مقاله علمی با منبع : تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار …

0 Comments

۱۹۹۸

Fisk, G.

توسعه محصولات سبز از دید مصرف کننده

۱۹۹۸

Polonsky, M.J., Rosenberger III, P.J. & Ottman, J.

مشارکت مردمی در فرایند تولید محصولات سبز

۱۹۹۸

Polonsky, M.J. & Ottman, J.

رابطه میان تصمیم خرید سبز و رفتارهای آگاهانه زیست محیطی

۱۹۹۶

Schlegelmilch, B.B., Bohlen, G. M., & Diamantopoulos, A.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
فصل سوم
« روش تحقیق»
مقدمه
تحقیق فرایندی پویا برای حل مسائل و دستیابی به راهحل مشکلات می‌باشد. بشر از دیرباز به دنبال شناخت پدیدهها بوده است و از همان زمان مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته است. پایه هر تحقیق”روش شناخت یا روش تحقیق” است. روششناسی مبحثی است که به بررسی روش‌های شناخت در علوم می‌پردازد. روش تحقیق، مجموعهای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظامیافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است (سرمد و همکاران ،۱۳۸۵، ص ۲۲).
جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی، دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهم ترین مراحل کار پیرامون آن هدف می باشد. انجام تحقیق و کارهای پژوهشی از این قاعده مستثنی نمی باشد. هر پژوهشی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلات انجام می شود. از این رو نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل و تبیین واضح و روشن مشکلات نیازمند به بررسی و اصلاح می باشد. وقتی مشکل یا مشکلاتی که نیازمند به بررسی میباشند، به طور واضح مشخص شدند، آن گاه گامهای بعدی، یعنی جمع آوری اطلاعات؛ تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکل اند، در پیش گرفته می شود و در نهایت با ارائهی اقدام اصلاحی ضروری، مشکل حل می شود. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد.
در این فصل پس از ارائه توضیحاتی در مورد روش و طرح پژوهش، به قلمرو پژوهش پرداخته می شود که از حیث موضوع، زمان و مکان توضیح داده خواهد شد. سپس جامعه آماری و نمونه آماری تعریف می گردد. در ادامه ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات و روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت نیز آزمونهای آماری به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل دادهها معرفی و به طور مختصر شرح داده می شود.
 
روش تحقیق
اولین موضوعی که پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق ذهن پژوهشگر را به خود معطوف میکند انتخاب روش تحقیق میباشد. دلیل این امر این است که روش تحقیق مشخص میکند که برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و پژوهشگر باید چه روش و شیوهای را اتخاذ نماید تا بتواند با بالاترین دقت و سرعت ممکن به پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر پاسخ دهد.
دستیابی به اهداف علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که پژوهش با روش شناسی[۱۵۰] درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد نه موضوع تحقیق (خاکی،۱۳۸۷،ص ۱۵۵).
به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو ملاک: الف) هدف تحقیق؛ ب ) نحوه گردآوری دادهها تقسیم کرد.
الف- دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق، به سه زیر دسته تقسیم میشود: بنیادی؛ کاربردی؛ تحقیق و توسعه.
تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریهها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی، نظریهها را بررسی کرده و آنها را تایید، تعدیل یا رد میکند. با تبیین روابط میان پدیدهها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد. با این اهداف، تحقیقات بنیادی درصدد توسعه مجموعه دانستههای موجود درباره اصول و قوانین علمی است.
تحقیق کاربردی: هدف از تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشوند. نتایج این نوع تحقیقات در تعلیم و تربیت، مثلاً در طراحی برنامههای درسی و کمک به اتخاذ تصمیمات مربوط به نظام آموزشی به کار میروند.
تحقیق و توسعه: فرایندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی (طرحها؛ روش ها و برنامههای درسی) انجام میشود. هدف اساسی این نوع تحقیقات، تدوین یا تهیه برنامهها؛ طرحها و امثال آن است، به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و بر اساس یافتههای پژوهشی، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین و تولید میگردد.
ب- دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری دادهها(طرح تحقیق)
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز (طرح تحقیق) میتوان به دستههای زیر تقسیم کرد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.