رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- …

0 Comments

رشد شرکت

GROWTH

۸۱۵٫۴۸

۰٫۰۰

اهرم مالی

LEV

۴٫۸۲

۰٫۰۹

نوع حسابرس

AUDIT

۱۷۹٫۷۷

۰٫۰۰

برای بررسی میزان نرمال بودن متغیر ها از آزمون جارکو برا استفاده کردیم که نتایج آن در جدول ۴-۲ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که به جز متغیر اهرم مالی (=۰٫۰۹>0.05 سطح معناداری)،کلیه متغیرهای پژوهش اعم از مستقل، وابسته و کنترلی در طی دوره پژوهش در سطح کل شرکت‌ها، با توجه به آماره جارک- برا دارای توزیع نرمال نبوده‌اند، چرا که احتمال سطح معناداری آنها کمتر از ۵% بوده است.همچنین میزان چولگی و کشیدگی برای توزیع نرمال به ترتیب برابر با ۰ و ۳ می باشد که با توجه به جدول ۴-۱ تنها متغیر اهرم مالی با ضریب چولگی ۰٫۱۹ و ضریب کشیدگی ۳٫۱۹ دارای توزیع نزدیک به نرمال است.
با افزایش اندازه نمونه، خطای نمونه گیری کاهش می یابد.زیرا نمونه های بزرگتر (به احتمال قوی تر) جامعه را صحیح تر و کامل تر تفسیر خواهند کرد.کتب مختلف آماری،نمونه هایی با تعداد ۳۰ مشاهده به بالا را نمونه های بزرگی می دانند که در آن آماره ی تی استیودنت به آماره نرمال همگرا می شود.از این رو در تحقیق حاضر با وجود ۷۵۰ مشاهده نیازی به نرمال سازی متغیر ها نیست.
۴-۳ بررسی همبستگی بین متغیر های تحقیق
شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر را همبستگی تعریف می‌کنیم. بطور کلی ضرایب همبستگی بین ۱- تا ۱ تغییر می‌کنند و رابطه بین دو متغیر می‌تواند مثبت یا منفی باشد. ضریب همبستگی یک رابطه متقارن می‌باشد، هر چه ضریب همبستگی به یک نزدیکتر باشد میزان وابستگی دو متغیر بیشتر است، این وابستگی به معنای رابطه علت و معلولی نیست و ضریب همبستگی حرفی از اینکه کدام علت و کدام معلول است به میان نمی‌آورد.
با آنجام آزمون همبستگی به بررسی ارتباط ابتدایی بین متغیرها می‌پردازیم و با توجه به نتایج بیان شده در جدول (۴-۳) می‌توان گفت بین متغیرها ارتباط وجود دارد و می‌توان به بررسی دقیق‌تر این روابط پرداخت.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

جدول ۴-۳: آزمون همبستگی اسپیرمن
متغیر ها بازده خرید و نگهداری بازده انباشته غیر عادی بازده دارایی ها خالص جریان نقد عملیاتی داد و ستد کالا با اشخاص وابسته داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته اندازه شرکت