شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

0 Comments

به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از:
ارتباط بنگاه و بنگاه (B2B): به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه‌ها هستند.
ارتباط بنگاه و مصرف کننده (B2C): به الگویی از تجارت الکترونیک گویند که بسیار رایج بوده و ارتباط تجاری مستقیم بین شرکت ها و مشتریان می‌باشد.
ارتباط مصرف کننده‌ها و شرکت ها (C2B): در این حالت اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فرآورده‌ها یا خدمات خود را به شرکت ها می‌فروشند.
ارتباط مصرف‌کننده با مصرف‌کننده (C2C): در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف‌کنندگان است.
ارتباط بین بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی (B2A): که شامل تمام تعاملات تجاری بین شرکت ها و سازمانهای دولتی می‌باشد. پرداخت مالیاتها و عوارض از این قبیل تعاملات محسوب می‌شوند.
ارتباط بین دولت و شهروندان (G2C): الگویی بین دولت و توده مردم می‌باشد که شامل بنگاه‌های اقتصادی، موسسات دولتی و کلیه شهروندان می‌باشد. این الگو یکی از مولفه‌های دولت الکترونیک می‌باشد.
ارتباط بین دولت‌ها (G2G): این الگو شامل ارتباط تجاری بین دولتها در زمینه‌هایی شبیه واردات و صادرات می‌باشد.(خدامی ،۱۳۹۱)
۲-۹- عناصر مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیک
عناصر مهمی هستند که باید برای توسعه استراتژی تجارت الکترونیک در نظر گرفته شوند . این عناصر به عنوان ورودی های مستقیم توسعه استراتژی ، تعیین کننده نحوه انتخاب منابع مورد نیاز برای ورود به بازار می باشند . این عناصر طرح و استراتژی شر کت را طبق شکل ۲-۵ تحت تاثیر قـــــرار می دهند . نحوه تاثیر هر عنصر نیز در جدول بیان شده است . تجارت الکترونیک این توانایی را دارد که از طریق راههای متفاوتی بر روی روش عملکرد یک سازمان ، تاثیر بگذارد . بیشتر استراتژیهای کسب و کار الکترونیک در عمل ترکیبی از تمام این عوامل را در بر دارند . درک روابط این عناصر با یکدیگر دارای اهمیتی حیاتی برای سازمان است . به طوری که ایجاد توازن مناسب بین این عــــــــناصر به طور شگفت انگیزی ریسک ناشی از شکست را کاهش می دهد .
عملیاتهای جدید کاری
تکنولوژی
هزینه و چهارچوب زمانی
شکل ۲-۵- عناصر مورد نیاز بر توسعه تجارت الکترونیک ( کلنار و مارکو ۲۰۰۰)
جدول ۲-۶- عناصر موثر بر توسعه استراتژی تجارت الکترونیک ( کلنار و مارکو ۲۰۰۰)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

عناصر و منابع علت اهمیت
عملیات کاری جدید اطمینان از اینکه برنامه ها توسط روشهای کاری و مستند شده حمایت خواهند شد
تغییر فرهنگی بسیاری از سیستمای تجارت الکترونیک نیازمند تغییرات چشمگیر در روشهای کسب و کار سازمانهاست . غالباً این تحولات با فرهگ و عملیات جاری سازمانی منطبق نیستند .
تکنولوژی تکنولوژی شالوده ساسی سیستمهای تجارت الکترونیک را تشکیل می دهد و نیازمند توسعه و به کارگیری به منظور دستیابی به کسب و کارجدید ، فرآیندهای کاری و اهداف کیفی سازمان است
هزینه و دامنه زمانی