تحقیق – رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت ۱۴

0 Comments

H1:
H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی‌ رابطه معنی داری برقرار نیست.
H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی‌ رابطه معنی داری برقرار است.
فرضیه۷): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0:
H1:
H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه معنی داری برقرار نیست.
H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه معنی داری برقرار است.
الگوی شماره(۳):
برای آزمون فرضیه های ۴ و ۸ از الگوی شماره ۴ استفاده می شود.
فرضیه۴): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0:
H1:
H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری برقرار نیست.
H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری برقرار است.
فرضیه۸): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0:
H1:
H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری برقرار نیست.
H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری برقرار است.
الگوی شماره(۴):
۳-۵ متغیر های تحقیق
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزش ها می توانند در زمان های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف متفاوت داشته باشد. در ادامه هر یک از متغیر های تحقیق و نحوه محاسبه آنها ارائه می شود.
۳-۵-۱- متغیر های وابسته
چهار متغیر وابسته مربوط به عملکرد شرکت در این پژوهش به کار گرفته می شود:
بازده دارایی ها (ROA)
خالص جریان های نقد عملیاتی (CFO)
بازده خرید ونگهداری دارایی (BAHR)
خرید و نگهداری نوعی راهبرد غیرفعال سرمایه گذاری است که بر مبنای آن یک دارایی مالی در ابتدای دوره‌ی سرمایه گذاری خریداری شده و تا پایان آن نگهداری و سپس فروخته می شود که بازده حاصل از این راهبرد را بازده خرید و نگهداری می نامند(سینایی،خان بابایی،۱۳۸۵). بازده سهام در روش خرید و نگهداری به شرح ذیل محاسبه می شود:T=12
که Ri,t بازده ماهانه ی سهام شرکت i در زمان t است و BAHRi,T بازده خرید و نگهداری سهام برای شرکت i در دوره T است که T تعداد ماه دوره مالی و ۱۲ است، و t=1به اولین ماه رویداد از محاسبه ی بازده سهام اشاره می کند. اولین ماه محاسبه بازده، فروردین و آخرین ماه، اسفند می باشد.
بازده انباشته غیر عادی(CAR):برای هر شرکت به صورت ذیل محاسبه می شود:
که بازده ماهانه ی سهام شرکت i در زمان t است و CARi,s,e بازده انباشته سهام برای شرکت i از ماه رویداد s تا ماه رویداد e است،که s ماه آغاز است و به فروردین ماه، وe ماه پایان است و به اسفند ماه برای شرکت هایی که سال مالی آنها در ۲۹ اسفند ماه خاتمه می یابد، اشاره دارد.
۳-۵-۲ متغیر های مستقل
برای ارزیابی معاملات با اشخاص وابسته به عنوان متغیر مستقل از دو شاخص که جنبه های مختلف این گونه معاملات را بیان می کنند،استفاده می شود.
شاخص مربوط به داد و ستد کالا با اشخاص وابسته(ARPTG): جمع خرید و فروش با اشخاص وابسته تقسیم بر جمع کل دارایی ها
شاخص مربوط به داد و ستد منابع مالی (ARPTF): جمع طلب و بدهی با اشخاص وابسته تقسیم بر جمع کل دارایی ها
۳-۵-۳ متغیر های کنترل
بر اساس ادبیات تحقیق چهار متغیر که احتمال تاثیر گذاری بر نتایج تحقیق را دارند، به عنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شده است:
اندازه(SIZE): این متغیر نشان دهنده لگاریتم طبیعی کل دارایی ها می باشد.
رشد شرکت(GROWTH): با استفاده از M/B محاسبه می شود که برابر نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری آن است. ارزش بازار شرکت برابر قیمت سهام شرکت در آخر سال در تعداد سهام منتشره و ارزش دفتری شرکت برابر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.