رابطه تصورات قالبی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد

0 Comments

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
گروه علوم اجتماعی
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته پژوهش علوم اجتماعی
رابطه تصورات قالبی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد
استاد راهنما :
دکتر محمد مظلوم خراسانی
استاد مشاور :
دکتر علی اکبر مجدی
دانشجو :
فاطمه اسحقی
پاییز ۱۳۹۳
چکیده
گردشگری مذهبی بویژه سفرهای زیارتی فرصت مناسبی را برای برقراری ارتباط میان فرهنگی و تقویت هویت مشترک دینی فراهم آورده است. هرقدر میزان اعتماد اجتماعی در جامعه‌ای بیشتر باشد، تمایل به سفر و گردشگری نیز بیشتر است، در نقطه مقابل تعصب، تصورات قالبی و انحصارگرایی فرهنگی موجبات کاهش تعداد گردشگر را فراهم می‌سازد. این تحقیق با روش پیمایش و مصاحبه با ۳۱۰ نفر از زائرین به عنوان نمونه، بدنبال بررسی و شناخت تصورات قالبی و اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد به عنوان دو مؤلفه مهم و اثرگذار در روابط و تعاملات اجتماعی میزبان – میهمان می باشد. یافته ها نشان داد زائرین، مشهدی ها را افرادی خونگرم و خوش برخورد، صمیمی، متواضع، مهمان نواز، صبور(تصورات قالبی مثبت) و تاحدی با ایمان و قانون مدار(در حد متوسط و خنثی) و هم چنین افرادی منفعت طلب و سودجو، خسیس و بی انصاف (تصورات قالبی منفی) می دانند. هم چنین اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد در حد متوسط است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد تصورات قالبی زائرین با اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد رابطه مثبت و معناداری دارد و از بین متغیرهای مورد بررسی بیشترین تأثیر را بر اعتماد اجتماعی دارد. قوم مداری، رضایت، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، جنسیت، وضعیت تأهل و قومیت سایر عوامل تأثیر گذار بر اعتماد اجتماعی زائرین هستند. ضمناً متغیر های جنسیت، محل سکونت، قومیت، رضایت و قوم مداری بر تصورات قالبی زائرین تأثیرگذارند.
 تصویر درباره گردشگری
کلید واژه ها : اعتماد تعمیم یافته، تصورات قالبی، قوم مداری، احساس رضایت، زائرین
فهرست مطالب
۱۲
مقدمه ۱۲
۱-۱- بیان مسئله ۱۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۵
۱-۳- اهداف تحقیق ۱۷
۱-۳-۱- اهداف اصلی ۱۷
۱-۳-۲- اهداف فرعی ۱۷
۱-۴- تعریف مفاهیم ۱۷
۱-۴-۱- نگرش ۱۷
۱-۴-۲- تصورات قالبی ۱۸
۱-۴-۳- اعتماد اجتماعی ۱۸
۱-۴-۴- پایگاه اجتماعی- اقتصادی ۱۹
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-۴-۵- هویت قومی (قوم مداری) ۱۹
۱-۴-۶- گردشگر (زائر) ۲۰
۱-۵- تاریخچه موضوع ۲۰
۱-۶- پیشینه تحقیق ۲۲
۱-۶-۱- تحقیقات داخلی ۲۲
۱-۶-۲- تحقیقات خارجی ۲۷
۱-۶-۳- جمع بندی پیشینه تجربی تحقیق ۳۴
۴۱
مقدمه ۴۱
۲-۱- مروری بر مفاهیم ۴۱
۲-۱-۱- تصورات قالبی ۴۱
۲-۱-۲- تفاوت تصورات قالبی با پیشداوری و تبعیض ۴۴
۲-۱-۳- اعتماد اجتماعی ۴۵
۲-۱-۴- سطوح اعتماد اجتماعی ۴۶
۲-۲- مبانی نظری تحقیق ۴۸
۲-۲-۱- مروری بر نظریات مرتبط با تصورات قالبی ۴۸
۲-۲-۱-۱- نظریه تضاد واقع گرایانه ۴۸
۲-۲-۱-۲- نظریه هویت اجتماعی ۴۹
۲-۲-۱-۳- نظریه تصورات اجتماعی: سرژموسکوویچی ۵۱
۲-۲-۱-۴- تئوری توجیه سیستمی ۵۲
۲-۲-۱-۵- تصورات قالبی و اختلال در ارتباطات اجتماعی ۵۳
۲-۲-۱-۶- نظریه تفکر گروهی ۵۴
۲-۲-۲- مروری بر نظریات اعتماد اجتماعی ۵۵
۲-۲-۲-۱- جیمز کلمن ۵۶
۲-۲-۲-۲- فرانسیس فوکویاما……………………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۲-۲-۳- آنتونی گیدنز ۵۷
۲-۲-۲-۴- کریستوفر مور ۵۸
۲-۲-۲-۵- انگیزه سفر: رایان ۵۹
۲-۳- چارچوب نظری تحقیق ۶۰
۲-۴- فرضیات تحقیق ۶۴
۲-۴-۱- فرضیات اصلی ۶۴
۲-۴-۲- فرضیات فرعی ۶۵
۲-۵- مدل تحقیق ۶۵
۶۶
مقدمه ۶۶
۳-۱- روش انجام تحقیق ۶۶
۳-۲- جامعه آماری ۶۷
۳-۳- شیوه ی تعیین حجم نمونه ۶۷
۳-۴- روش نمونه گیری ۶۸
۳-۵- ابزار گردآوری داده ها ۶۸
۳-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و نحوه شاخص سازی ۶۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *