سایت مقالات فارسی – تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) …

0 Comments

تصویر ۴-۶- روند تجزیهپذیری پروتئین در روش کیسه نایلونی
بررسی و محاسبه همبستگی میانگین میزان ناپدیدشدن ماده خشک و پروتئین در تمام زمانهای انکوباسیون تمام تیمارهای گونههای مطالعه شده در کیسههای نایلونی نشان داد که همبستگی مستقیم بسیار مناسبی بین میزان تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین با میزان(R2=0/993) وجود دارد (تصویر ۴-۷).
تصویر ۴-۷- نمودار همبستگی تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین میانگین تمام تیمارها در زمانهای انکوباسیون در روش کیسه نایلونی

۴-۳ -۲- ضرایب تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین گونههای مطالعه شده با روش In-situ

نتایج ضرایب تجزیهپذیری مواد محلول در زمان صفر(a)، مواد نامحلول قابل تخمیر(b) و نرخ ثابت تجزیهپذیری بخشدر زمان t (c) در ماده خشک و پروتئین در تمام گونههای مطالعه شده دارای تفاوت معنیدار است (جدول ۴-۷). بیشترین مقادیر ضریب تجزیهپذیری(a) در ماده خشک مربوط به گونه یونجه و در تجزیهپذیری پروتئین مربوط به دو گونه یونجه و L.sativa است در حالیکه در تجزیهپذیری ماده خشک کمترین مقدار(a) مربوط به گونه L.sativa و در تجزیهپذیری پروتئین مربوط به سه گونه A.inflatum، مخلوط گونهها و C.comans است. بیشترین مقادیر ضریب(b) در تجزیهپذیری ماده خشک مربوط به L.sativa و در تجزیهپذیری پروتئین مربوط به مخلوط گونهها است. کمترین مقادیر ضریب(b) در تجزیهپذیری ماده خشک مربوط به گونه یونجه و در تجزیهپذیری پروتئین مربوط به A.inflatum و یونجه است. نتایج پارامتر ضریب(c) نیز نشان داد که در تجزیهپذیری پروتئین بیشترین مقدار مربوط به تیمار C.comans و کمترین مقدار مربوط به دو گونه A.inflatum و L.sativa است. در حالیکه در تجزیهپذیری ماده خشک بیشترین ضریب(c) مربوط به گونه A.inflatum وکمترین میزان مربوط به یونجه است (جدول ۴-۷).
جدول ۴- ۶- مقایسه ضرایب تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین گونهها در روش In-situ(درصد ماده خشک)

منابع تغییرات ضرایب تجزیهپذیری میانگین هر تیمار میانگین
مربعات
df sig
A. inflatum C. coman.s L. sativa Mix M. sativa
تجزیهپذیری
ماده خشک
a c1/34 bc07/38 c0/33 b96/39 a20/51 ۸۸/۱۵۷ ۴ **۰۰۱/۰
b