تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار …

0 Comments

بدبینی نسبت به ادعاهای زیست محیطی

۳۹-۳۷

 
روایی و پایایی تحقیق
ابزار جمع آوری دادههای تحقیق (پرسشنامه)، باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد بنابراین در این بخش به تعریف دو اصطلاح روایی و پایایی پرداخته میشود.
 
 
روایی پرسشنامه
مفهوم روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه موردنظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت در دادههای حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازهگیری ممکن است برای اندازهگیری یک خصیصه ویژه بر روی یک جامعه آماری معتبر باشد، در حالیکه برای سنجش همان خصیصه بر روی یک جامعه آماری دیگر، از هیچگونه اعتباری برخوردار نباشد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۷۰)
با توجه به اینکه چهارچوب کلی سوالات پرسشنامه این تحقیق، براساس الگو و مدل دوپاکو[۱۵۱] و همکارانش در سال ۲۰۰۹ طراحی و اجرا شده است، بنابراین از روایی لازم برخوردار بوده و همچنین برای اطمینان کامل در مورد روایی این پرسشنامه، از نظرات استادان راهنما؛ مشاور و سایر اساتید استفاده شده است.
 
 
پایایی پرسشنامه
پایایی عبارت است از توانایی ابزار در حفظ پایداری خود و تغییرپذیری اندک آن در طول زمان با وجود شرایط غیرقابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان که این توانایی گویای برازش ابزار است. چرا که هر زمان اندازه گیری صورت گیرد نتایج پایدار به دست می آید(سکاران، ۱۳۸۰). برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه )یا زیرآزمون (و واریانس کل را محاسبه کرد، سپس با استفاده از فرمول رابطه ۳-۱ مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد(سرمد و همکاران،۱۳۷۶)
 
رابطه۳-۱
 = ضریب آلفای کرونباخ
= تعداد زیر مجموعه سوالات پرسشنامه یا آزمون
= انحراف معیار زیر مجموعه j ام
= انحراف معیار کل
ابزاری که آلفای کرونباخ آن بالاتر از سطح ۸۰% باشد از پایایی خوبی برخوردار است(صائبی و شیرازی، ۱۳۸۱،ص ۱۳۸۵). در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و با روش آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه برابر ۸۵/۰ برآورد گردیده است. این برآورد با توجه به این که بالاتر از حداقل مقدار ۸۰ % می باشد بیانگر این است که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی بالایی برخوردار است.
جدول ۳- ۲٫ سؤالات مربوط به فاکتورها و ضریب آلفای کرونباخ

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

متغیر تعداد سوالات آلفای کرونباخ
رفتار خرید دوست دار محیط زیست ۹ ۸۲۱/۰