رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت ۲۲

0 Comments

۴-۱ مقدمه
نتیجه‌گیری مطلوب حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که بر مبنای سوال اصلی پژوهش گردآوری شده است. بنابراین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است. در فصل قبل به بیان فرضیه‌های تحقیق، متغیرها و روش‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. همچنین جامعه‌ی آماری، نحوه‌ی انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز بیان گردید. در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از جامعه‌ی مورد بررسی پرداخته می‌شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش‌های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم نمودار و جداول استفاده شده است.
تحلیل تجربی در این تحقیق، نیازمند داده های مالی و داده های مربوط به معاملات اشخاص وابسته است. داده های مربوط به اشخاص وابسته، استفاده شده در آزمون ها از گزارشات سالیانه به صورت دستی استخراج شده است. داده های مالی از صورتهای مالی حسابرسی شده مندرج در سایت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد لذا نمونه ای شامل ۷۵۰ مشاهده( سال-شرکت) دربرگیرنده ۱۲۵شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ انتخاب گردیده است.
در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد تایید یا رد فرضیه یا فرضیه‌های پژوهش، از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. در این فصل به آمار توصیفی و آزمون مانایی متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس از آزمون F لیمر و هاسمن جهت مشخص نمودن روش تخمین مدل‌ها استفاده می گردد. بعد از تخمین مدل‌ها، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آنها پرداخته می‌شود.
۴-۲ آمار توصیفی
جدول ۴-۱، آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق است که شامل تعداد مشاهدات، میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر می‌باشد. مقادیر مذکور تصویر جامعی از داده‌های تحقیق ارایه می‌دهند.
به دلیل اینکه مشاهدات پرت تا حدی می توانند نتایج یک تحقیق را تحت تاثیر قرار دهند، سعی شده است تاثیر مشاهدات مذکور خنثی شود. به دلیل کم بودن تعداد مشاهدات از روش چرخشی برای صدک های ۱ام و ۹۹ام استفاده کردیم.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

جدول ۴-۱:آمار توصیفی
متغیر نماد میانگین میانه حداکثر حداقل انحراف معیار چولگی کشیدگی تعداد مشاهدات
بازده خرید و نگهداری BAHR ۱٫۲۵۱ ۰٫۶۴۵ ۱۳٫۳۹۱ -۷٫۵۵۸ ۳٫۷۲۴ ۰٫۶۴۱ ۴٫۲۵۵ ۷۵۰
بازده انباشته ی غیر عادی CAR ۲٫۹۴۲