متن کامل – تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در …

0 Comments

بین۵۹/۰–۵/۰
کمتر از ۵/۰

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
غیرقابل پذیرش

 
 
آزمون کرویت بارتلت
ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎﻳﺪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد:
ﻛﻪ در آن n: ﻣﻌﺮف ﺗﻌﺪاد آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ، p: ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ،: |R| ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ دﺗﺮﻣﻴﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ آﻣﺎره ﻛﻪ دارای ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺮﺑﻊﻛﺎی (۰٫۵ p (p – 1)) درﺟه آزادی اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در|R|  را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄه ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد‫ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ را ﺑﺮای رد ﻛﺮدن ﻓﺮﺿﻴه ﺻﻔﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ‫ ﻫﻤﺎﻧﻲ[۱۷۳] ﻣﻲآزﻣﺎﻳﺪ. ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻄﺮی آن ﻳﻚ و ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮﻗﻄﺮی آن ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
‫آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ ‫ﻣﻲآزﻣﺎﻳﺪ. ﺑﺮای آﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻔﻴﺪ و دارای ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻋﺎﻣﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﮔﺮ ﻓﺮﺿﻴه « ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﻧﺪارﻧﺪ » رد ﻧﺸﻮد، ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ زﻳﺮ ﺳﺌﻮال ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ در آن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﺮد. ﻣﺮﺑﻊﻛﺎی ﻣﻌﻨﻲدار، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ. هم چنین آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﻓﺮض ﻳﻜّﻪﺑﻮدن ‫ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را آزﻣﻮن ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻪﻃﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﺎﺷﺪ (اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ۵/۰ ‫ﺑﺎﺷﺪ)، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮای ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻳﻜّﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ‫ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ(زارع چاهوکی، ۱۳۸۹ ، ص ۷).
 
 
آزمون تحلیل واریانس ANOVA
هدف استفاده از این آزمون بررسی تأثیر متغیرهای زمینهای (سن؛ سطح تحصیلات و میزان درآمد و شغل) پاسخ دهندگان به عنوان متغیر مستقل بر نمره مؤلفه های زیست محیطی به عنوان متغیر وابسته میباشد.
به این ترتیب که هر یک از این متغیرهای زمینهای دارای چند طبقه می باشند، برابری میانگین مؤلفههای زیست محیطی در طبقات هر یک از متغیرهای زمینهای، به وسیله آزمون فوق بررسی شده است.
فرضیه آماری آن به صورت زیر تعریف می شود:
میانگین نمرات طبقات برابرند
دست کم میانگین نمره دو طبقه تفاوت دارد.
 
 
آزمون t مستقل
در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر متغیر زمینهای دو حالته جنسیت به عنوان متغیر مستقل بر نمره مؤلفه های زیست-محیطی به عنوان متغیر وابسته از آزمون t مستقل استفاده شده است.
این آزمون مشخص کرده است که آیا متغیرزمینهای بر تمایل به خرید مشتریان تأثیر داشته است یا خیر.
میانگین نمره طبقات برابرند.
بین میانگین نمره دو طبقه تفاوت وجود دارد.
 
فصل چهارم
« تجزیه و تحلیل دادهها و
آزمون فرضیهها»
مقدمه
پس از آنکه داده‌های تحقیق گردآوری، استخراج و طبقه بندی گردیدند و جداول و نمودارهای لازم تهیه و آزمون‌های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه، کد بندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید.
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای زمینه ای شامل جنسیت، سن، شغل، سطح تحصیلات و میزان درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن آمار استنباطی مطرح میگردد. در آمار استنباطی این تحقیق که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است، در ابتدا از آزمون‌[۱۷۴]KMO جهت کفایت اندازه نمونه و آزمون اسمیرنوف-کولموگراف برای بررسی توزیع نرمال متغیرهای کمی تحقیق استفاده شد و سپس آزمون کرویت بارتلت بجهت آزمون اینکه آیا ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ یا خیر؟ و هم چنین جهت متناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی استفاده شده است. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأثیرگذارترین متغیرها که بیشترین بارعاملی را به خود تخصیص می دادند تعیین شد. در ادامه با استفاده از آزمونهای تحلیل خوشه ای ، برای طبقه بندی افراد مورد مطالعه و آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) برای بررسی تفاوت بین میانگین گروه ها استفاده شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.