فایل – تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در …

0 Comments

مقدار کای دو

۶۶۵۱/۶۱۷۵۹

درجه آزادی

۷۸

سطح معنی دار بودن

۰۰۰/۰

با توجه به نتیجه آزمون KMO (808/0) می توان قضاوت کرد که اندازه نمونه جهت تحلیل عاملی مناسب(خیلی خوب) میباشد. هم چنین با توجه به نتایج آزمون بارتلت و مقدار معناداری کمتر از (۰۵/۰) میتوان قضاوت کرد که متغیرها همبسته هستند و ماتریس ضرایب همبستگی یکه میباشند در نتیجه میتوان قضاوت کرد که مدل عاملی آزمون شده مفید و معنادار و ماتریس به دست آمده برای تحلیلهای بعدی مناسب میباشد.
 
 
نتایج آزمون تحلیل عاملی
ﺟﺪول ۸٫۴٫ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه و وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ و جدول ۹٫۴٫ سهم متغیرها را در عامل ها بعد از چرخش نشان میدهد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه اوﻟﻴﻪ ‫ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮع وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﻣﻲﺷﻮد. وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪی از ﻛﻞ ‫وارﻳﺎﻧﺲ و درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ اﺳﺖ. ‫ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ، ﻧﺴﺒﺘﻲ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻘﺪار وﻳﮋه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻤﻮع‫ ﻣﺠﺬورات ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در آن ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ، از اﻳﻦرو ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه، اﻫﻤﻴﺖ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ‫ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ‫اﻧﺪﻛﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺘﻮن مجموع واریانس های تبیین شده(وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦﺷﺪه ‫ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه آﻧﻬﺎ بیشترین مقدار را دارا می باشند). نه عامل که بیشترین تأثیر را داشته اند تائید شده اند. ﺳﺘﻮن آخر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد تعداد نه ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ‫وارﻳﺎﻧﺲﻫﺎ را دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ روش ‪ واریمکس ﭼﺮﺧﺶ دﻫﻴﻢ مقادیر بار عاملی متغیرها بدست می آید که در جدول ۹٫۴٫ آورده شده است.
جدول ۴- ۸نتایج آزمون تحلیل عاملی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مجموع بارهای عاملی استخراج شده بعد از چرخش مجموع بارهای عاملی استخراج شده قبل از چرخش عوامل
(متغیرها)
درصد واریانس تجمعی درصد واریانس بارعاملی متغیر درصد واریانس تجمعی درصد واریانس بار عاملی متغیر