تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در …

0 Comments

متغیرهای اقتصادی

۱۸/۹

۵۷/۲

۳

۱۵

بدبینی نسبت به ادعاهای زیست محیطی

۳۱/۹

۶۶/۲

۳

۱۴

 
آمار استنباطی
به منظور تحلیل داده های تحقیق ابتدا از آزمونKMO جهت کفایت اندازه نمونه و کرویت بارتلت برای آزمون اینکه آیا ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ یا خیر و هم چنین جهت متناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی استفاده شد. با استفاده از آزمون اسمیرنوف- کولموگروف[۱۷۵] نرمال بودن متغیرهای کمی تحقیق بررسی شد. برای بررسی ارتباطهای مطرح شده در فرضیات تحقیق از آزمونهای تی تست[۱۷۶] و آنالیز واریانس[۱۷۷] برای مقایسه بین چند گروه (در رابطه با سایر متغیرهای زمینه ای) استفاده شد که با توجه به مقاوم بودن این آزمون به توزیع نامتقارن در کلیه موارد با توزیع متقارن و غیرمتقارن این آزمون قابل استفاده بود. با بکارگیری روش تحلیل عاملی[۱۷۸] با چرخش واریمکس[۱۷۹] متغیرهایی که بیشترین بار عاملی را داشته و تأثیرگذارتر بودند، تعیین شدند. بوسیله آزمون تحلیل خوشهای طبقه بندی مشتریان انجام شد. مقایسه متغیرهای کیفی و توزیع افراد مورد مطالعه در خوشهها با استفاده از کای اسکور[۱۸۰] انجام شد.

 
 
ﺗﻨﺎﺳﺐ دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ
نتایج آزمونKMO جهت کفایت اندازه نمونه و کرویت بارتلت برای بررسی اینکه ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ یا خیر و هم چنین جهت متناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی در جدول زیر آمده است
بصورت زیر است:
شکل ریلضی فرض آماری مربوط به آزمون بارتلت
H0:
متغیرهای مورد استفاده در تحلیل عاملی نا همبسته هستند
H1:
متغیرهای مورد استفاده در تحلیل عاملی همبسته هستند
جدول ۴- ۷٫ نتایج آزمون کرویت و کفایت اندازه نمونه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

معیار کافی بودن نمونه KMO ۸۰۸/۰
نتایج آزمون بارتلت