی لیتر بر گرم ماده خشک)
a a13/0 a78/0- b64/3- a26/0 b98/3- ۷۵/۱۰ ۴