تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) …

0 Comments

ME[95]

c57/8

a63/9

c04/8

b89/8

b54/8

۰۳/۱

۴

**۰۰۱/۰

DOM[96]

b08/59

a16/66

c51/55

b20/61

b92/58

۱۱/۴۶

۴

**۰۰۱/۰

*و** به ترتیب دارای اختلاف در سطح ۵% و ۱% و n.s نشان از عدم اختلاف معنیدار است.

۴-۳- نتایج روش کیسه نایلونی

۴-۳-۱- ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین خام در دو گونه با روش (In-situ)

نتایج انکوباسیون کیسه نایلونی در زمانهای صفر، ۴، ۸، ۱۶، ۲۴، ۴۸، ۷۲ ساعت نشان داد که تجزیهپذیری و ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین در کیسههای نایلونی در تمام زمانهای انکوباسیون در تمام تیمارهای مورد بررسی اختلاف معنیداری است(۰۱/≥ P) (جدول ۴-۵). به علاوه نتایج نشان داد که روند تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین خام در کیسه نایلونی از شروع زمان انکوباسیون تا انتهای زمان انکوباسیون دارای یک روند صعودی بوده و با افزایش زمان انکوباسیون کیسهها، میزان تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین در کلیه تیمارهای آزمایشی افزایش یافت. همچنین بررسی نتایج نشان داد که تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین بین تیمارهای مختلف در تمام زمانهای انکوباسیون دارای اختلاف آماری معنی‌داری است. بیشترین میزان تجزیهپذیری ماده خشک بهجز در زمان انکوباسیون ۲۴ ساعت در تمام زمانهای انکوباسیون مربوط به یونجه است. میزان ناپدید شدن ماده خشک تا ۴ ساعت اولیه در تیمارهای A.inflatum، C.comans ، L.sativa و مخلوط گونهها دارای اختلاف معنیداری است ولی با گذشت زمان انکوباسیون بعد از ۸ ساعت انکوباسیون میزان تجزیهپذیری L.sativa افزایش یافته بهطوریکه بیشتر یا برابر یونجه است. کمترین مقادیر تجزیهپذیری ماده خشک مربوط به دو گونه A.inflatum و C.comans بوده و مقادیر مربوط به مخلوط گونه دارای حد متوسطی است. نتایج تجزیهپذیری پروتئین نشان داد که بهجز یونجه بقیه تیمارهای و گونههای مطالعه شده دارای مقادیر نزدیک به یکدیگر بوده و اغلب دارای اختلاف معنیداری نیست. البته گونه L.sativa دارای کمترین مقادیر تجزیهپذیری پروتئین است. در پایان زمان انکوباسیون پس از۹۶ساعت مقادیر تجزیهپذیری پروتئین A.inflatum(63/81)، C.comans (17/80)، L.sativa (1/82)، مخلوط (۳۷/۸۱) و یونجه (۴/۸۴) است(جدول ۴-۵).
جدول۴-۵-تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین گونهها درزمانهای انکوباسیون روش کیسه نایلونیIn-situ (درصد ماده خشک)

منابع تغییرات زمانهای
انکوباسیون
میانگین هر تیمار میانگین
مربعات