مقاله – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

0 Comments

۲-۵- تعریف تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۶- تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی : ………………………………………………………………………۲۶
۲-۷- تحلیل تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۸- مدل های تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۹- عناصر مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………….۳۱
۲-۱۰- گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۱۱- رسالت تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۱۲- مزیت های تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۱۳- چارچوب تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۴- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک : ………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۱۵- ضرورت تعیین چشم انداز تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………..۴۱
۲-۱۶- اهداف چشم انداز تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………۴۲
۲-۱۷- تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی : ……………………………………………………………………..۴۶
۲-۱۸- زیر ساخت های لازم برای تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………..۴۷
۲-۱۹- جهانی شدن و تجارت الکترونیک : ………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۲۰- تجارت الکترونیک و روند آن در جهان : ……………………………………………………………………………….۵۰
۲-۲۱- بنگاه های کوچک و متوسط : ………………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۲۲- تعریف کسب و کار کوچک و متوسط در ایران : …………………………………………………………………….۵۲
۲-۲۳- تعریف کسب و کار کوچک و متوسط در سایر کشورها : ……………………………………………………….۵۳
۲-۲۳-۱ – تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در تایوان : ………………………………………………………………..۵۵
۲-۲۳-۲ – تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در هندوستان : …………………………………………………………..۵۶
۲-۲۳-۳ – تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در نیوزلند : ……………………………………………………………….۵۷
۲-۲۴- تاریخچه کسب و کارهای کوچک و متوسط : ………………………………………………………………………..۵۷
۲-۲۵- نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط : ……………………………………………………………………………..۵۸
۲-۲۶- ضرورت توجه به کسب و کارهای کوچک : ………………………………………………………………………….۶۰
۲-۲۷- موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط : …………………………………………………………………..۶۱
۲-۲۸- نقش ، اهمیت و مفهوم شرکتهای کوچک در ایران : ………………………………………………………………..۶۴
۲-۲۹- ماهیت شرکتهای تجاری کوچک و متوسط : …………………………………………………………………………..۶۵
۲-۳۰- استفاده از فناوری اطلاعات توسط شرکتهای کوچک و متوسط : ………………………………………………۶۹
۲-۳۱- نقش تجارت الکترونیک بر کسب و کارهای کوچک و متوسط : ……………………………………………….۷۰
۲-۳۲- مزایای استفاده از تجارت الکترونیک در SMES : …………………………………………………………………..70
۲-۳۳- مشکلات SMES ها در پذیرش تجارت الکترونیکی : ……………………………………………………………..۷۱
۲-۳۴- معیارهای بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکت های کوچک و متوسط : …………………………………۷۸
۲-۳۵- اینترنت : ……………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۲-۳۶- امکانات اینترنتی : ……………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۲-۳۷- استفاده از اینترنت : …………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۲-۳۸- معیارهای موثر در پذیرش و استفاده از اینترنت توسط SMES ها : …………………………………………..۸۴
۲-۳۹ مدل KPMG : ……………………………………………………………………………………………………………………85

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.