جستجوی مقالات فارسی – تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در شرکت سایپا …

0 Comments

* جان سورد (۲۰۰۲ )۵ در تحقیقی نشان داد که ادراکات کارکنان از کیفیت زندگی کارکنان تاثیر مستقیمی روی روحیه آنها دارد و تعهد اعضاء نسبت به سازمان را افزایش داده و میزان ترک خدمت را کاهش می دهد
*ویلد و تاچر (۲۰۰۹)۶ در پژوهشی تغییرات تعهد سازمانی و تعهد اجتماعی در اثر اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری بررسی کرده اند. نتایج یافته های آنها نشان داد که تعهد به سازمان زمانی که ازمودنیها ، اقدامات صورت گرفته در مورد کیفیت زندگی کاری را موفق ارزیابی کردند، افزایش یافته است .
۱ ALLEN&MAYER
۲ MAYNER
۳ LUIS
۴ HAWOOLICK
۵ JOHNSORD
۶ WILD&TOUCHER
* کونمه و همکاران (۲۰۱۰ ) در تحقیق دیگری نتایج و بروندادهای مرتبط با شغل در نتیجه کیفیت زندگی کاری را بررسی نمودند و مشخص شد که کیفیت زندگی کاری ارتباطی مثبت با بروندادهای شغلی یعنی رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد.
ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
* محمد صادق ضیایی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ عباس نرگسیان (۱۳۹۰) ، در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه تهران: بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون» به این نتیجه دست یافتند که : نتایج آزمون فرضیات به روش مدلسازی معادلات ساختاری نشان دهنده آن است که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت) با تعهد سازمانی کارکنان کتابخانه های دانشگاه تهران رابطه معنی دار وجود دارد.
* علی مهرابی کوشکی، بیستون عزیزی و داود سلمانی (۱۳۸۷ ) در مقاله ای با عنوان « رابطه بین تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی » آورده اند: نتایج تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که بین تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان ارتباط مثبت معناداری وجوددارد همچنین تاثیر ابعاد تعهد سازمانی بر رفتارهای شهروندی مورد ازمون قرارگرفت و این نتیجه به دست امد که تعهد عاطفی دارای بیشترین تاثیر و تعهد استمراری دارای کمترین تاثیر بررفتارهای شهروندی سازمانی است.
* سعیده مظلومی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران» آورده است: نتایج نشان داد که سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در سطح بالایی بوده است و بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد . سلامت نهادی ، اداری و فنی در کتابخانه های عمومی در سطح بالایی بوده است. بین سلامت سازمانی و تعهد عاطفی و هنجاری رابطه معنی داری وجود دارد، درحالیکه با سلامت سازمانی با تعهد مستمر رابطه معنی داری ندارد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد بین تعهد سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی و شرایط استخدامی رابطه معنی داری وجود ندارد.
* گرمابدری (۱۳۸۹) در پایان نامه خود با عنوان بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بانک صادرات شهر تهران، انجام داد پس از خلاصه و دسته بندی کردن اطلاعات و بهره گیری از ضریب پیرسون ارتباط معنادار و مثبت میان مولفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی تایید گردیده است.

محقق نتیجه موضوع پژوهش
آلنو می یر(۱۹۷۷) وجودارتباط بین تعهد مستمرو نیازهای کارکنان ارتباط بین تعهد سازمانی و نیاز کارکنان در سازمان
ماینر(۱۹۸۸) تاثیر مثبت عوامل اعتماد و اطمینان به مدیریت بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی
لوئیس(۱۹۹۸) نقش چشمگیر کیفیت زندگی کاری بر احساس اثربخشی کارکنان بررسی تاثیر مشارکت و کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی