تحقیق – تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه …

0 Comments

c53/35

۱۳۲/۱۲۴

۴

**۰۰۱/۰

c

b07/0

a06/1

b076/0

ab096/0

ab0793/0

۰۰۵/۰

۴

۰/۱۰۴n.s

*و** به ترتیب دارای اختلاف در سطح ۵% و ۱% و n.s نشان از عدم اختلاف معنیدار است.

۴- ۳- ۳- تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک و پروتئین گونههای مطالعه شده در سرعتهای عبور متفاوت با روش In-situ

بررسی نتایج تجزیهپذیری مؤثر(ED) ماده خشک و پروتئین با میزان عبور در سرعتهای ۲% =k، ۵% =k و۸% =k به ترتیب برای شرایط نگهداری، شرایط پروار و شرایط شیردهی در کیسههای نایلونی نشان داد که در تمام سرعتهای عبور تجزیهپذیری مؤثر پروتئین و ماده خشک تمام تیمارها دارای اختلاف معنیدار است(جدول ۴-۸). نتایج نشان داد در تمام سرعتهای عبور، بیشترین میزان تجزیهپذیری موثر ماده خشک و پروتئین مربوط به گونه یونجه است. کمترین مقادیر تجزیهپذیری ماده خشک در سرعتهای عبور ۲%، ۵% و ۸% مربوط به گونه C.comans است. مقادیر تجزیهپذیری ماده خشک در سرعتهای عبور ۲% و ۵% گونه یونجه بیشترین میزان بوده در حالیکه در چهار تیمار باقیمانده شامل A.inflatum، L.sativa، C.comans و مخلوط گونهها اختلاف معنیداری مشاهده نمیشود. همچنین نتایج نشان داد که کمترین میزان تجزیهپذیری پروتئین در سرعت ۸% مربوط به گونه L.sativa است. مقادیر تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک و پروتئین گونه A.inflatum نیز متوسط میباشند(جدول ۴-۸).
جدول ۴- ۷- مقایسه تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک و پروتئین گونهها در روش کیسه نایلونی In-situ (درصد ماده خشک)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

منابع تغییرات (میزان سرعت عبور%) میانگین هر تیمار میانگین
مربعات
df sig
A. inflatum C. coman.s L. sativa Mix M. sativa